"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy A for the programme in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FL106

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-04

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala problem, teorier och argument i filosofin. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär man sig att handskas med argument och att genomskåda tvivelaktiga resonemang, och tränar upp förmågan till kritiskt tänkande.

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys innehåller momenten Filosofins historia, Kritiskt tänkande, Etik och Kunskapsteori. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men delar av kursen kan ges på andra språk såsom norska och engelska.

Obligatoriska moment:
Modul1: Filosofins historia (7,5 hp)
Momentet ger en översikt över stora delar av filosofins historia från antikens Grekland fram till uppkomsten av de nu dominerande filosofitraditionerna. Samtidigt är det en kritisk introduktion till några av filosofins klassiska problemställningar. Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad är ett gott liv? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Modul 2: Kritiskt tänkande (7,5 hp)
Momentet är en introduktion i filosofisk metod och innefattar argumentationsanalys och informell logik. Momentets mål är att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter. Begrepp, distinktioner och metoder som tas upp tillämpas på texter tagna från ledar- och insändarsidor, kulturdebatt, politisk debatt och vetenskaplig debatt.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och ett skriftligt prov på 7 hp.

Modul 3: Etik (7,5 hp)
Momentet behandlar grundläggande etiska teorier med tillämpning på aktuella moraliska problem. Momentet fokuserar både på teoriernas innehåll och på argument för och mot dem samt verktyg för att kritiskt utvärdera etiska teorier och ståndpunkter.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Modul 4: Kunskapsteori (7,5 hp)
Inom kunskapsteorin försöker man att besvara frågor om vad det innebär att ha kunskap om något, eller vad det innebär att ha goda skäl att tro att något är sant. Kursens mål är att ge en överblick över centrala problem och teoribildningar inom kunskapsteorin samt att förmedla grundläggande kunskaper om klassiska och moderna teorier om kunskap och epistemiskt rättfärdigande.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- ha kännedom om centrala filosofiska problem och teorier inom etik och kunskapsteori
- ha god kännedom om centrala argument, problem och teorier inom något eller några filosofiska områden
- ha kännedom om huvuddragen i den västerländska filosofins historia
- ha grundläggande teoretisk förståelse av argumentationsanalys och elementär logik

Färdighet och förmåga:
- ha en grundläggande förmåga att självständigt och tydligt formulera filosofiska teser, argument och problem
- kunna göra en argumentationsanalys av en argumenterande text
- ha grundläggande färdigheter i elementär logik
- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt presentera och diskutera filosofiska problem
- ha en grundläggande förmåga att behandla formalia för skrivande av filosofiska texter på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha en grundläggande förmåga att analysera och diskutera etiska frågeställningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (som även kan vara prov bestående av flervalsfrågor) och aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla övningar har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av övningar genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För aktivt deltagande i övningar ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på modulerna är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kursen Filosofi A, Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Modul på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 45

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Filosofins historia 7.5 hp

  Västerlandets filosofi
  Kenny Anthony, Jakobsson Jim
  Stockholm : Thales : 2009 : 591, [1] s. :
  ISBN: 9789172350700 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 1998 : 229 s. :
  ISBN: 0-19-875217-2 (inb.) ; £40.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedberg Anders
  Filosofins historia : Antiken och medeltiden
  2., rev. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 234, [1] s. :
  ISBN: 9172350296
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning. Även tidigare upplagor går bra.

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning. Även tidigare upplagor går bra.

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp

  Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  2. [utökade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-27-11808-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  Fjärde upplagan : Stockholm : Thales : 2015 : 222 sidor :
  ISBN: 9789172351004
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellspong Lennart
  Artikeln "Retorik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Prawitz Dag
  Artikeln "Logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Hela. Även tredje upplagan från 2022 går bra.

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval

  Nagel Jennifer
  Knowledge : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2014 : 133 s. :
  ISBN: 9780199661268
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Filosofins historia 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Kenny Anthony
  Västerlandets filosofi
  Stockholm: Thales : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval

  Norman Richard
  The moral philosophers : an introduction to ethics
  Oxford : Clarendon Press : 1983 : 257 s. :
  ISBN: 0-19-875060-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Antiken och medeltiden
  Stockholm : Bonnier : 1958 : 196, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Wedberg Anders
  Filosofins historia. : Nyare tiden till romantiken
  2., omarb. och utök. uppl. [sic] : Stockholm : Thales : 2003 : 260, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-030-X
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderad som bredvidläsning

  Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enl lärares anvisningar.

  Kritiskt tänkande 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Argumentationsanalys, Färdigheter i kritiskt tänkande, Andra utgåvan
  Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
  Natur och kultur : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Läses i urval)

  Prawitz Dag
  Artikeln "logik"
  Nationalencyklopedin :
  Obligatorisk

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller senare upplaga Läsanvisning: Läses i urval

  Ett antal artiklar tillkommer

  Etik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Timmons Mark
  Moral theory : an introduction
  2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
  ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Hela

  Ett mindre antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer

  Kunskapsteori 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Sosa Ernest
  Epistemology : an anthology
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2008 : xiv, 917 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007042371-b.html
  ISBN: 1-4051-6966-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses i urval