"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30 hp

Engelskt namn: The Social and Academic Contexts of Information Management

Denna kursplan gäller: 2024-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2BV015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-19

Reviderad av: Prefekten, 2024-03-14

Innehåll

Modul 1. Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Introduction to library and information science

Modulens syfte är att ge en introduktion till akademiska studier i allmänhet och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i synnerhet. Detta inkluderar inslag om ämnets historiska och intellektuella utveckling, centrala forskningsområden och grundläggande begrepp, olika teoretiska och metodologiska förhållningssätt samt ämnets sociala och institutionella struktur.

Modul 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp
Public and school libraries

Modulens syfte är att introducera ett mediehistoriskt, kunskapssociologiskt och professionsteoretiskt perspektiv på bibliotekets historia, samhällsroller och framtidsutmaningar, med särskilt fokus på folkbibliotek och skolbibliotek. Detta inkluderar inslag om biblioteksväsendets utveckling ur ett såväl internationellt som nationellt perspektiv, bibliotekarieyrkets förändringar samt teorier om informationssamhället. Det övergripande sociologiskt reflekterande perspektivet varvas under modulens gång med praktik- och verksamhetsnära inslag.

Modul 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp
Research and special libraries

Modulen fokuserar på centrala frågor för forskningsbibliotek och specialbibliotek. Till dessa frågor hör vetenskaplig kommunikation, vetenskaplig publicering, open access och digitalisering. Modulen inleds med en orientering i forskningens villkor inom högskole- och företagsvärlden och begreppet forsknings- och innovationssystem introduceras. I modulen behandlas också informationshantering inom kunskapsintensiva verksamheter, med fokus på omvärldsbevakning och knowledge management.

Modul 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp
Library and information policy

Modulens syfte är att de studerande ska utveckla kunskap om biblioteks- och informationspolitiska och biblioteksetiska frågor. Aktuell bibliotekslagstiftning och den nationella biblioteksstrategin utgör en utgångspunkt för modulen. Även frågor om upphovsrätt samt tillgång och offentlighetsprinciper behandlas. Etiska frågor kring information och informationsförmedling diskuteras och kopplas till ett professionsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    grundlinjen i ämnets historiska och intellektuella utveckling
*    ämnets forskningsområden och grundläggande begrepp
*    huvuddragen i för ämnet relevanta teoretiska och metodologiska perspektiv
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    På en grundläggande nivå tillämpa biblioteks- och informationsvetenskaplig teori
*    Genomföra muntliga presentationer
*    Producera akademisk text
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    Visa förståelse för relationen mellan ämnets centrala forskningsområden och dess sociala och institutionella struktur

Modul 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha kännedom om och kunna redogöra för:
*    huvuddragen i bibliotekets historia och samhällsroller
*    bibliotekarieprofessionen och yrkesrollens förändringar
*    de viktigaste teorierna om informationssamhället
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga:
*    kunna skriftligt och muntligt redogöra för och tillämpa ett mediehistoriskt, kunskapssociologiskt och professionsteoretiskt perspektiv
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
*    kunna värdera praktik- och verksamhetsnära inslag ur ett sociologiskt reflekterande perspektiv.

Modul 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    centrala villkor för informationsförmedling inom kunskapsintensiva verksamheter så som universitets- och högskolesektorn
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    särskilja villkoren som präglar kunskapsförmedlande kontexter
*    koppla dessa villkor till olika praktiker inom informationsförmedlingsarbete
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    resonera kring relationen mellan information och demokratiska frågor
*    diskutera etiska frågor kring information, informationsförmedling och biblioteksarbete

Modul 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och kunna redogöra för:
*    offentlig informations- och bibliotekspolicy samt informationspolitikens konsekvenser för informationsförmedling
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
*    analytiskt särskilja villkoren som präglar olika praktiker inom informationsförmedlingsarbete
För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
*    etiskt värdera frågor rörande informationsförmedling och biblioteksarbete ur ett professions- och demokratiperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella arbeten samt studiebesök.

Examination

Examinationen sker skriftligt i slutet på modulerna och muntligt fortlöpande inom ramen för undervisningen. Modul 1,2,3 och 4 avslutas med en skriftlig tentamen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moduler har betyget Väl godkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas. Minst tre omprovstillfällen erbjuds (Beskrivning av regelverket återfinns i Dnr: FS1.1-575-22).

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 34

Modul 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Bates Marcia J.
The invisible substrate of information science
Ingår i:
Journal of the American Society for Information Science
50 : sid. 1043–1150 :
Obligatorisk

Introduction to information science
Bawden David, Robinson Lyn
Second edition : London : Facet Publishing : [2022] : xxiv, 386 sidor :
ISBN: 9781783304950
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Huvudbok - samtliga kapitel ska läsas

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Chowdhury G. G.q (Gobinda G.)
Librarianship : an introduction
London : Facet : 2008 : xvi, 329 p. :
ISBN: 978-1-85604-617-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eriksson Lars Torsten
Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
Obligatorisk

Hansson Joacim
Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
[Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
Obligatorisk

Hjørland Birger
Classical databases and knowledge organization : A case for boolean retrieval and human decision‐making during searches
Ingår i:
Journal of the Association for Information Science and Technology
UNITED STATES : Wiley : 66 : sid. 1559-1575 :
Obligatorisk

Hjørland Birger
Library and information science : Practice, theory, and philosophical basis
Ingår i:
Information Processing and Management
2000 : sid. 501-531 :
Obligatorisk

Rubin Richard 1949- author
Foundations of library and information science
Fourth edition. : Chicago : ALA Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association : 2016. : xvii, 628 pages ; 23 cm :
ISBN: 0838913709
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5, 6 & 7.

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/
Obligatorisk

Referenslitteratur

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
ISBN: 9789147127788
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och andra texter kan tillkomma.

Modul 2. Folkbibliotek och skolbibliotek, 7,5 hp

Biblioteksgeografin : en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning
Blomgren Roger, Michnik Katarina, Sundeen Johan
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 418 sidor :
ISBN: 9789144159485
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

A social history of the media : from Gutenberg to the Internet
Briggs Asa, Burke Peter
3rd ed. : Cambridge : Polity Press : 2009 : viii, 346 s. :
ISBN: 0745644953 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Darnton Robert
The case for books : past, present, future
New York, N.Y. : PublicAffairs : cop. 2009 : xvi, 218 s. :
ISBN: 9781586488260
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: [Finns som e-bok på UB]

Bibliotekarier i teori och praktik : utbildningsperspektiv på en unik profession
Hansson Joacim, Wisselgren Per
Lund : BTJ förlag : 2018 : 314 sidor :
ISBN: 978-91-7018-821-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Foundations of library and information science
Rubin Richard E., Rubin Rachel G.
Fifth edition : London : Facet Publishing : 2020 : 627 sidor :
ISBN: 9781783304776
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåring Wagman Anna
Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt
Svensk Biblioteksförening : 2008 :
Obligatorisk

Webster Frank.
Theories of the information society
Fourth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xii, 404 pages cm. :
ISBN: 9780415718790 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Paradoxes of media and information literacy. : the crisis of information
Haider Jutta, Sundin Olof
London : Routledge : [2022] : xiii, 159 pages :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Hansson Joacim
Profession, utbildning, forskning : biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
[Stockholm] : Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 : 1 onlineresurs (72 sidor) :
Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
Obligatorisk

Artiklar och andra texter kan tillkomma.

Referenslitteratur

Björkman Margareta
Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 447 s. :
ISBN: 91-44-00510-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
[Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
pdf (2.9 MB)
ISBN: 9789170003752
Se Umeå UB:s söktjänst

Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
Fichtelius Erik, Enarsson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
Stockholm: Kungliga biblioteket & Nationell biblioteksstrategi : 2017 :
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2017/09/Den_femte_statsmakten_WEBBVERSION.pdf
Obligatorisk

Lindberg Jenny
Att bli bibliotekarie : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier
Borås : University of Borås : 2015 : 209 s. :
Fulltext
ISBN: 9789198165456
Se Umeå UB:s söktjänst

SFS 2013:801 Bibliotekslagen
Sveriges riksdag : 2013 :

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Sörlin Sverker
Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 253 sidor :
ISBN: 9789127823129
Se Umeå UB:s söktjänst

Mediernas historia : från big bang till big data
Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
ISBN: 9789198580112
Se Umeå UB:s söktjänst

Algoritmer i samhället
Haider Jutta, Sundin Olof
Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
Fulltext

Modul 3. Forskningsbibliotek och specialbibliotek, 7,5 hp

Knowledge management : an introduction
Desouza Kevin C., Paquette Scott.
New York : Neal-Schuman Publishers : c2011. : xvi, 351 p. :
ISBN: 9781555707200 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Effektiv vetenskaplig kommunikation : för forskning, utbildning och nyttiggörande
Samuelsson Jenny, Sjögren Mikael, Peurell Annika, Harnesk Jakob, Gadd Hanna, Hjalmarsson Jan, Mannerfeldt Elisabeth, Forsman Daniel
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 74 s. :
Fritt tillgänglig via www.biblioteksforeningen.org
Obligatorisk

Nelke Margareta
Bevaka din omvärld
Malmö, Liber : 2006 :
http://album.umu.se/F/PXVGJU6FH8QY6JACYDVH9TEGL6QFE8TTQ1IVDEDA79NE9E41KJ-00324?func=find-b&find_code=WRD&request=Bevaka+din+omvärld&x=0&y=0
Obligatorisk

Foundations of library and information science
Rubin Richard E., Rubin Rachel G.
Fifth edition : London : Facet Publishing : 2020 : 627 sidor :
ISBN: 9781783304776
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker
Haapalainen Marja, Wallén Christine
Stockholm : Kungliga biblioteket : [2018] : 1 onlineresurs (160 sidor) :
Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
ISBN: 978-91-7000-347-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

På vetenskaplig grund. Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter
Wallén Christine, Wiberg Katarina
Stockholm, Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening : 2017 :
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/06/pa-vetenskaplig-grund-utskrift-web-2017.pdf
Obligatorisk

Öppen tillgång (Open access) till forskningsdata : en omvärldsbeskrivning 2014
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2015 : 11 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-304-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduction to information science
Bawden David, Robinson Lyn
Second edition : London : Facet Publishing : [2022] : xxiv, 386 sidor :
ISBN: 9781783304950
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thomas Barbro
Vetenskapen och biblioteken - en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek
Svensk biblioteksförening, Stockholm : 2014 :
Obligatorisk

The Royal Society
The future of scholarly scientific communication. Conference report.
The Royal Society. London : 2015 :

Biblioteksgeografin : en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning
Blomgren Roger, Michnik Katarina, Sundeen Johan
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 418 sidor :
ISBN: 9789144159485
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Artiklar och andra texter kan tillkomma.

Moment 4. Biblioteks- och informationspolitik, 7,5 hp

Schwarz Eva
Bibliotekariens praktiska kunskap : om kunskap, etik och yrkesrollen
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Bibliotekens internationella manifest (senaste upplagan)
Stockholm: UNESCO/Svensk biblioteksförening :
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
Obligatorisk

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi
Fichtelius Erik, Persson Christina, Enarson Eva
[Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2019 : 32 sidor :
pdf (2.9 MB)
ISBN: 9789170003752
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år.
Frenander Anders, Lindberg Jenny
Göteborg, Serie: skrifter från Valfrid, Nr 50. : 2012 :
Obligatorisk

För det demokratiska samhällets utveckling : bibliotekslagen enligt lagstiftaren
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2015 : 44 s. :
ISBN: 9789197601269
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf

Gorman Michael
Our enduring values revisited : librarianship in an ever-changing world
Chicago : ALA Editions, an imprint of the American Library Association : 2015. : xiv, 240 pages :
ISBN: 978-0-8389-1300-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hansson Joacim
”Att göra rätt och vilja väl – om lagstadgade värdegrunder och bibliotekariers professionsetik”. I: Hansson, Joacim och Wisselgren, Per (red.) Bibliotekarier i teori och praktik. Utbildningsperspektiv på en unik profession
Lund: BTJ Förlag, Kap.14, ss.291-309 : 2018 :
Obligatorisk

Amnéus Alex
Röster om bibliotek och upphovsrätt : en antologi
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2016 : 84 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-976012-9-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Foundations of library and information science
Rubin Richard E., Rubin Rachel G.
Fifth edition : London : Facet Publishing : 2020 : 627 sidor :
ISBN: 9781783304776
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Broms Susanna
Biblioteken och juridiken
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 270 sidor :
ISBN: 9789144142456
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ohlsson Richard
Etiken och biblioteken
Lund : Bibliotekstjänst : 2007 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Introduction to information science
Bawden David, Robinson Lyn
Second edition : London : Facet Publishing : [2022] : xxiv, 386 sidor :
ISBN: 9781783304950
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Se Umeå UB:s söktjänst

SFS 2013:801 Bibliotekslagen
Sveriges riksdag : 2013 :

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Artiklar och andra texter kan tillkomma.