Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 3a: Preparatory Research in Architectural Technology for Master's Thesis

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR526

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursen fokuserar på förberedande teknisk och professionell forskning och studier inför examensarbetet. Parallellt med studierna och designforskningen i Synteskurs 3 och utforskningen av historia och teori i seminariekurs 3b ska studenterna identifiera och utforska de tekniska, professionella, planerings, ekonomiska, miljö, strukturella och materiella strategier som de avser att tillämpa i examensarbetsprojektet. Forskningen kan omfatta kontakt med konsulter och leverantörer, materialstudier, prototyper i olika skalor, studiebesök på fabriker, möten med planerare och entreprenörer, materialtestning och småskaliga förberedande projekt samt inbegriper utarbetandet av en forskningsrapport på 3000 ord.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att utvärdera material, processer och tekniker relevanta för komplexa arkitektoniska byggnadsprojekt och integrera dessa i praktiska designförslag.
  • visa förmåga att identifiera individuella inlärningsbehov och förstå det personliga ansvar som krävs för att förbereda sig för kvalificerat arkitektarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 240 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR423 Synteskurs 2", "5AR424 Seminariekurs 2a" samt "5AR425 Seminariekurs 2b".

Undervisningens upplägg

Kursen består av individuellt projektarbete, seminarier, handledning och workshops.

Examination

Kursen bedöms genom designportfölj och forskningsrapport. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.
 
Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.