Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statsvetenskap A, 30 hp

Engelskt namn: Political Science A

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 2SV013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande fyra moment:
 
Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier, 7,5 hp
Political Philosophy and Political Ideologies, 7,5 hp

Momentet inleds med en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik och ämnet statsvetenskap. Därefter studeras politisk idéhistoria, politiska ideologier och centrala politisk-filosofiska begrepp såsom "demokrati", "frihet" och "rättvisa". Momentet tränar förmågan att självständigt analysera, problematisera och värdera såväl klassiska som moderna texter inom politisk teori. Momentet syftar vidare till att lägga en grund för fortsatt vetenskapligt skrivande.
 
Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU, 7,5 hp
Politics and Administration in Sweden and the EU, 7,5 hp

Syftet med momentet är att ge en introduktion till utformningen av det svenska politiska systemet, EU:s politiska system samt länken dem emellan. Vilka är de centrala institutionerna och hur är de länkade till varandra inom ramen för beslutsprocesser? Vilka är de lagar och fördrag som reglerar institutionernas verksamhet och vilka författningspolitiska val har gjorts? Inom ramen för det svenska politiska systemet ägnas särskild uppmärksamhet åt den kommunala självstyrelsens form och innehåll. Momentet syftar även till att ge en introduktion till frågor om dels förvaltningens roll i politiska system, dels det svenska styrelseskickets framtida utformning. I anslutning till den förstnämnda frågan uppmärksammas teman som legitimitet, etik och implementering. I anslutning till den sistnämnda frågan uppmärksammas olika typer av demokratiideal.
 
Moment 3. Jämförande politik, 7,5 hp
Comparative Politics, 7,5 hp

Momentet syftar till att ge breda kunskaper om andra länders politiska system samt en grundläggande förståelse för relationen mellan institutioner och beteende. Under momentet behandlas frågor som: Hur fungerar egentligen politiken i andra länder? Vilken roll spelar sådant som vilket valsystem eller vilken typ av regering som finns i ett land? Hur kan olika institutionella val påverka kvinnors politiska deltagande? Vilken skillnad gör demokrati och maktdelning i praktiken? Under momentet kommer vi att kritiskt granska de svar som finns i vedertagen litteratur. De studerande ges också möjlighet att börja utveckla egna svar på denna typ av frågor.
 
Moment 4. Internationella relationer, 7,5 hp
International Relations, 7,5 hp

Momentet ger en bred introduktion till kunskaps- och forskningsområdet internationella relationer. Momentet tar upp ett antal världspolitiska händelser under de senaste hundra åren. Viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och deras syn på vad som är centralt för förståelsen av internationella relationer.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • återge huvuddragen i den politiska filosofins historia och de politiska ideologierna samt deras uppkomst och utveckling,
 • redogöra för centrala begrepp samt ha en förståelse för hur olika betydelser av begrepp får konsekvenser för hur samhället bör organiseras 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • diskutera och argumentera kring centrala teman och begrepp inom politisk teori och relatera dessa till moderna politiska diskussioner och aktuella händelser
 • jämföra, kontrastera och kritiskt granska såväl klassiska politiska idéer som mer moderna
 • behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, det vill säga kunna använda
  citatteknik, referatteknik och referensangivelser.
Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • återge det politiska systemets centrala institutioner i Sverige och EU, dess historia samt hur dessa institutioner regleras och länkas samman i beslutsprocesser
 • återge förvaltningens uppbyggnad och roll i det svenska politiska systemet
 • återge innebörden av olika demokratimodeller samt hur de relaterar till varandra.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • diskutera och analysera politiska institutioners makt, inflytande och utmaningar samt
  författningspolitiska vägval
 • diskutera och analysera förvaltningspolitiska teman
 • tillämpa kunskaper om demokratimodeller på debatten om styrelseskickets framtida utformning.
Moment 3. Jämförande politik
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redovisa grundläggande kunskaper om jämförande metod och hur systematiska jämförelser mellan länder kan genomföras
 • förklara och beskriva orsaker till, såväl som effekter av, institutionella val i olika länder.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • genomföra enklare analyser med hjälp av enklare jämförande metod
 • applicera grundläggande begrepp för att beskriva och jämföra politiska system i olika länder
 • översiktligt diskutera och exemplifiera den ömsesidiga relationen mellan politiska institutioner och politiskt beteende i olika länder. 
Moment 4. Internationella relationer
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • återge huvuddragen i den internationella politikens utveckling samt svensk utrikespolitik under 1900-talet och framåt
 • beskriva viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • diskutera och kritiskt analysera viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer utifrån olika teoretiska perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Självstudier är en viktig del av kursen. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Olika debattövningar förekommer. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier
Momentet examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). I examinationen ingår även en gruppuppgift såväl som en individuell uppgift om det s.k. "kanonproblemet" samt två obligatoriska seminarier. Vid dessa examinationer kan studenten bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för momentet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och för att få slutbetyg krävs godkänt betyg på seminariet.
 
Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU
Momentet examineras genom en skriftlig salstentamen (är inte möjlig att komplettera), seminarier och en skriftlig rapportuppgift om lagstiftningsprocessen. Rapportuppgiften och seminariet genomförs i grupp. Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för rapportuppgiften är Underkänd (U) och Godkänd (G). En godkänd rapportuppgift ger poäng som adderas till resultatet av den skriftliga salstentamen.
 
Moment 3. Jämförande politik
Momentet examineras genom ett seminarium med studentpresentationer (ej möjlig att komplettera), rollspelsseminarium (ej möjliga att komplettera), ett litteraturseminarium och skriftlig salstentamen (salstentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för studentpresentationer, rollspelsövning och seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, rollspelsövning, alla seminarier och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, rollspelsseminarium, litteraturseminarium, samt Väl godkänd på salstentamen.
 
Moment 4. Internationella relationer
Momentet examineras genom seminarier och skriftlig salstentamen. Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på salstentamen.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  MOMENT 1: POLITISK FILOSOFI OCH POLITISKA IDEOLOGIER

  Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
  Badersten Björn, Gustavsson Jakob
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-10425-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
  Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 302 s. :
  ISBN: 978-91-47-08859-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heywood Andrew
  Political ideologies : an introduction
  Seventh edition. : London : Red Globe Press : 2021 : xiv, 292 pages :
  ISBN: 9781352011944
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till demokratins kris : de politiska idéernas historia
  Femtonde upplagan : [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 363 sidor :
  ISBN: 9789100182885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: POLITIK OCH FÖRVALTNING I SVERIGE OCH EU

  Dahlström Carl
  Politik som organisation
  6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
  ISBN: 9789144119311
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och förvaltning i svenska kommuner
  Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 298 sidor :
  ISBN: 9789144135175
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins ideal möter verkligheten
  Gilljam Mikael, Hermansson Jörgen
  Ingår i:
  Demokratins mekanismer
  Malmö : Liber : 2003 : 395 s. : sid. 10-27 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Lundquist Lennart
  Etik i offentlig förvaltning
  Ingår i:
  Politik som organisation
  Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Svensk författningspolitik
  Mattson Ingvar, Petersson Olof
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 341 sidor :
  ISBN: 9789144128689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
  ISBN: 9789144148953
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wängnerud Lena
  Representation
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. 109-120 :
  Obligatorisk

  Artikelkompendium med lagtexter och aktuella nyhetsartiklar tillkommer (tillhandahålls av institutionen).

  MOMENT 3: JÄMFÖRANDE POLITIK

  Komparativ politik : institutioner och beteende
  Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129303
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : tio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
  ISBN: 9789144120751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford : Oxford University Press : [2017] : xl, 605 pages :
  Obligatorisk

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Theoretical Approaches
  Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John
  Ingår i:
  Comparative government and politics [Elektronisk resurs]
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave : 2016 : 1 online resource (xv, 366 pages :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Lijphart Arend
  Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma
  Ingår i:
  The American political science review[Elektronisk resurs]
  [Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 91 : sid. 1-14 :
  Obligatorisk

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  MOMENT 4: INTERNATIONELLA RELATIONER

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
  ISBN: 0198825544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 232 sidor :
  ISBN: 9789151108537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  MOMENT 1: POLITISK FILOSOFI OCH POLITISKA IDEOLOGIER

  Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
  Badersten Björn, Gustavsson Jakob
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-10425-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
  Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 302 s. :
  ISBN: 978-91-47-08859-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heywood Andrew
  Political ideologies : an introduction
  Seventh edition. : London : Red Globe Press : 2021 : xiv, 292 pages :
  ISBN: 9781352011944
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2012 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-0-100161-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: POLITIK OCH FÖRVALTNING I SVERIGE OCH EU

  Dahlström Carl
  Politik som organisation
  6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
  ISBN: 9789144119311
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och förvaltning i svenska kommuner
  Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 298 sidor :
  ISBN: 9789144135175
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins ideal möter verkligheten
  Gilljam Mikael, Hermansson Jörgen
  Ingår i:
  Demokratins mekanismer
  Malmö : Liber : 2003 : 395 s. : sid. 10-27 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Lundquist Lennart
  Etik i offentlig förvaltning
  Ingår i:
  Politik som organisation
  Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Svensk författningspolitik
  Mattson Ingvar, Petersson Olof
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 341 sidor :
  ISBN: 9789144128689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
  ISBN: 9789144148953
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wängnerud Lena
  Representation
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. 109-120 :
  Obligatorisk

  Artikelkompendium med lagtexter och aktuella nyhetsartiklar tillkommer (tillhandahålls av institutionen).

  MOMENT 3: JÄMFÖRANDE POLITIK

  Komparativ politik : institutioner och beteende
  Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129303
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : tio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
  ISBN: 9789144120751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford : Oxford University Press : [2017] : xl, 605 pages :
  Obligatorisk

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Theoretical Approaches
  Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John
  Ingår i:
  Comparative government and politics [Elektronisk resurs]
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave : 2016 : 1 online resource (xv, 366 pages :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Lijphart Arend
  Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma
  Ingår i:
  The American political science review[Elektronisk resurs]
  [Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 91 : sid. 1-14 :
  Obligatorisk

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  MOMENT 4: INTERNATIONELLA RELATIONER

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
  ISBN: 0198825544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69687-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  MOMENT 1: POLITISK FILOSOFI OCH POLITISKA IDEOLOGIER

  Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
  Badersten Björn, Gustavsson Jakob
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-10425-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
  Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 302 s. :
  ISBN: 978-91-47-08859-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heywood Andrew
  Political ideologies : an introduction
  6. ed. : London : Palgrave : 2017 : 362 s. :
  ISBN: 978-1-137-60602-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2012 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-0-100161-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: POLITIK OCH FÖRVALTNING I SVERIGE OCH EU

  Dahlström Carl
  Politik som organisation
  6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
  ISBN: 9789144119311
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och förvaltning i svenska kommuner
  Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 298 sidor :
  ISBN: 9789144135175
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins ideal möter verkligheten
  Gilljam Mikael, Hermansson Jörgen
  Ingår i:
  Demokratins mekanismer
  Malmö : Liber : 2003 : 395 s. : sid. 10-27 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Lundquist Lennart
  Etik i offentlig förvaltning
  Ingår i:
  Politik som organisation
  Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Svensk författningspolitik
  Mattson Ingvar, Petersson Olof
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 341 sidor :
  ISBN: 9789144128689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
  ISBN: 9789144148953
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wängnerud Lena
  Representation
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. 109-120 :
  Obligatorisk

  Artikelkompendium med lagtexter och aktuella nyhetsartiklar tillkommer (tillhandahålls av institutionen).

  MOMENT 3: JÄMFÖRANDE POLITIK

  Komparativ politik : institutioner och beteende
  Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129303
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : tio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
  ISBN: 9789144120751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford : Oxford University Press : [2017] : xl, 605 pages :
  Obligatorisk

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Theoretical Approaches
  Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John
  Ingår i:
  Comparative government and politics [Elektronisk resurs]
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave : 2016 : 1 online resource (xv, 366 pages :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Lijphart Arend
  Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma
  Ingår i:
  The American political science review[Elektronisk resurs]
  [Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 91 : sid. 1-14 :
  Obligatorisk

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  MOMENT 4: INTERNATIONELLA RELATIONER

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
  ISBN: 0198825544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69687-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  MOMENT 1: POLITISK FILOSOFI OCH POLITISKA IDEOLOGIER

  Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
  Badersten Björn, Gustavsson Jakob
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-10425-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
  Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 302 s. :
  ISBN: 978-91-47-08859-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heywood Andrew
  Political ideologies : an introduction
  6. ed. : London : Palgrave : 2017 : 362 s. :
  ISBN: 978-1-137-60602-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2012 : 343 s. :
  ISBN: 978-91-0-100161-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: POLITIK OCH FÖRVALTNING I SVERIGE OCH EU

  Dahlström Carl
  Politik som organisation
  6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
  ISBN: 9789144119311
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och förvaltning i svenska kommuner
  Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
  ISBN: 9789144048635
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratins mekanismer
  Gilljam Mikael, Hermansson Jörgen
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 395 s. :
  ISBN: 91-47-07275-X :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundquist Lennart
  Etik i offentlig förvaltning
  Ingår i:
  Politik som organisation
  Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Svensk författningspolitik
  Mattson Ingvar, Petersson Olof
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 341 sidor :
  ISBN: 9789144128689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  7 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 200 sidor :
  ISBN: 9789144131658
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Wängnerud, Lena Representation 2017 Ingår i: Freidenvall, Lenita; Jansson, Maria Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur, 2017 - 269 sidor ISBN:978-91-44-11776-8 LIBRIS-ID:21911223 (2017) s. 109-120 Obligatorisk

  Artikelkompendium med lagtexter och aktuella nyhetsartiklar tillkommer (tillhandahålls av institutionen).

  MOMENT 3: JÄMFÖRANDE POLITIK

  Komparativ politik : institutioner och beteende
  Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129303
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : tio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
  ISBN: 9789144120751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2014], ©2014 : xxxix, 576 pages :
  Obligatorisk

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Theoretical Approaches
  Hague Rod, Harrop Martin
  Ingår i:
  Comparative government and politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2013. : xvi, 404 pages :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  MOMENT 4: INTERNATIONELLA RELATIONER

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
  ISBN: 0198825544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69687-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album