Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategisk kommunikation, 30 hp

Engelskt namn: Communication Management

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 1KO003

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-08-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-03-02

Innehåll

Kursen syftar till specialinriktade, såväl teoretiska som praktiska, kunskaper i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Kursen behandlar framför allt frågor om förhållandet mellan organisation, kommunikation, hållbarhet, medier och samhälle på internationell, såväl som lokal nivå. Studenter på kursen analyserar och diskuterar detta med hjälp av flera olika former av skrift- och ljudmedium.
 
Kursen utgör termin 3 på Programmet för strategisk kommunikation. Kursen kan läsas som valbar kurs under termin 3 för Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. I kursen ingår fem moduler enligt nedan:
 
Modul 1. Omvärldsbevakning (3 hp)
Media Monitoring
Modulen ger en introduktion till metoder för omvärldsbevakning inom medie- och informationssektorn. Studenten ska undersöka hur branschen jobbar med digitala metoder för datainsamling, belysa vikten av källkritik och få en grundläggande förståelse för mediebevakning. Under modulen läses också en aktuell bok som berör en mediebransch i förändring.

 
Modul 2. Presentationsteknik (4,5 hp)
The Presentation
Under modulen prövar studenten olika typer av presentationsteknik som involverar ljud, och muntliga presentationer. Särskilt fokus läggs på upphovsrättigheter och skyldigheter vad gäller ljud och bildproduktion.

Modul 3. Kriskommunikation  (7,5 hp)
Crisis Communication
Modulen behandlar hur en organisation kan planera för, hantera och utvärdera kriskommunikation, såväl internt som externt. Fokus ligger på såväl samhällskatastrofer som organisatoriska kriser i en globaliserad värld. Betydelsen av såväl traditionella som digitala och sociala medier i kriskommunikation behandlas under kursen
 
Modul 4. Strategisk kommunikation: PR (7,5 hp)
Communication Management: PR
Under modulen behandlas olika aspekter av public relations (PR), med fokus på mediehantering. I både teori och praktik behandlas hur PR kan förstås både utifrån en organisations interna förhållanden som utifrån det omgivande samhället.
 
Modul 5 Organisationskommunikation (7,5 hp)
Organisational Communication
Modulens mål är att ge en teoretisk bas i organisationsteori, organisationskommunikation och organisationskultur. Centralt i modulen  är kommunikation som sker inom organisationer samt mellan organisationer och samhälle.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • identifiera och kritiskt granska hur skillnader i organisationskulturer, digitala och juridiska strukturer och samhällskontext påverkar organisationers kommunikation.
 • visa förmåga att självständigt förbereda och aktivt delta vid seminarietillfällen, samt att ge och ta konstruktiv kritik.
 • ta ansvar för egna och andras insatser i grupprojekt.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa grundläggande färdigheter i muntlig framställning, både med och utan tekniska/digitala hjälpmedel.
 • visa förmåga att skriva korrekt svenska, utan otydligheter och språkfel.
Modul 1. Omvärldsbevakning (3,0 hp)
För godkänd modul skall studenten kunna:
 • redogöra för, och visa förståelse av, digitala och analoga verktyg för datainsamling som används inom omvärldsbevakningbranschen.
 • kunna sammanfatta och muntligt presentera analyser av insamlad data samt visa på en källkritisk medvetenhet.

Modul 2. Presentationsteknik (4,5 hp)
För godkänd modul skall studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande tekniska kraven för att producera en podcast
 • definiera, planera och genomföra inspelningar av olika podd-genrer.
 • redogöra för de grundläggande tekniska och estetiska kraven att genomföra en publik presentation
 • planera och genomföra muntliga och visuella presentationer av olika längd och komplexitet.
 • redogöra för digitala, praktiska och juridiska utmaningar för olika former av presentationsteknik.

Modul 3. Kriskommunikation. (7,5 hp)
För godkänd modul ska studenten kunna:
 • identifiera och beskriva centrala steg i en organisations kriskommunikation,
 • analysera en organisations specifika utmaningar, såväl internt som externt, utifrån ett kriskommunikationsperspektiv,
 • skapa en hanteringsplan för en organisations kriskommunikation,
 • utvärdera en organisations kriskommunikation och diskutera samspelet mellan medier, samhälle och organisationer i samband med en krissituation.

Modul 4. Strategisk kommunikation: PR (7,5 hp)
För godkänd modul skall studenten kunna:
 • visa förmåga att praktisk tillämpa olika verktyg för mediehantering (news management),
 • visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt formulera underlag för journalistiska produkter,
 • redogöra för och förklara PR:s placering i det strategiska kommunikationsfältet,
 • identifiera olika former av extern kommunikation,
 • uppvisa förståelse för hur en organisations kommunikation möjliggörs och begränsas av såväl interna villkor som av förhållanden i mgivande samhälle,
 • identifiera och diskutera olika kommunikatörsroller i privata organisationer.

Modul 5. Organisationskommunikation (7,5 hp)
För godkänd modul skall studenten kunna:
 • redogöra för, och diskutera, olika teorier om organisationers kommunikation och kommunikation i förändringsprocesser.
 • beskriva och diskutera organisationers kulturer, strukturer, ledarskap samt roller i samhället.
 • identifiera och kritiskt granska organisationers interna kommunikation
 • analysera och skapa kommunikationsplaner.
 • visa förmåga att identifiera, formulera, analysera, diskutera och lösa problem rörande den interna kommunikationens betydelse för organisationskulturer.
 • identifiera och diskutera olika kommunikatörsroller i statliga organisationer.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat på termin 1 och 2 på Programmet för strategisk kommunikation (HGSTR) eller programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (HGMED). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, case, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa består mer specifikt av hemskrivningar, skriftliga rapporter, muntliga seminarier, muntliga och visuella redovisningar, ljudinspelningar, datorlaborationer samt rollspel.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
På modul 1 och 2 ges betygsomdömet Godkänd (G) och Underkänd (U). På modul  3, 4 och 5 ges betygsomdömena Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). 

För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga förekommande  prov och obligatoriska uppgifter inom modulen. Omdömet prövas individuellt och sätts av examinator.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygsomdömena från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på sammanlagt minst 15 hp. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.


Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i en examen tillsammans med någon av kurserna 1KO007 (tidigare KOMA41) Organisationers kommunikation, PR och samhälle 15 hp eller eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 37

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

  Modul 1. Omvärdsbevakning (3,0hp)

  Klenell Johannes
  Det fria ordet : roman
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 316 sidor :
  ISBN: 978-91-27-15195-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och internetlänkar

  Modul 2: Presentationsteknik(4,5 hp)

  Anvisade texter och internetlänkar

  Modul 3: Kriskommunikation (7,5 hp)

  Coombs Timothy
  Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding
  Fifth edition : Los Angeles : Sage Publications : [2019] : 235 sidor :
  ISBN: 9781544328690
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social media and crisis communication
  Austin Lucinda L., Jin Yan
  New York, NY : Routledge : 2018 : xx, 461 pages :
  ISBN: 9781138812000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krisen inifrån : om organisationers krismedvetenhet, ledarskap och kommunikation
  Heide Mats, Simonsson Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 217 s. :
  ISBN: 9789144109428
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kriskommunikation 2.0 : allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
  Karlstad : MSB : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-7383-708-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer artiklar enligt anvisning

  Modul 4. Strategisk kommunikation: PR (7,5 hp)

  The Routledge handbook of strategic communication
  Holtzhausen Derina Rhoda., Zerfass Ansgar
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2015 : xxiv, 596 pages :
  ISBN: 978-0-415-53001-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 5: Organisationskommunikation (7,5 hp)

  Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation
  Dahlman Susanne, Heide Mats
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 235 sidor :
  ISBN: 9789147128631
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fredriksson Magnus
  Organisationer och kommunikation
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 291 sidor :
  ISBN: 9789144139739
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kommunikativa organisationen
  Heide Mats, Simonsson Charlotte, Nothhaft Howard, Andersson Rickard, von Platen Sara
  InsSveriges kommunikatöret :
  Finns som länl
  Obligatorisk

  Anvisade texter och internetlänkar.

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

  Modul 1. Omvärdsbevakning (3,0hp)

  Klenell Johannes
  Det fria ordet : roman
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 316 sidor :
  ISBN: 978-91-27-15195-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och internetlänkar

  Modul 2: Presentationsteknik(4,5 hp)

  Anvisade texter och internetlänkar

  Modul 3: Kriskommunikation (7,5 hp)

  Coombs Timothy
  Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding
  Fifth edition : Los Angeles : Sage Publications : [2019] : 235 sidor :
  ISBN: 9781544328690
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social media and crisis communication
  Austin Lucinda L., Jin Yan
  New York, NY : Routledge : 2018 : xx, 461 pages :
  ISBN: 9781138812000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krisen inifrån : om organisationers krismedvetenhet, ledarskap och kommunikation
  Heide Mats, Simonsson Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 217 s. :
  ISBN: 9789144109428
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kriskommunikation 2.0 : allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
  Karlstad : MSB : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-7383-708-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer artiklar enligt anvisning

  Modul 4. Strategisk kommunikation: PR (7,5 hp)

  The Routledge handbook of strategic communication
  Holtzhausen Derina Rhoda., Zerfass Ansgar
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2015 : xxiv, 596 pages :
  ISBN: 978-0-415-53001-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 5: Organisationskommunikation (7,5 hp)

  Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation
  Dahlman Susanne, Heide Mats
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 235 sidor :
  ISBN: 9789147128631
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kommunikativa organisationen
  Heide Mats, Simonsson Charlotte, Nothhaft Howard, Andersson Rickard, von Platen Sara
  InsSveriges kommunikatöret :
  Finns som länl
  Obligatorisk

  Anvisade texter och internetlänkar.