Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nytestamentlig grekiska:grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: New Testament Greek: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 till 2018-04-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-04-19

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den nytestamentliga grekiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i koinegrekiskans formlära och syntax, samt inlärning av ett centralt ordförråd. Frågor om språkkunskapernas betydelse för textanalys aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 15 sidor nytestamentlig text på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

– visa prov på grundläggande kunskaper i nytestamentlig grekiska
– besitta en grundläggande förståelse av koinegrekiskans syntax
– visa insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forsknings-frågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
– analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i koinegrekiskan
– redogöra för betydelsen hos c:a 500 av de vanligaste orden i Nya testamentet
– läsa koinegrekisk text högt med rätt uttal och betoningar
– översätta sådan nytestamentlig grekisk text som behandlats under kursen
Efter avslutad kurs ska studenten också
– ha uppvisat god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
– muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika språk¬liga företeelser för olika former av textanalys och för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av obligatoriska seminarier med föreläsningsinslag och smågruppsövningar.
När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, obligatoriska insändningsuppgifter publiceras normalt varje vecka och seminarier sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom muntlig tentamen och inlämningsuppgifter 7,5 hp, samt genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter 7,5 hp.
När kursen ges via Internet sker den muntliga tentamen via Internet (vanligtvis Skype).

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


Tillgodoräknande
Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för religionsvetenskap och teologi.
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

OBS! Kurslitteraturen kan revideras fram till en månad innnan kursstart.

Mounce William D.
Biblical Greek : a compact guide
Grand Rapids, Mich. : Zondervan : c2011. : viii, 212 p. :
ISBN: 978-0-310-32606-9 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN:9780310326069

Novum Testamentum Graece (28th revised edition).
Nestle Eberhard, Aland Kurt
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781619700468 Gärna versionen med ordbok.

Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna
Heikel Ivar A., Fridrichsen Anton
[Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2013 : xii, 258 s. :
ISBN: 9789197972444 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller motsvarande. ISBN:9152699218

Kompendier, artiklar mm.

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.