"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Komparativ samisk grammatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Sámi Grammar

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SA099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i  komparativ teoretisk grammatik, med specifik tillämpning på de samiska språken. Kursen bygger på den teoretiska grammatikens språksyn, analysverktyg och analysmetoder. Kursen tränar den studerandes förmåga att läsa och sammanfatta grammatiska vetenskapliga artiklar, att i populärvetenskaplig form kunna presentera den grammatiska teorins grundtankar tillämpad på samiska samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk grammatik.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om den teoretiska grammatikens vetenskapliga och metodologiska grundvalar;
 • uppvisa kunskap om och förståelse av den teoretiska grammatikens tillämpningsområden generellt, samt specifikt för samiska språk;
 • uppvisa kunskap och förståelse om hur grammatiska system fungerar i flerspråkiga kontexter, inklusive minoritetsspråkskontexter
 • vara väl orienterad om aktuella forskningsfrågor som kännetecknar det vetenskapliga området generellt, samt de samiska språken specifikt;

Färdighet och förmåga

 • på basis av den teoretiska grammatikens grundvalar, analytiskt diskutera och kritiskt förhålla sig till empiri och teoribildning;
 • genom självständigt arbete  söka och insamla relevant data samt på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • inom kursens ramar självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk grammatik, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet.
 • identifiera och formulera problemställningar som är genomförbara inom de tidsramar som är fastställda i kursen.
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare
 • i sitt arbete demonstrera färdighet och förmåga i praktiskt tillämpning av grammatisk teori, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna på vetenskapliga bedömningsgrunder argumentera hur forskningen i teoretisk komparativ grammatik kan tillämpas på samiska och framgångsrikt bidra till, samt införlivas i det generella samiska språkarbetet i det samiska och omkringliggande samhället;
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • uppvisa goda värderingsförmågor om och förhållningssätt till dels generella forskningsetiska frågor, dels etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande i norska, danska eller isländska. Univ: Minst 90 hp samiska i vilka ska ingå Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av ett skriftligt arbete, en muntlig presentation, samt genom att kritiskt granska ett arbete av en medstudent.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

 
Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Obligatorisk litteratur bestäms i samråd med läraren

Referenslitteratur

Baker Mark C.
The atoms of language : [the mind's hidden rules of grammar]
1. ed. : New York : BasicBooks : 2001 : 276 s. :
ISBN: 0-465-00521-7 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Carnie Andrew
Syntax : a generative introduction
Third Edition. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2013 : xv, 526 pages :
ISBN: 9780470655313 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Sørsamisk grammatikk
Magga Ole Henrik, Magga Lajla Mattsson
[Kárásjohkka] : Davvi girji : 2012 : 235 s. :
ISBN: 978-82-7374-855-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Generative approaches to Finnic and Saami linguistics
Nelson Diane Carlita, Manninen Satu Helena
Stanford, Calif. : Center for the Study of Language and Information, Stanford University : 2003 : viii, 452 s. :
ISBN: 1-57586-412-6 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Nickel Klaus Peter
Samisk grammatikk
Oslo : Universitetsforlaget : 1990 : 539 s. :
ISBN: 82-00-07369-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Sammallahti Pekka
The Saami languages : an introduction
Kárásjohka : Davvi girji : cop. 1998 : 268 s. :
ISBN: 82-7374-398-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Spiik Nils Eric
Lulesamisk grammatik
[2., omarb. uppl.] : Jokkmokk : Sameskolstyr. : 1989 : 116 s. :
ISBN: 91-7716-019-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Saami linguistics
Toivonen Ida, Nelson Diane Carlita
Amsterdam : John Benjamins Pub. : c2007 : 321 p. :
ISBN: 9789027248039 (hb : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Norsk generativ syntaks
Årfali Tor, Eide Kerstin
Oslo:Novus forlag. ISBN 9788270993727 : 2008 :