"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi B71, 30 hp

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:
Moment 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp / Financial Accounting and Management Accounting, 7.5 credits
Moment 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp / Financial Management, 7.5 credits
Moment 3. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7.5 hp / Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems 7.5 credits
Moment 4. Vetenskaplig metod, 7.5 hp / Research Methodology in Business Administration, 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.

Moment 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp
Momentet syftar till att ge en introduktion till ämnet redovisning samt att skapa en förståelse för metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Fokus ligger på tjänste- och serviceföretag såväl som företag inom detaljhandeln.
I avsnittet om redovisning ligger tonvikten på bokföringens grundläggande principer och bokslut. Resultat- och balansräkningens innehåll, uppställningsformer och sambandet dem emellan klargörs. Avsnittet avslutas med en bokföringsövning.
Syftet med kalkyleringsavsnittet är att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier, samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Utgångspunkten är hur intäkter och kostnader kan sammanställas och redovisas för att på bästa sätt utgöra underlag för skilda typer av beslut. Olika metoders fördelar såväl som deras begränsningar och hur de utgör beslutsunderlag för prissättning och val av produktmix på kort och lång sikt behandlas. Budgeteringsavsnittet behandlar företags budgetsystem med dess olika delbudgeter.

Förväntat studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur en företagsledning kan planera, styra och kontrollera verksamheter inom tjänsteföretag liksom inom handelsföretag
 • upprätta huvudbudgetar
 • upprätta ekonomiska kalkyler och med dessa som utgångspunkt dra slutsatser om olika handlingsalternativ
 • upprätta ett årsbokslut innehållande periodiseringar
 • ha grundläggande färdigheter i löpande redovisning från bokföring till att utföra ett enklare bokslut
 • redogöra för principer för hållbarhetsredovisning 

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och praktiskt anknutna fall, där studenternas problemlösningsförmåga är central. En obligatorisk bokföringsövning ingår där studenten praktiskt får använda sina kunskaper genom att tillämpa de teoretiska och praktiska aspekter som behandlats under föreläsningar och vid gruppövningar.

Examination
Examination sker genom praktiskt anknutet fall som löses i grupp, individuell skriftlig tentamen och bokföringsövning. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp
Det övergripande målet med kursen är att utveckla studerandes förmåga att använda sig av olika metoder och verktyg för finansiell analys och -styrning. Speciell vikt fästs på verktyg som är användbara inom detaljhandeln, samt tjänste- och serviceföretag.

Under momentet behandlas och tillämpas olika tekniker och verktyg som kan användas som hjälpmedel vid styrning av företag. Tillämpningen av teknikerna syftar till att utveckla studenternas (i) förmåga att lösa problem, (ii) förmåga att skaffa och analysera information från olika källor, (iii) förmåga att analysera och göra slutsatser utgående från analysen samt (iv) studenternas erfarenhet av att jobba i team.

Under detta moment kommer även affärssystem att användas i undervisningen. Affärssystemet omvandlar information till kunskap och är verktyget att styra verksamheten. Affärssystem möjliggör således snabbare och mer välgrundade beslut.

Förväntat studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • analysera ett företags systematiska och osystematiska risk
 • granska företags offentliga redovisningsinformation samt analysera deras finansiella och miljömässiga ställning och utveckling
 • utföra investeringskalkyler och använda dem som beslutsunderlag
 • tillämpa olika metoder för företagsvärdering
 • visa förståelse för hur affärssystem kan användas för uppföljning av verksamheter och som beslutsunderlag

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar, handledning och seminarier samt laborationer i affärssystem kring verksamhetsuppföljning. Studenterna förväntas själva samla in, bearbeta och analysera företag utgående från årsredovisningsdata och annan tillgänglig information.

Examination
Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, PM-uppgift som genomförs i grupp och omfattar muntlig framställning och aktivt studentdeltagande samt laborationer i affärssystem. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7.5 hp
Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet och internationalisering, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan. I kursmodulen ingår datorbaserade övningar i affärsstödssystem.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
 • beskriva och analysera den entreprenöriella processen.
 • beskriva och analysera kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande i en samhällelig kontext
 • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
 • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
 • argumentera för och sälja in en affärsidé
 • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut

Undervisningens uppläggning:
Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att  arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklingsuppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik, och skriftligt. Under kursen genomförs workshops, för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen, muntliga studentpresentationer(med underlag) och affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp (utveckla, rapportera och presentera). För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Vetenskaplig metod, 7.5 hp
Momentets övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels planera och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter. Momentet inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys. Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. Dessutom behandlas övergripande vetenskapliga angreppssätt, forskningsdesign och olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar genom konkreta applikationer. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information. Under kursen ingår också moment som ger kännedom om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • redogöra för de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och förklara hur olika värderingar och perspektiv påverkar kunskapsprocessen
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper och värdera olika metoders användbarhet för skilda typer av problem
 • självständigt söka, kritiskt värdera och använda olika typer av information
 • visa kunskap och förståelse för forskningsetik och vad som är plagiat
 • argumentera för ett valt problem, ansatser och tillvägagångssätt samt analysera ett empiriskt och teoretiskt material
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten utifrån olika perspektiv
 • inom givna tidsramar planera och designa en vetenskaplig studie

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro.

Momentets examination
Momentet examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter där studenten i grupp implementerar faserna i en forskningsprocess, samt genom en individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi A HLP 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska
Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordningDenna kurs överlappar hel eller delvis kursen 2fe105 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Moment 1

Litteratur

Kalkylering för produkter och investeringar
Olsson Ulf E., Ljunggren Sten, Lönnqvist Rune, Brännström Daniel
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 342 sidor :
ISBN: 9789144155432
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1-8 och 12

Kalkylering för produkter och investeringar : Övningsbok
Karén Mats, Ljunggren Sten, Öström Bengt, Brännström Daniel
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 198 sidor :
ISBN: 9789144155425
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1-4

Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Hedenström Eva, Malmquist Hans
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
ISBN: 9789144134659
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen Övningsbok med lösningar
Hedenström Eva, Malmquist Hans
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 207 sidor :
ISBN: 9789144134802
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 20 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 2

Litteratur

Företags- och räkenskapsanalys
Hansson Sigurd, Arvidson Per, Lindquist Hans
Elfte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 244 sidor :
ISBN: 9789144085791
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kalkylering för produkter och investeringar
Olsson Ulf E., Ljunggren Sten, Lönnqvist Rune, Brännström Daniel
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 342 sidor :
ISBN: 9789144155432
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 9-10

Kalkylering för produkter och investeringar : Övningsbok
Karén Mats, Ljunggren Sten, Öström Bengt, Brännström Daniel
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 198 sidor :
ISBN: 9789144155425
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 5

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 20 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 3

Litteratur

Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play
Løwe Nielsen Suna, Klyver Kim, Evald Majbritt Rostgaard, Bager Torben
Third edition. : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2021] : xxvi, 321 pages :
ISBN: 9781789908039
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och rapporter motsvarande 50-80 sidor tillkommer. Studenter kan utöver detta behöva söka artiklar och information för olika uppgifter.

Referenslitteratur

Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Ilar & Herman Kienhuis (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. Amsterdam: McKinsey & Company https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA51184329680004996&context=L&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,mckinsey%20starting%20up%20business%20planning&mode=Basic

Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen.

Moment 4

Litteratur

Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
Collis Jill, Hussey Roger
Fifth edition. : London : Macmillan Education : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781352011814
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare läsning kan introduceras i början av momentet.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.