Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolbibliotek i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: School libraries in theoretical and practical perspective

Denna kursplan gäller: 2018-01-22 och tillsvidare

Kurskod: 2BV031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-08

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-14

Innehåll

Denna kurs erbjuder en introduktion på avancerad nivå till studier av skolbibliotek i teori och praktik. Kursen vänder sig till redan verksamma skolbibliotekarier samt till utbildade bibliotekarier som är intresserade av skolbibliotek. Utifrån aktuell forskning om skolbibliotek avser kursen att erbjuda en plattform för praktiskt erfarenhetsutbyte som diskuteras i teoretisk belysning. Teman som fokuseras är skolbibliotekets historia och nuläge, skolbibliotekets uppdrag och organisatoriska kontext, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande samt skolbibliotekets pedagogiska framtidsutmaningar. Undervisningen sker i form av introducerande föreläsningar, individuella litteraturstudier och gemensamma diskussionsseminarier. Kursen examineras i
form av ett självständigt fördjupningsarbete som presenteras vid ett konferensliknande slutseminarium.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska den studerande efter avslutad kurs avseende kunskap och förståelse:
 • ha kännedom om aktuell forskning om skolbibliotek
 • kunna redogöra för historiska, organisatoriska och pedagogiska aspekter av skolbiblioteksverksamhet
För godkänt resultat ska den studerande efter avslutad kurs avseende färdighet och förmåga:
 • kunna applicera teoretiska insikter för att uppnå en djupare förståelse för praktiskt skolbiblioteksarbete
 • kunna självständigt ringa in, analysera samt skriftligt och muntligt redogöra för ett fördjupningstema inom kursens område
För godkänt resultat ska den studerande efter avslutad kurs avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna självständigt värdera och förhålla sig till skolbiblioteksforskning
 • kunna diskutera etiska dilemman som berör skolbiblioteksverksamhet
 • kunna tillämpa en bred kritisk blick på ett valt fördjupningstema inom skolbiblioteksområdet

Behörighetskrav

Kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker dels genom aktivt deltagande vid samtliga seminarier, dels genom författande av en självständig fördjupningsuppgift. Vid frånvaro från obligatoriska seminarier utgår skriftliga ersättningsuppgifter.

På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. Gällande kriterium är att utsatt inlämningstid beaktas vid betygssättning. För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. Om studenten erhåller betyget Underkänd vid inlämnande ersättningsuppgifter sker kompletterande uppgifter i samråd med undervisande lärare enligt en fastställd tidsplan.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds en gång per år. Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".

www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carlsson Ulla
  Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin
  Göteborg : Nordicom : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-86523-62-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Catrin
  Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan
  Lund : BTJ förlag : 2016 : 73 s. :
  ISBN: 978-91-7018-806-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 472 sidor :
  ISBN: 978-91-7000-341-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styra eller stödja? : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås : 2012 : 352 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978768-1-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gärdén Cecilia
  Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 1 onlineresurs (102 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Obligatorisk

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Henning Ingmarsson Jenny
  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Nationella skolbiblioteksgruppen : 2010 : 68 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kungliga biblioteket
  Skolbibliotek – hur ser det ut? En kartläggning inom ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Länk
  Obligatorisk

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulthau Carol Collier
  Reflection on the Development of a Theoretical Perspective
  Ingår i:
  Theory development in the information sciences
  Austin : University of Texas Press : 2016. : 331 s. : sid. 68-86 :
  Obligatorisk

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
  Rivano Eckerdal Johanna, Sundin Olof
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2014 : 108 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197601221
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rydbeck Kerstin (red.)
  Spelar skolbibliotek en roll? En presentation av fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek
  Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, Nr.3, Uppsala Universitet : 2009 :
  Obligatorisk

  IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
  Schultz-Jones Barbara, Oberg Joanne
  Haag: International Federation of Library Associations and Institutions : 2015 :
  Obligatorisk

  Thomas Barbro
  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek : en skolbibliotekspolitisk översikt
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2013 : 76 s. :
  Obligatorisk

  Barns och ungas läsning : ett ansvar för hela samhället
  Stockholm : Norstedts juridik : 2018 : 290 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138248355
  Se bibliotekskatalogen Album

  Haapalainen Marja
  Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 - en översikt [Elektronisk resurs]
  2019 :
  https://www.kb.se/Dokument/Folk-%20och%20skolbibliotekens%20medieförsörjning%202018.pdf

  Skolbiblioteket som pedagogisk resurs [Elektronisk resurs]
  2018 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs

  Läsandets årsringar : rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige
  Nordlund Anna, Svedjedal Johan
  Stockholm : Svenska förläggareföreningen Ek.för. : [2020] : 86 sidor :
  Fritt nedladdningsbar via forlaggare.se
  ISBN: 9789198573343
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enstaka artiklar på engelska tillkommer, liksom litteratur i samband med det egna fördjupningsarbetet.

 • Giltig från: 2018 vecka 4

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
  Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
  Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
  Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
  ISBN: 978-91-7000-320-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carlsson Ulla
  Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : skolan och demokratin
  Göteborg : Nordicom : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-86523-62-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Catrin
  Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan
  Lund : BTJ förlag : 2016 : 73 s. :
  ISBN: 978-91-7018-806-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
  Fichtelius Erik, Enarson Eva, Hansson Krister, Klein Jesper, Persson Christina
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 472 sidor :
  ISBN: 978-91-7000-341-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styra eller stödja? : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år
  Frenander Anders, Lindberg Jenny
  Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås : 2012 : 352 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978768-1-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
  Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-7018-764-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gärdén Cecilia
  Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2017 : 1 onlineresurs (102 sidor) :
  Fritt tillgänglig via KB:s webbplats
  Obligatorisk

  Algoritmer i samhället [Elektronisk resurs]
  Haider Jutta, Sundin Olof
  Lund : Lunds Universitet : 2016 : 35 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Henning Ingmarsson Jenny
  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Nationella skolbiblioteksgruppen : 2010 : 68 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kungliga biblioteket
  Skolbibliotek – hur ser det ut? En kartläggning inom ramen för den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Länk
  Obligatorisk

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulthau Carol Collier
  Reflection on the Development of a Theoretical Perspective
  Ingår i:
  Theory development in the information sciences
  Austin : University of Texas Press : 2016. : 331 s. : sid. 68-86 :
  Obligatorisk

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Global perspectives on school libraries : projects and practices
  Marquardt Luisa, Oberg Dianne
  Berlin : De Gruyter Saur : 2011 : 336 s. :
  ISBN: 9783110232202
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ranemo Cecilia
  Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016 [Elektronisk resurs]
  Kungl. biblioteket : 2016-07-13 :
  http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/07/Rapport_Skolbibliotek_som_pedagogisk_resurs_2016.pdf
  Obligatorisk

  Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
  Rivano Eckerdal Johanna, Sundin Olof
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2014 : 108 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197601221
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rydbeck Kerstin (red.)
  Spelar skolbibliotek en roll? En presentation av fem projekt från en forskningscirkel om skolbibliotek
  Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, Nr.3, Uppsala Universitet : 2009 :
  Obligatorisk

  IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
  Schultz-Jones Barbara, Oberg Joanne
  Haag: International Federation of Library Associations and Institutions : 2015 :
  Obligatorisk

  Thomas Barbro
  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek : en skolbibliotekspolitisk översikt
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2013 : 76 s. :
  Obligatorisk

  Enstaka artiklar på engelska tillkommer, liksom litteratur i samband med det egna fördjupningsarbetet.