"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Change and Entrepreneurship in Organizations C, 15 hp

Engelskt namn: Change and Entrepreneurship in Organizations C

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2014-08-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE138

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Innehåll

Frågor rörande hur man hanterar förändringar, agerar entreprenöriellt och förnyar sig är centrala för de flesta organisationer. Denna kurs syftar till att ge studenterna förståelse för både förändringar och entreprenörskap samt hur organisationer utvecklar strategier för att hantera externa och interna förändringar samt handlar entreprenöriellt. Kursen bygger på två moduler. Den första modulen behandlar begreppet förändring och olika strategier för att förstå organisatoriska förändringar, medan den andra modulen fokuserar på entreprenörskap i olika typer av organisationer.

 • Moment 1. Organizational Change, 7,5 hp
 • Moment 2. Corporate Entrepreneurship , 7,5 hp

Moment 1. Organizational Change, 7,5 hp
Modulen behandlar hur organisationsförändringar hanteras från olika teoretiska perspektiv. Den inleds med det traditionella, rationella synsättet som spelat en dominerande roll för både teori och praktik. Modulen berör sedan alternativa perspektiv på förändring såsom institutionella, kulturella och kritiska perspektiv, vilket möjliggör för en bredare och mer omfattande syn på praktik och förändringshantering i företag och organisation.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment med minst betyget godkänt förväntas studenterna kunna:

 •  beskriva och diskutera teoretiska perspektiv på organisationsförändring, till exempel rationella, institutionella, kulturella och kritiska perspektiv.
 •  värdera och kritiskt reflektera över olika perspektiv på förändring, samt
 •  analysera förändringspraktik inom ramen för organisationer.

Undervisningens uppläggning
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier och casearbete. Dessutom kommer studenterna genomföra en vetenskaplig litteratursökning och granskning.

Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, litteratursökning och litteraturstudie (både individuellt och i grupp), caseseminarium, och muntlig presentation. Deltagande vid litteraturseminarier, casearbete och presentation av litteraturgenomgång är obligatoriskt. Samtliga examinerade moment måste vara godkända för att godkännas på kursen. Se även not 6 nedan.

Moment 2. Corporate Entrepreneurship , 7,5 hp
Momentet fokuserar på entreprenöriella och innovativa aktiviteter inom existerande organisationer, så kallad intraprenörskap. Organisationers potential för intraprenörskap och innovation, framförallt i etablerade och växande företag diskuteras och relateras till hur olika typer av företag stödjer både utforskande och exploaterande av nya affärsmöjligheter. Dessutom diskuteras teorier inom entreprenörskap i förhållande till nya områden såsom socialt entreprenörskap och entreprenörskap i offentliga verksamheter.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment med minst betyget godkänt förväntas studenterna kunna:

 •  beskriva och jämföra olika typer av intraprenörskap, social entreprenörskap och entreprenörskap i offentliga verksamheter
 •  analysera hur olika faktorer både inom organisationer och i företagsmiljön stödjer eller hindrar entreprenörskap och innovation
 •  identifiera kreativa sätt att överkomma hinder för entreprenörskap inom organisationer 
 •  utvärdera lämpligheten i strategier för utforskande och exploaterande av nya affärsmöjligheter inom organisationer, samt diskutera alternativa lösningar och formulera praktiska rekommendationer för framtida aktiviteter som stödjer ett entreprenöriellt beteende.
 •  presentera och kommunicera utvärderingen och rekommendationer med hänvisning till ovan 
 •  reflektera över sitt eget förhållningsätt till entreprenörskap och den entreprenöriella förmågan som framtida ledare eller som anställd i etablerade organisationer. 

Undervisningens uppläggning
Fokus ligger på studentens egna aktiviteter och undervisningen är till stor del strukturerad utifrån grupparbete, seminarier och fallstudieanalyser med ett begränsat antal föreläsningar.  Rollspel kan förekomma under seminarier. En stor del av momentet består i att genomföra en utvärdering av en verklig organisation som resulterar i praktiska rekommendationer. Deltagande i seminarier, fallstudieanalyser och presentation utvärderingen är obligatoriskt.

Examination
Examinationen består av en fallstudieuppgift som genomförs i grupp, individuella seminarieuppgifter, individuell hemtentamen samt ett utvärderingsarbete som seminariebehandlas. Betyget godkänt krävs för varje del. Se även punkt 6 nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment

Behörighetskrav

Univ: Företagsekonomi B, 30hp eller motsvarande. Gymnasium: Engelska B.

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

All examination sker på engelska.

Se även ovan under respektive moment.

För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Studerande som ej kan styrka sin identitet med fotolegitimation vid provtillfälle kan ej få sitt provresultat registrerat.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i institutionens “Manual - uppsatsarbete i företagsekonomi”). Urkund kan användas för kontroll.

Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsättes dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

This is a course at the C-level in a Bsc-degree at Umeå University. The course can also be included in study programs in Business Administration and Economics at Umeå School of Business.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 35

Module 1

Textbook

Organizational change
Senior Barbara, Swailes Stephen
4. ed. : Harlow, Essex, England : Pearson Education : 2010 : xxi, 405 p. :
ISBN: 978-0-273-71620-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles Compendium of Articles (Selected):

Buchannan, D. & Dawson, P. (2007). Discourse and Audience: Organizational change as a multy-story process. Journal of management Studies, 44(5): 669-686. Kotter, J. P. (2007) ‘Leading change: Why transformation efforts fail?’ Harvard Business Review, 85(1): 96-103. Nasim, S and Sushil, (2011) Revisiting organizational change: exploring the paradox of managing continuity and change. Journal of change management, 11(2): 185-206.

Van de Ven, A. & Poole, S. M. (2005) Alternative approaches to studying organizational change. Organization Studies, 26: 1377-1404. Van de Ven, A. & Sun, K.(2011) Breakdowns in Implementing Models of Organizational Change. Academy of management perspective. 25(3): 58-74.

Additional reading materials will also be available.

Module 2

Textbook

Corporate entrepreneurship and innovation : entrepreneurial development within organizations
Morris Michael H., Kuratko Donald F., Covin Jeffrey G.
3. ed. : Mason, OH : South-Western Cengage Learning : cop. 2011 : xxi, 471 p. :
ISBN: 978-0-538-47892-2 (student ed. : hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Compendium of articles, including for example:.

Corbett, Andrew C., & Hmieleski, Keith M. (2007) “The Conflicting Cognitions of Corporate Entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory and Practice, 31 (1), 103–121. Kellermanns, Franz W. & Eddleston, Kimberly A. (2006) “Corporate Entrepreneurship in Family Firms: A Family Perspective”, Entrepreneurship Theory and Practice 30 (6), 809–830.

March, James G. (1991). ”Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization Science, 2: 71–87. Van de Ven, Andrew, & Engelman, Rhonda M. (2004) “Central Problems in Managing Corporate Innovation and Entrepreneurship”, in Jerome A. Katz & Dean A. Shepherd (eds.) Corporate Entrepreneurship. 47-65.

Further readings will be added at the beginning of the module.

Cource Reference literature

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.