"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A1:2, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration A1:2

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 2FE183

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2023-05-17

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. 
Kursen består av följande moment: 

1. Externredovisning, 7.5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits 

2. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting, 7.5 credits 

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart. 

Moment 1.   Externredovisning, 7.5 hp 
Momentet syftar till att ge studenten kunskaper om den externa redovisningens utformning med beaktande av grundläggande redovisningsprinciper, lagar, normer och praxis, värderingsregler och redovisningsteoretiska grunder samt om sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett grundläggande avsnitt om bokföring inleder momentet och dubbel bokföring introduceras. Registrering med hjälp av BAS-planen och systematisk bearbetning av redovisningsinformation utgör huvudinnehåll i denna del. Säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling och lagring av redovisningsdata på olika datamedier behandlas. 

Andra delen av momentet inleds med en orientering kring hållbarhetsredovisning.  Därefter behandlas värdering av tillgångar och skulder, innebörd och syfte med obeskattade reserver. Redovisning av eget kapital i olika företagsformer uppmärksammas och utgångspunkten för diskussionen är reglerna i Handelsbolagslagen och Aktiebolagslagen.  Aktiebolagets inkomstskatt behandlas på en övergripande nivå. 

Förväntade studieresultat 
Efter avklarat moment ska den studerande kunna: 

  • bokföra löpande affärshändelser och upprätta enklare årsbokslut med hjälp av bokföringsprogram 
  • upprätta ett årsbokslut innehållande periodiseringar och bokslutsdispositioner och analysera deras konsekvenser för beslutsfattande 
  • redogöra för lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning
  • förklara och exemplifiera hur det egna kapitalet redovisas i olika företagsformer 
  • redogöra för Global Reporting Initiative´s (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

Undervisningens uppläggning 
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och praktiskt anknutna fall, där studenternas problemlösningsförmåga är central. En individuell datorbaserad redovisningsövning ingår där studenterna ges tillfälle att praktisera de kunskaper som behandlats på föreläsningar. 

Momentets examination 
Examinationen sker löpande genom en individuell datorbaserad redovisningsövning, individuella uppgifter samt en skriftlig individuell tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan. 

Moment 2.   Ekonomistyrning, 7.5 hp 
Inledningsvis syftar momentet till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning.   Kopplingar görs också mellan olika styrmekanismer och styrtekniker, såsom balanserat styrkort, som sedan tillämpas och används i kontext. Den kontextuella användningen av olika styrmekanismer och tekniker syftar också till att främja ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv. 

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

  • Förklara  och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål.
  • Diskutera ekonomistyrning i relation till jämställdhet och hållbarhet
  • Upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning. 
  • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudget.
  • Använda tekniker inom ekonomistyrning med hjälp av datorbaserat program.

Undervisningens uppläggning 
Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna från föreläsningarna  med hjälp av case och kalkylprogram. 

Momentets Examination
Momentet examineras löpande genom individuella uppgifter, aktivt deltagande i gruppdiskussioner samt en skriftlig individuell tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan. 

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna från föreläsningarna  med hjälp av case och kalkylprogram. 

Examination

Se även ovan under respektive moment. 

Följande betygssystem används: 
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer), 
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och 
Underkänd (U, mindre än 50 %). 
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement. 
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman. 
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas. 
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform 
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg. 
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning. 
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial. 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. 

Kursen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling. 

 

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe010+2fe211 Företasgekonomi A och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs. 

Kursen motsvarar moment 3 och 4 i kursen 2FE010/2FE211 Företagsekonomi A 30 hp. 
Företagsekonomi A1:2 15 hp är påbyggbar genom kursen Företagsekonomi A1:1 15 hp som utgör momenten 1 och 2 i kursen Företagsekonomi A53 30 hp. Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe010+2fe211 Företasgekonomi A och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Kursen motsvarar moment 3 och 4 i kursen 2FE010/2FE211 Företagsekonomi A 30 hp.
Företagsekonomi A1:2 15 hp är påbyggbar genom kursen Företagsekonomi A1:1 15 hp som utgör momenten 1 och 2 i kursen Företagsekonomi A53 30 hp.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 32

Moment 1

Litteratur

Den nya affärsredovisningen
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 392 sidor :
ISBN: 9789147144051
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya affärsredovisningen : Övningar
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 213 sidor :
ISBN: 9789147144068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya affärsredovisningen : Lösningar
Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Nordlund Isabella
Upplaga 22 : Stockholm : Liber : 2021 : 221 sidor :
ISBN: 9789147144075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 15-30 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 2

Litteratur

Den nya ekonomistyrningen
Ax Christian, Kullvén Håkan, Johansson Christer
6 uppl. : Liber : 2021 : 608 sidor :
ISBN: 9789147143979
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den nya ekonomistyrningen : övningsbok med lösningar
Ax Christian, Kullvén Håkan
6 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147144006
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 45 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur

Walkenbach John
Excel 2016 Bible
Wiley :

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.