Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends and a Minor in Finance D, 30 hp

Engelskt namn: Current Trends and a Minor in Finance D

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE196

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-02-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-06-11

Innehåll

Denna kurs är avsedd för studenter som vill öka sin kunskap om praktiska tillämpningar av finansiell förvaltning och styrning. De fyra momenten ger studenterna möjligheter att anskaffa sig en hög expertisnivå inom centrala områden inom finansiell styrning och förvaltning, inkluderande områden som bolagsvärdering, finansiering, investeringar, likväl som rörande finansiell riskhantering. Även om varje enskilt moment inkluderar skilda aspekter av finansiell styrning och förvaltning så ligger moment 1-3 till grund för förståelsen av moment fyra.

Kursen ges och examineras i din helhet på engelska.

Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • strukturera och analysera problem inom det finansiella området
 • förstå och utvärdera problem relaterade till finansiell förvaltning från ett etiskt perspektiv
 • arbeta effektivt i grupp
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, inför en akademisk likväl som praktiskt orienterad publik.
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Moment 2. Advanced Corporate Finance, 7.5 hp
Moment 3. Investments, 7.5 hp
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
 
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Kursens övergripande syfte är att utveckla kunskap om forskningsperspektiv, -strategier och -design på avancerad nivå. Detta skall öka studentens förmågor att genomföra och bedöma företagsekonomisk forskning och utredning. Viktiga områden är problemformulering, referensramar, perspektiv och angreppssätt, inklusive ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter, samt metoder för datainsamling och analys.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska studenten kunna:
 • identifiera och diskutera hur grundläggande antaganden, vetenskapsideal, perspektiv och referensramar påverkar en vetenskaplig kunskapsprocess
 • formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor, inklusive teoretisk relevans och positionering
 • diskutera och karakterisera olika forskningsstrategier och ansatser, genomföra och kritiskt bedöma litteraturval samt diskutera och bedöma lämpligheten i olika metoder för att lösa skilda forskningsproblem
 • applicera tillägnad kunskap i ett vetenskapligt arbetes olika steg: planering, utformning, genomförande och rapportering
 • visa förmåga att bedöma och diskutera sociala, miljömässiga och etiska aspekter av den företagsekonomiska forskningsprocessen.
Undervisningens uppläggning
Föreläsningar, seminarier och uppgifter, individuellt eller i grupp, ska tillsammans med kurslitteraturen sammantaget hjälpa studenten att utveckla sin kunskap om vetenskapligt arbete inom företagsekonomi.

Examination
Momentet examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt genom rapportering av uppgifter som ges under kursen. För betyget godkänd på momentet krävs deltagande vid alla seminarier och presentationer samt godkänt betyg på alla examinerande delar. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Avancerad företags finansiering, 7.5 hp
Momentets huvudsakliga syfte är att tillhandahålla en integrerad översikt över de viktigaste begreppen med koppling till finansiell ledning och finansiering av företag, både i teori och praktik samt i vissa avseenden även metodmässigt. Momentet fördjupar studentens kunskap om den kontext vari företag verkar.  Momentet behandlar bl.a. val och effekter av olika finansieringsalternativ, kapitalstruktur, utdelning, riskhantering, marknadseffektivitet, kontroll och styrning, finansiellt trångmål och omstruktureringar. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella team.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall studenten kunna följande:
 • bedöma effekterna av informationsasymmetri med koppling till finansiell ledning och finansiella beslut, från val av finansiering till att hantera frågeställningar förknippade med finansiellt trångmål.
 • förklara bakomliggande teorier och tillämpliga strategier för bolagskontroll.
 • jämföra och kontrastera olika val av kapitalstruktur, under ideala förutsättningar respektive verkliga förhållanden på kapitalmarknaden och kunna förklara förväntade effekter av alternativa skattesystem.
 • argumentera för optimala nivåer av skulder och/eller eget kapital och kunna värdera ett erbjudande av dessa utifrån olika finansieringsstrategier.
 • formulera och logiskt försvara ett ställningstagande kopplat till en aktuell frågeställning, såsom t.ex. finansiell kontroll och styrning av företag.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och vid mindre grupparbeten och seminarier.  

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Investering, 7.5 hp
Studenter som genomgår detta moment ges tillfälle att tillägna sig nödvändiga kunskaper för att förstå relevanta teorier samt modeller och erhålla en specialisering på avancerad nivå i investeringsanalys. I momentet studeras räntebärande värdepapper i termer av värdering och portföljförvaltning. Detta innefattar områden såsom duration, konvexitet och immunisering. Derivatinstrument (optioner, terminer, swappar och konvertibla värdepapper), prissättning av dessa, och relevanta paritetsförhållanden betonas och studeras inom momentet. Skapandet av syntetiska optioner och hedgepositioner för både portföljer och enskilda värdepapper, genom användningen av olika derivatinstrument, diskuteras också. Konceptet Value at risk, ett viktigt verktyg för modern riskhantering, studeras också inom kapitalförvaltningskontexten. Slutligen ingår i momentet även diskussioner om portföljförvaltningsstrategier samt utvärdering av dessa.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall studenten kunna:
 • värdera räntebärande värdepapper och bedöma deras risk.
 • analysera tekniker för aktiv och passiv portföljhantering av räntebärande värdepapper.
 • förklara och analysera utvecklingen av reglering för finansiella institutioner.
 • beräkna och tillämpa value at risk (VaR) samt utföra backtesting för enskilda värdepapper och portföljer.
 • värdera derivatinstrument och förstå bruket av dessa för att hedga investeringar samt dess effekter på potentiell avkastning och risk.
 • utvärdera portföljprestation genom användning av, exempelvis, riskjusterade avkastningsmått.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, även om seminarier, fall och Excelbaserade datoruppgifter även kan förekomma. Studenterna förväntas delta aktivt i varje del av momentet.  

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för alla delar av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
Ambitionen med detta moment är att identifiera och synliggöra aktuella trender. Dessa trender har stark långsiktig inverkan på samhället i stort genom att forma framtida förutsättningar för och ge upphov till utmaningar för näringslivet. Syftet med momentet är att utforska hur företag och samhälle interagerar för att tackla sådana nuvarande och framtida utmaningar. De studenter som delar i momentet förväntas ha goda kunskaper och förmågor  kopplade till deras inriktning en av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:
 • identifiera och värdera nya trender i samhället
 • relatera nya trendertill företagsekonomisk forskning inom studentens inriktning (major)
 • kritiskt diskuterabeslut kopplade till nya trenderoch deras implikationer för olika typer av företag och affärsfunktioner
 • utvärdera tillgänglig information, kunskap och policy kopplat till nya trender med avseende på validitet och reliabilitet.
 • dela multidiciplinära kunskaper.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds av föreläsningar, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med relevanta informationskällor och vetenskaplig litteratur för att stödja individuellt arbete och grupparbete relaterat till föreläsningar och övningar.
 
Examination
Den huvudsakliga examinationen är en individuell skriftlig essä. Essän kräver en övertygande diskussion av betydelsen och angelägenheten av att lösa ett specifikt problem relaterat till en trend utifrån perspektivet av studentens ämnesinriktning. Vidare består examinationen av individ- och grupp reflektionspapper med anknytning tillkursens olika aktiviteter..  Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i företagsekonomi (Management, Redovisning, Marknadsföring eller Affärsutveckling och internationalisering) vid Handelshögskolan i Umeå. 30 hp.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe193,2fe194,2fe195,2fe197 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Moment 1

Kursen är i huvudsak baserad på articlar från Umeå universitets biblioteks databaser. Nedanstående lista är preliminär och ytterligare artiklar tillkommer.

Bell, E. & Bryman, A. (2007). The ethics of management research: an exploratory content analysis. British Journal of Management, 18(1), 63-77. Crane, A., Henriques, I., Husted, B.W. & Matten, D. (2016). What constitutes a theoretical contribution in the business and society field? Business and Society, 55(6), 783-791.

Edmondson, A.C. & McManus (2007). Methodological fit in management field research. Academy of Management Review, 32(4), 1155-1179. Long, R.G., White, M.C., Friedman, W.H. & Brazeal, D.V. (2000) The ‘Qualitative' versus ‘Quantitative' Research Debate: A Question of Methaphorical Assumptions? Journal of International Value-Based Management, 13, 189-197.

Morgan, D.L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 48-76. Sandberg, J. & Alvesson, M. (2011) Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization? Organization 18(1): 23-44.

Wacker, J.G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16, 361-385.

Momentets referens litteratur

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4th edition. Oxford: Oxford University Press. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010) Research Methods in Business Studies. 4th edition. Harlow: Pearson Education Publishing. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. 7th edition. Harlow: Peason Education.

Moment 2

Principles of corporate finance
Brealey Richard A., Myers Stewart C., Allen Franklin
12th ed., International student ed. : New York : Mcgraw-Hill : cop. 2017 : 974 s. med var. pag. :
ISBN: 1-259-25333-3
Se bibliotekskatalogen Album

Lista över artiklar och annat material tillhandahålls av föreläsaren, ca 140 sidor

Momentets referens litteratur

Chew, D.H., 2001, The New Corporate Finance: where theory meets practice, McGraw Hill, New York. Copeland, T.E., Weston, J.F., and Shastri, K., , 2005, Financial Theory and Corporate Policy, latest edition, Pearson Education, Boston. Constantinides, G.M. and R.M. Stulz, Handbook of the Economics of Finance: Volume 1A Corporate Finance, Elsevier, Amsterdam

Moment 3

Investments and portfolio management
Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J.
Global ed., 9. ed. : New York : McGraw-Hill/Irwin : cop. 2011 : 1022, 14, 20 s. :
ISBN: 978-0-07-128914-6 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material, ca 140 sidor, tillhandahålls av föreläsaren.

Moment 4

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think
Rosling Hans, Rosling Ola, Rönnlund Anna Rosling
First edition. : New York : Flatiron Books : 2018. : x, 342 pages :
ISBN: 978-1-250-10781-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Referenslitteratur

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan komma att behövas för genomförande av uppgiften.