Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied ICT in School

Denna kursplan gäller: 2007-08-27 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2006-10-19

Innehåll

Kursen behandlar för- och nackdelar med IKT-användning i skolan och ger en orientering i olika IKT-tillämpningar samt metoder för lärandemiljöer. Praktisk tillämpning av ex. portfolioverktyg samt nya teknologier för lärande, ex. podcasting, är centralt i kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: -förhålla sig kritisk till IKT-stöd i lärsituationer. -hantera portföljverktyg i en digital miljö -identifiera och hantera aktuella teknologier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd. Föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten förekommer. Under kursen används ett Internetbaserat konferenssystem och www för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. All undervisning sker i Windowsmiljö. Tillgång till Internetuppkoppling krävs. Följande programvaror behövs: -Program för text och presentation ex: Officepaketet -Kommunikationsprogramvara FirstClass -PDF-läsare ex: Adobe Acrobat Reader -Ljudbehandlingsprogram ex: Audacity eller liknande Utvärdering sker efter utförd kurs.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd skall studenten visa tekniska färdigheter utöver kriterierna för godkänd. Vidare skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till IKT-tillämpningar i lärandemiljöer. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära annan examinator. Examinationen sker med hjälp av informations och kommunikationsteknik på distans från tex. hemmet. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt och enligt universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. http://www.student.umu.se/regelsamlingen, se punkt 14 Examensfrågor. För mer information kontakta studierektor.

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 36

  Richardson Will
  Blogs, wikis, podcasts, and other powerful Web tools for classrooms
  3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Corwin : cop. 2010 : 171 s. :
  ISBN: 9781412977470
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  IML:s Stödsidor: http://www.iml.umu.se/stod Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2007 vecka 35

  Richardson Will
  Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms
  Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press : cop. 2006 : xiii, 149 s. :
  ISBN: 1-4129-2766-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  IML:s Stödsidor: http://www.iml.umu.se/stod Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar.