Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied ICT in School

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2006-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2014-08-26

Innehåll

Kursen behandlar för- och nackdelar med IKT-användning i skolan och ger en orientering i olika IKT-tillämpningar samt metoder för lärandemiljöer. Praktisk tillämpning av ex. portfolioverktyg samt nya teknologier för lärande, ex. podcasting, är centralt i kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
  • förhålla sig kritisk till IKT-stöd i lärsituationer
  • hantera portföljverktyg i en digital miljö
  • identifiera och hantera aktuella teknologier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en webbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar. Vid betygssättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd skall studenten visa tekniska färdigheter utöver kriterierna för godkänd. Vidare skall studenten självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till IKT-tillämpningar i lärandemiljöer.

Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Examinationen sker med hjälp av informations och kommunikationsteknik på distans från tex. hemmet.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt och enligt universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. http://www.student.umu.se/regelsamlingen, se punkt 14 Examensfrågor. För mer information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 37

Richardson Will
Blogs, wikis, podcasts, and other powerful Web tools for classrooms
3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Corwin : cop. 2010 : 171 s. :
ISBN: 9781412977470
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

IML:s Stödsidor: http://www.iml.umu.se/stod Elektroniskt publicerat material enligt lärarens anvisningar.