"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kompetens och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital competence and learning I

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IT029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-10-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Modul 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
Digital Competence in School (3 credits)

Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks vad digital kompetens är, hur IT kan stödja lärandet i skolan och juridiska aspekter av IT-användning i skolan.

Modul 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
Digital Competence and Learning (4,5 credits)

Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks barn och ungas liv i en digital kontext, sociala aspekter av IT och skola, distansutbildning och IT-stöd för lärande.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika definitioner av begreppet digital kompetens.
 • beskriva vilken roll digital kompetens har i skolan.
 • beskriva regler om upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.

Färdigheter och förmåga

 • diskutera vilken roll digital kompetens har i skolan.
 • tillämpa regler om upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera möjligheter och konsekvenser av IT-stöd i skolan.
 • problematisera upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.

Modul 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika aspekter av distansutbildning.
 • redogöra för vissa former av IT-stöd för lärande.

Färdigheter och förmåga

 • diskutera relevanta sociala aspekter av IT och skola.
 • planera undervisning om källkritik.
 • kunna tillämpa vissa former av IT-stöd för lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • problematisera skolans verksamhet i förhållande till barn och ungas liv i en digital kontext.
 • problematisera olika aspekter av distansutbildning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till utrustning som möjliggör deltagande i nätbaserade möten krävs.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av hemtentamen för modul 1 och skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner för modul 2. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur