Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kompetens och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital competence and learning I

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IT029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-10-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Modul 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
Digital Competence in School (3 credits)

Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks vad digital kompetens är, hur IT kan stödja lärandet i skolan och juridiska aspekter av IT-användning i skolan.

Modul 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
Digital Competence and Learning (4,5 credits)

Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks barn och ungas liv i en digital kontext, sociala aspekter av IT och skola, distansutbildning och IT-stöd för lärande.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Digital kompetens i skolan (3 hp)
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika definitioner av begreppet digital kompetens.
 • beskriva vilken roll digital kompetens har i skolan.
 • beskriva regler om upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.
Färdigheter och förmåga
 • diskutera vilken roll digital kompetens har i skolan.
 • tillämpa regler om upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera möjligheter och konsekvenser av IT-stöd i skolan.
 • problematisera upphovsrätt och personlig integritet gällande IT i skolan.
Modul 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp)
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika aspekter av distansutbildning.
 • redogöra för vissa former av IT-stöd för lärande.
Färdigheter och förmåga
 • diskutera relevanta sociala aspekter av IT och skola.
 • planera undervisning om källkritik.
 • kunna tillämpa vissa former av IT-stöd för lärande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera skolans verksamhet i förhållande till barn och ungas liv i en digital kontext.
 • problematisera olika aspekter av distansutbildning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Tillgång till utrustning som möjliggör deltagande i nätbaserade möten krävs.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av hemtentamen för modul 1 och skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner för modul 2. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Litteratur till det svenska kurstillfället

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Starkey Louise
A review of research exploring teacher preparation for the digital age
Ingår i:
Cambridge journal of education [Elektronisk resurs]
1971- : 50 : sid. 37-56 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305764X.2019.1625867
Obligatorisk

Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
2018 : 46 sidor :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
ISBN: 9789175593326
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klang Mathias
Copyright - copyleft [Elektronisk resurs] : en guide om upphovsrätt och licenser på nätet
Version 4.0 : Stockholm : .SE : 2010 : 1 PDF-fil (79 s.) :
https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf
Obligatorisk

Datainspektionen

https://www.datainspektionen.se
Obligatorisk

Dafgård Lena
Digital distance education : a longitudinal exploration of video technology
Göteborg : Department of Applied Information Technology, University of Gothenburg : 2020 : 412 sidor :
ISBN: 9789178337484
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digitaliseringen i skolan. [Elektronisk resurs] : möjligheter och utmaningar
Stockholm : 2018 : 83 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593227
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Björk Åsa
Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-783-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande
Ingår i:
Europeiska unionens officiella tidning.
Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer : 2003- : 49 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.394.01.0010.01.SWE
Obligatorisk

Nygren Thomas
Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 222 sidor :
ISBN: 9789127823587
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Frans Emma
Larmrapporten
Första upplagan : Stockholm : Volante : [2017] : 163 sidor :
ISBN: 9789188123930
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan och kursplaner för grundskolan
Ingår i:
Skolverket [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 20??- :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan
Obligatorisk

Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan
Ingår i:
Skolverket [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 20??- :
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan
Obligatorisk

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen
Nygårds Karin, Raymond Terese
2016 : 128 sidor :
ISBN: 9789188149152
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet [Elektronisk resurs]
Regeringskansliet : 2017-10-19T16:04:27+02:00 :
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet
Obligatorisk

Svensk författningssamling (SFS) 1960:729. (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk)
Sveriges Riksdag : 1960 :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
Obligatorisk

Jungselius Beata
Using Social Media [Elektronisk resurs]
2019 :
http://hdl.handle.net/2077/61756
Obligatorisk

Dunkels Elza
Vad gör unga på nätet?
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
ISBN: 9789151100197
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wiman Maria
Värdeskapande lärande
Stockholm : Lärarförlaget : [2019] : 171 sidor :
ISBN: 9789188149398
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande : om skolutveckling
Sjöblom Marie, Jensinger Edward
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 311 sidor :
ISBN: 9789144134055
Se bibliotekskatalogen Album

Diaz Patricia
Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 175 sidor :
ISBN: 9789144120102
Se bibliotekskatalogen Album

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
Hedlund Stina, Malmsten Linnea
Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 127 sidor :
ISBN: 9789127443914
Se bibliotekskatalogen Album

Leigert Lena
Hej internet!
Första upplagan : [Göteborg] : Baggebetti : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789198510584
Se bibliotekskatalogen Album

Werner Jack
"Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå" : om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2019] : 343 sidor :
ISBN: 9789100178932
Se bibliotekskatalogen Album

Lärarhandledning - Nosa på nätet : De första stegen mot ett vaket nätanvändande
Ingår i:
[Statens medieråd - samling av trycksaker]

https://statensmedierad.se/download/18.7fd5355515b7ab9ada5b14f9/1493196374506/Lararhandledning-Nosa-pa-natet1.pdf

Dunkels Elza
Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
ISBN: 9789188099327
Se bibliotekskatalogen Album

Thoresson Anders
Skolan i en digital omvärld
Stockholm : Lärarförlaget : [2018] : 222 sidor :
ISBN: 9789188149282
Se bibliotekskatalogen Album

Lindström Johanna
Understanding Digital Distraction: A Longitudinal Study on Disruptive Everyday Media Multitasking Among Diginatives
Åbo Akademi University : 2020 :
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176976/lindstrom_johanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Litteratur till det engelska kurstillfället

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Boyd Danah
It's complicated : the social lives of networked teens
New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
ISBN: 9780300166316
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digital Disconnect? The ‘Digital Learner’ and the School
Erstad Ola, Sefton-Green Julian
Ingår i:
Identity, community, and learning lives in the digital age
New York, NY : Cambridge University Press : 2013. : xv, 237 p. : sid. Chapter 6, p 87-104 :
https://www.cambridge.org/core/books/identity-community-and-learning-lives-in-the-digital-age/digital-disconnect-the-digital-learner-and-the-school/8B177FF14395825F49F1ECA1A738CE2D
Obligatorisk

Privilege and property [Elektronisk resurs] : essays on the history of copyright
Deazley Ronan, Kretschmer Martin, Bently Lionel
Cambridge : Open Book Publishers : 2010 : PDF (xii, 438 s.) :
Omslagsbild
ISBN: 978-1-906924-20-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ladda hem pdf: http://klangable.com/uploads/books/Privilege&Property-Deazley.pdf

2018 reform of EU data protection rules
European Commission : 2018 :
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
Obligatorisk

GDPR Portal

https://www.eugdpr.org/eugdpr.org-1.html
Obligatorisk

Copywright: what is copywright?
WIPO, World Intellectual Property Organization :
http://www.wipo.int/copyright/en/
Obligatorisk

Copyright for librarians: the essential handbook
Berkman Center for Internet and Society : 2012 :
http://klangable.com/uploads/books/CopyrightForLibrarians.pdf
Obligatorisk

Krumsvik Rune J.
Digital competence in Norwegian teacher education and schools
Ingår i:
Högre utbildning [Elektronisk resurs]
Lund : Swednet : 2010- : 1 : sid. 39-51 :
https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/874
Obligatorisk

Upper Secondary School Teachers’ Digital Competence: Analysed by Demographic, Personal and Professional Characteristics
Krumsvik R.A., Øen Jones O, Øfstegaard M, Eikeland O.J.
Ingår i:
Nordic journal of digital literacy [Elektronisk resurs]
Universitetsforlaget : 11 : sid. 143-164 :
https://www.idunn.no/dk/2016/03/upper_secondary_school_teachers_digital_competence_analys
Obligatorisk

Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on Key Competencies for Lifelong Learning
Official Journal of the European Union : 2006 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&qid=1529912726135&from=EN
Obligatorisk

Key competences for lifelong learning: European Reference Framework
Office for Official Publications of the European Communities : 2007 :
https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download
Obligatorisk

Anderson Terry
The theory and practice of online learning
2. ed. : Edmonton : AU Press : c2008. : xii, 472 p. :
ISBN: 978-1-897425-08-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

In addition, electronically distributed articles as well as curricula and other management documents are included.