Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Basic Course in Law with focus on Property Law

Denna kursplan gäller: 2014-09-08 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-02

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom rättsområdena fastighetsrätt, miljörätt, avtalsrätt, associationsrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och processrätt. Kursens innehåll riktas främst mot rättsområdet fastighetsrätt, där i huvudsak den allmänna fastighetsrätten studeras. 

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga, samt ha grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten.

självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom de områden som behandlas på kursen,

visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Några övningar förekommer också. Föreläsningarna behandlar principiella och övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska och ingår som ett led i examinationen, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.
Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor). 
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 37

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Se bibliotekets söktjänst

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Hydén Håkan, Hydén Therese
6., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 200 s. :
ISBN: 978-91-44-05736-1
Se bibliotekets söktjänst

Ramberg Christina
Malmströms Civilrätt
23., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 446 s. :
ISBN: 9789147114504
Se bibliotekets söktjänst

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Mellqvist Mikael, Wirdemark Kristina
Uppsala : Iustus : 2010 : 174 s. :
ISBN: 978-91-7678-763-2
Se bibliotekets söktjänst

Warnling-Nerep Wiweka
En introduktion till förvaltningsrätten
10., rev. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2012 : 123 s. :
ISBN: 978-91-39-20546-3
Se bibliotekets söktjänst

Allmän fastighetsrätt
Victorin Anders, Hager Richard
6., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Uppsala : Iustus : 2011 : 271 s. :
ISBN: 978-91-7678-804-2
Se bibliotekets söktjänst

Sveriges Rikes Lag, Norstedts. Sveriges Lag, Studentlitteratur. Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext