Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Basic Course in Law with focus on Property Law

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas rättsområden som utgör en lämplig grund för vidare studier inom mark- och miljörätt såsom allmän fastighetsrätt, allmän förvaltningsrätt samt processrätt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga, samt ha grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten.

självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom de områden som behandlas på kursen,

visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Några övningar förekommer också. Föreläsningarna behandlar principiella och övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska och ingår som ett led i examinationen, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier.
b. Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, quiz, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteratur

Svensk juridik
Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
ISBN: 9789139208952
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Victorin Anders, Hager Richard
Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
ISBN: 9789177370642
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Julstad Barbro
Fastighetsindelning och markanvändning
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 205 sidor :
ISBN: 9789139023128
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst