"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostundersökningsmetodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Dietary Assessment Methods

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 till 2024-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för kostvetenskap, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-17

Innehåll

Kursen innehåller en teoretisk del där grundläggande nutritionsepidemiologi, olika kostundersökningsmetoder och etiska aspekter vid kostundersökningar behandlas, samt en praktisk del där studenterna tillämpar olika kostundersökningsmetoder. Forskning inom det kostvetenskapliga ämnet belyses och diskuteras. Det är främst problem som rör mätfel i kostundersökningsmetoder som belyses samt hur dessa fel kan upptäckas. Validitetsmätningar och utvärderingar av rimligheten av kostdata utgör därför en central del i kursen.

Kursen består av två moduler:
 
Modul 1. 4 hp
Modulen behandlar olika typer av studiedesign inom nutritionsepidemiologi, principen bakom de vanligaste kostundersökningsmetoderna samt hur man undersöker kostundersökningars validitet. Under modulen påbörjas den praktiska del där studenten tillämpar olika kostundersökningsmetoder.

Modul 2. 3,5 hp
Under modulen slutförs den praktiska tillämpningen av kostundersökningsmetoder. Resultatet av kostundersökningsmetoderna presenteras och diskuteras. I modulen ingår också att planera en tänkt studie med speciellt fokus på forskningsetik, studiedesign, kostundersökningsmetod och validering. Opponering på andra studenters arbeten ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Förstå principerna bakom de vanligaste formerna av studiedesign inom nutritionsepidemiologi
 • Förstå principerna bakom de vanligaste kostundersökningsmetoderna
 • Förstå principerna bakom de vanligaste valideringsteknikerna samt deras styrkor och svagheter inom området kostundersökningsmetodik

Färdighet och förmåga

 • Utföra de vanligaste kostundersökningsmetoderna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera olika valideringstekniker inom området kostunderökningsmetodik 

Modul 2
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Beskriva vilka typer av mätfel kostundersökningar är behäftade med och förstå vilka konsekvenser dessa kan få

Färdighet och förmåga

 • Designa en kostundersökning i relation till en specifik forskningsfråga
 • Föreslå metoder för att undersöka kostundersökningars validitet.
 • Applicera etiska principer i en studie

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera studiedesigners styrkor och svagheter i relation till specifika forskningsfrågor
 • Diskutera kostundersökningsmetoders styrkor och svagheter i relation till specifika forskningsfrågor
 • Granska och värdera studenters rapporter

Behörighetskrav

Godkänt betyg i minst 90 hp kostvetenskap, varav 15 hp uppsats eller motsvarande.

Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs utifrån en studieguide. Föreläsningar, obligatoriska diskussioner samt obligatoriska grupp- och individuella uppgifter sker via en webbplattform, varför tillgång till Internet krävs. All undervisning är på engelska.

Examination

Modul 1
Modulen examineras med skriftliga uppgifter, individuella och i grupp, samt gruppdiskussion i webbplattform, på modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2
Modulen examineras med individuella skriftliga uppgifter samt en videouppgift. På två skriftliga uppgifter sätts betyget U, G eller VG.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att få betyg VG på hela kursen krävs VG på de två skriftliga uppgifter där VG är möjligt betyg i modul 2.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Dietary Assessment Methods 7,5 hp

  Required reading

  Gibson Rosalind S.
  Principles of nutritional assessment
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2005 : xx, 908p. b ill. :
  ISBN: 0-19-517169-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (about 130 pages) Order through the bookstore

  Good research practise
  The Swedish Research Council's group on ethics : latest version :
  https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2017-08-31-good-research-practice.html
  Obligatorisk

  Basic epidemiology [electronic resource]
  Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord.
  2nd ed. : Geneva : World Health Organization : c2006. : 1 online resource (xi, 213 p.) :
  http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
  ISBN: 9789240681835 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 226 p.

  Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) : Explanation and Elaboration
  Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
  AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
  Obligatorisk

  Scientific papers (mainly from the peer-reviewed journals) will also be used during the course.

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Dietary Assessment Methods 7,5 hp

  Required reading

  Gibson Rosalind S.
  Principles of nutritional assessment
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2005 : xx, 908p. b ill. :
  ISBN: 0-19-517169-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (about 130 pages) Order through the bookstore

  Good research practise
  The Swedish Research Council's group on ethics : latest version :
  https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2017-08-31-good-research-practice.html
  Obligatorisk

  Basic epidemiology [electronic resource]
  Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord.
  2nd ed. : Geneva : World Health Organization : c2006. : 1 online resource (xi, 213 p.) :
  http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
  ISBN: 9789240681835 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 226 p.

  Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) : Explanation and Elaboration
  Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
  AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
  Obligatorisk

  Scientific papers (mainly from the peer-reviewed journals) will also be used during the course.