Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

HRM i praktiken, 15 hp

Engelskt namn: HRM in Practice

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 2PE085

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Inom denna praktikkurs tillämpas kunskaper inhämtade i tidigare teori- och metodmoment. Praktiken inriktas mot att ge den studerande möjligheter att inhämta generella kunskaper om praktikplatsens organisation, mål, beslutsfattande och verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- välja ut och redogöra för relevanta teorier och begrepp i förhållande till det praktiska personalarbetet på praktikplatsen och aktuella utredningsuppgift
- uppvisa grundläggande metodologiska kunskaper för utredningsuppgiftens utförande

Färdighet och förmåga
- självständigt anskaffa praktikplats
- visa förmåga att söka, samla och med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur värdera och kritiskt tolka och analysera empirisk information
- visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt personalarbete
- analysera och rapportera en, för verksamheten aktuell, personalfråga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över praktiskt personalarbete i den aktuella verksamheten
- visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera med berörda personer på praktikplatsen
- visa förmåga att göra etiska bedömningar gällande såväl personalarbetets utförande som i utredningsuppgiftens genomförande

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Socialpsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Genus, 7,5 hp)
 

Undervisningens upplägg

Praktiken inleds med en introduktion. Denna syftar till att göra praktikanten förtrogen med praktikarbetsplatsen och dess verksamhet. Här bör exempelvis beskrivningar av arbetsplatsens mål, resurser, regelsystem, organisation och övriga aktiviteter ingå. För att uppnå målen i praktiken är det angeläget att handledaren tillsammans med praktikanten under introduktionen upprättar en lokal arbetsplan för praktiken. I detta arbete bör arbetsuppgifterna väljas så att de
- är representativa för praktikplatsen
- ger en rimlig variation av problemområden
- ger en gradvis stegring från enkla till mera komplicerade uppgifter
- ger kunskaper som är överförbara och användbara i andra sammanhang
- om möjligt ger praktikanten tillfälle att i dess helhet få följa olika typer av ärendeprocesser

Praktikanten och handledaren bör gemensamt besluta vilken personalfråga som ska utredas under praktikperioden (se nedan).

Efter introduktionen presenteras praktikarbetsplatsens personalarbete mer specifikt och praktikanten ges möjlighet att medverka i det dagliga arbetet. Praktikuppgifterna ska utgöra normala arbetsuppgifter vid företaget och vara ett naturligt inslag i den studerandes praktikverksamhet.
Praktikanten väljer, i samråd med praktikhandledaren och den ansvarige läraren, en aktuell, företagsspecifik personalfråga som praktikplatsen är betjänt av att få utredd.  Denna fråga ska praktikanten arbeta med (motsvarande cirka hälften av praktiktiden) under praktiken och redovisa i form av en rapport. Arbetet genomförs på praktikarbetsplatsen och i nära samarbete med praktikhandledaren.

Examination

Som examination på kursen gäller följande:
- att det under praktiken har pågått handledning mellan studenten och praktikhandledaren samt att studenten har genomfört  en godkänd praktikperiod med utgångspunkt i de förväntade studieresultaten. Detta dokumenteras i ett praktikintyg som skrivs under av studenten och handledaren
- inlämnad och godkänd arbetsplatsbeskrivning
- godkänd och inlämnad utredningsuppgift samt aktiv medverkan vid seminarierna
- Inlämnad HR-enkät

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

På kursen ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget G krävs att studenten erhållit betyget G på alla examinerande uppgifter. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Litteratur väljs i samråd med praktikhandledaren och ansvarig lärare.