"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisatoriskt ledarskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Organizational Leadership Development

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 2PE102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2010-09-10

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen adresserar ledarskap och ledarskapsutveckling som processer inriktade mot organisatoriskt utvecklingsarbete, professionell utveckling, grupputveckling, personlig utveckling och identitetsformering samt hur sådana processer organiseras och understöds. Ledarskapsutveckling analyseras och diskuteras ur olika perspektiv grundade i framstående teorier om ledarskap. Ett särskilt fokus är den roll som Human Resources (HR) spelar när det gäller att bygga upp ledarskapskapacitet i en organisation. Ledarskapsutveckling studeras också utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vidare betonas och diskuteras det engelska språkets roll som internationellt affärsspråk.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 

 • beskriva och förstå begrepp och teorier centrala för ledarskap och ledarskapsutveckling 
 • beskriva och förstå teorier om mångfald i relation till ledarskap och ledarskapsutveckling 
 • uppvisa förståelse av användandet av engelska som affärsspråk i moderna organisationer 

Färdigheter och förmåga

 • problematisera mångfaldsaspekter på ledarskap och ledarskapsutveckling 
 • förstå och problematisera olika ledarroller i organisationer och hur HR-funktionen kan stötta ledarskapsutveckling  
 • tillämpa relevanta teorier och kritiskt undersöka ledarskapsprocesser i ett casearbete och föreslår teoretiskt grundade förändringsstrategier 
 • kommunicera kursens innehåll på engelska både muntligt och skriftligt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över sina egna förståelser och erfarenheter av ledarskap och ledarskapsutveckling 
 • göra etiska bedömningar av aspekter på ledarskap på organisatorisk, grupp- och individuell nivå

Behörighetskrav

30 hp valfria kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på föreläsningar, litteraturseminarier och gruppbaserat casearbete. Seminarierna är examinerande. Undervisningsaktiviteterna, inklusive kursspecifik information och kommunikation med studenter, kommer delvis ske med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Kursen ges på engelska.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom både muntliga och skriftliga examinationer på engelska. Examineringen sker både kontinuerligt (litteraturseminarier och casearbete) samt avslutningsvis (individuell hemtentamen): 

 • En skriftlig individuell hemtentamen (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
 • Tre gruppseminarier (Underkänd, Godkänd)
 • Ett muntligt presenterat gruppbaserat casearbete (Underkänd, Godkänd)

Kursen bedöms i en tregradig betygsskala: Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Seminarierna och casearbetet betygssätts som Godkänd eller Underkänd. Den avslutande individuella hemtentamen betygssätts med skalans samtliga tre betyg. För godkänt betyg krävs att samtliga examinerande uppgifter är minst godkända. För betyget väl godkänt krävs att alla examinerande uppgifter är minst godkända samt att den individuella hemtentamen bedömts som väl godkänd. Om särskilda skäl föreligger, har examinators rätt att besluta om alternativa examinationsformer.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Arbetet under kursen examineras genom ett ordinarie examinationstillfälle och genom ett schemalagt omexaminationstillfälle. Det första omexaminationstillfället ska inte erbjudas senare än två månader efter det ordinarie examinationstillfället eller tidigare än tio dagar efter det att resultaten har meddelats. För examinationer under maj och juni så ska det första omexaminationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie examinationstillfälle. Minst ett andra omexaminationstillfälle ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie examinationstillfället. Studenten garanteras att omexaminationen ska vara grundad på samma kursplan som för det ordinarie examinationstillfället för de omexaminationer som sker innan två år har gått sedan den kursplan som gällde upphört att gälla eller sedan kursen upphört att ges. Studenten har, genom en skriftlig begäran till institutionens prefekt, rätt att byta examinator efter två underkända examinationer under samma kurs. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 22

Creating Leaders or Loyalists? Conflicting identities in a leadership development
Carden Lila L., Callahan Jamie L.
Human Resource Development International (2007), 10(2), pp. 169-186 :
Obligatorisk

Leadership development: An outcome-oriented review based on time and levels of analyses
Day D. V., Dragoni L.
Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 2(1), 133-156 : 2015 :
Obligatorisk

Destructive leadership: A theoretical review, integration, and future research agenda
Krasikova D. V., Green S. G., LeBreton J. M.
Journal of Management, 39(5), 1308-1338 : 2013 :
Obligatorisk

Leadership in Teams: A functional approach to understanding leadership structures and processes
Morgeson Frederick P., DeRue D. Scott, Karam Elizabeth P.
Journal of Management (2010), 3(1), pp. 5-39. :
Obligatorisk

Northouse Peter Guy
Leadership : theory and practice
Eighth Edition. : 2018 : pages cm :
ISBN: 9781506362311
Se Umeå UB:s söktjänst

Shortland Sue
Feedback within Observation: continuing professional development and unexpected consequences
Innovations in Education and Teaching International (2010), 47(3), pp. 295-304. :
Obligatorisk

Managing diversity and inclusion : an international perspective
Syed Jawad, Özbilgin Mustafa
Second edition. : Los Angeles : SAGE : 2020 : xxix, 431 pages :
ISBN: 9781526458889
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer två artiklar