"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Introduction to Education

Denna kursplan gäller: 2019-09-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PE130

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2013-06-10

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-28

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas pedagogik som vetenskapligt ämne samt vetenskapsfilosofi. I kursen ges även grundläggande kunskaper om olika teorier om lärande. Vidare introduceras peer-review som modell för lärande. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva pedagogik som vetenskapligt ämne
  • uppvisa grundläggande kunskaper om vetenskapsfilosofi
  • redogöra för olika teorier om lärande

Färdighet och förmåga

  • tillämpa och analysera lärande i relation till design för lärande
  • genomföra peer-review som lärandeaktivitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över sitt eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Två individuellt muntliga seminarium (U/G)
Ett individuellt skriftligt seminarium (U/G)
En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig
institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Hrastinski Stefan
Digitalisering av högre utbildning
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 237 sidor :
ISBN: 9789144119724
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ingemann Jan Holm
Vetenskapsteori för samhällsvetare
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140690012
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Peer review in higher education: Student perceptions before and after participation
Mulder R. A., Pearce J. M., Baik C
Active Learning in Higher Education, 15(2), 157-171 : 2014 :
Obligatorisk

Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective
Nicol D., Thomson A., Breslin C.
Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122 : 2014 :
Obligatorisk

Sundberg Daniel
Pedagogik som vetenskap : Analys och argument
Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV) :
Obligatorisk

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :
Obligatorisk

Säljö Roger
Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 200 sidor :
ISBN: 9789151106878
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 6 vetenskapliga artiklar.