"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Competence, learning and ICT in work processes

Denna kursplan gäller: 2015-06-22 till 2016-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Innehåll

Kursen behandlar lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Dessa tre teman ger inblick i hur IKT används och förändrar arbetets förutsättningar. I samhällsperspektivet utforskas hur IKT förändrar hur vi ser på exempelvis arbete, tillgänglighet, arbetstid och effektivitet. I organisationsperspektivet utforskas hur IKT medierar organisatoriskt lärande. Slutligen behandlar individperspektivet förändrade kompetenskrav, möjligheter och motståndsmekanismer i arbetsplatslärande i ljuset av den tekniska utvecklingen.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- visa god kunskap om hur IKT formar och förändrar vår syn på arbete, organisering och kompetens ur ett samhälleligt-, organisatoriskt- och individuellt perspektiv
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande och kompetens i arbetslivet
- redogöra för aktuell forskning inom fältet Virtual Human Resource Development (VHRD)
 
Färdighet och förmåga
- kritiskt diskutera teorier och forskning om arbetsplatslärande och IKT
- kommunicera kunskap skriftligen med hög kvalité avseende stil, vetenskaplighet och formalia
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna diskutera och värdera teknikens betydelse för samhälle, organisationer och individer i ett arbetslivsperspektiv
 

Behörighetskrav

90 hp varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete i något av ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, informatik eller motsvarande, eller yrkesexamen inom det samhällsvetenskapliga området om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete.
Dessutom krävs Engelska A/5 och Svenska B/3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen präglas av formativa inslag och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt skriftliga uppgifter. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar.  
 

Examination

De förväntade studieresultaten examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier, genom skriftliga PM och slutligen genom en hemtentamen. Seminarier och PM examineras i betygskalan U/G medan den skriftliga hemtentamen examineras i betygsskalan U/G/VG.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att
erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på hemtentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur