"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Competence, learning and ICT in work processes

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

Kursen behandlar lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Dessa tre teman ger inblick i hur IKT används och förändrar arbetets förutsättningar. I samhällsperspektivet utforskas hur IKT förändrar hur vi ser på exempelvis arbete, tillgänglighet, arbetstid och effektivitet. I organisationsperspektivet utforskas hur IKT medierar organisatoriskt lärande. Slutligen behandlar individperspektivet förändrade kompetenskrav, möjligheter och motståndsmekanismer i arbetsplatslärande i ljuset av den tekniska utvecklingen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • visa god kunskap om hur IKT formar och förändrar vår syn på arbete, organisering och kompetens ur ett samhälleligt-, organisatoriskt- och individuellt perspektiv
  • redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande och kompetens i arbetslivet
  • redogöra för aktuell forskning inom fältet Virtual Human Resource Development (VHRD)

Färdighet och förmåga

  • kritiskt diskutera teorier och forskning om arbetsplatslärande och IKT
  • kommunicera kunskap skriftligen med hög kvalité avseende stil, vetenskaplighet och formalia

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna diskutera och värdera teknikens betydelse för samhälle, organisationer och individer i ett arbetslivsperspektiv

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen präglas av formativa inslag och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt skriftliga uppgifter. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier, genom skriftliga PM och slutligen genom en hemtentamen. Seminarier och PM examineras i betygskalan U/G medan den skriftliga hemtentamen examineras i betygsskalan U/G/VG.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Bennett Elisabeth E.
Introducing New Perspectives on Virtual Human Resource Development
Advances in Developing Human Resources, 16(3), pp. 263–280 : 2014 :
http://adh.sagepub.com/content/16/3/263.full.pdf+html
Obligatorisk

Reaction —Organizational Learning, Community, and Virtual HRD: Advancing the Discussion
Bennett Elisabeth E., McWhorter Rochell R.
New Horizons in Adult Education & Human Resource Development 29(3) 19-27 : 2017 :
Obligatorisk

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Learning, Training and Development in Organizations
Kozlowski Steve W. J., Salas Eduardo
London: Routledge, ISBN: 9780415649674, pp. 552 : 2012 :
Obligatorisk

A Multilevel Model of Resistance to Information Technology Implementation
Lapointe Liette, Rivard Suzanne
MIS Quarterly, 29(3), pp. 461-491 : 2005 :
http://www.jstor.org/stable/25148692?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

McWhorter Rochell R.
A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD
Advances in Developing Human Resources, 16(3), pp. 391-401 : 2014 :
http://adh.sagepub.com/content/16/3/391.short
Obligatorisk

Thomas Kristopher J.
Workplace Technology and the Creation of Boundaries: The Role of VHRD in a 24/7 Work Environment
Advances in Developing Human Resources, Vol.16(3), pp.281-295 : 2014 :
Obligatorisk

Den lärande organisationen 2.0
Granberg Otto, Ohlsson Jon
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
ISBN: 9789144114798
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Implementing distance teaching at a large scale in medical education: A struggle between dominant and non-dominant teaching activities
Pettersson, Fanny, Olofsson Anders D.
Education and Information Technologies, DOI: 10.1007/s10639-013-9289-1 : 2013 :
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10639-013-9289-1.pdf
Obligatorisk

Short Darren
Foreword: Reflections on Virtual HRD From a Scholar-Practitioner
Advances in Developing Human, 12(6), pp. 619 –622 : 2010 :
http://adh.sagepub.com/content/12/6/619.full.pdf+html
Obligatorisk