Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and ICT in the Workplace I

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2015-09-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-21

Innehåll

Den första av två kurser om lärande på arbetsplatsen och informations- och kommunikationsteknologi fokuserar olika lärandeprocesser i arbetet. Kursen visar på olika sammanhang där IKT kan stödja lärande på arbetsplatsen och på hur IKT kan implementeras i redan existerande lärprocesser. Av särskilt intresse är utvecklingen av studentens kritiska förmåga och förmåga till reflektion angående IKT och lärande på arbetsplatsen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse
  • uppvisa grundläggande kunskaper om aktuella trender och problem i forskning om lärande på arbetsplatsen
  • beskriva hur lärandeprocesser kan förstås med stöd av IKT
  • redogöra för relevanta begrepp, teorier och forskningsperspektiv inom fältet lärande på arbetsplatsen 
Färdighet och förmåga
  • analysera och problematisera lärande och IKT på arbetsplatsen utifrån olika teorier och perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera över möjligheter och begränsningar avseende IKT som stöd för lärandeprocesser i arbetslivet

Behörighetskrav

Allmän behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.
 

Examination

Det förväntade studieresultaten som behandlar kunskapen att visa grundläggande kunskaper om olika aktuella problemområden inom forskningsfältet Pedagogik i arbetslivet examineras i seminarieform (U/G). I seminarieform examineras även studentens värderingsförmåga och att kritiskt värdera och reflektera kring information- och kommunikationsteknikens möjligheter och begränsningar att stödja pedagogiska processer i arbetslivet (U/G). I en individuell skriftlig hemtentamen examineras kunskapen att beskriva hur pedagogiska processer i arbetslivet kan förstås med hjälp av IKT att kunna redogöra för centrala begrepp, teorier och perspektiv inom forskningsfältet Pedagogik i arbetslivet samt studentens förmåga att analysera och diskutera pedagogiska processer och IKT i arbetslivet med utgångspunkt i olika teorier och perspektiv (U/G/VG).

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga hemtentamen är väl godkänd. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studierektor vid institutionen kontaktas vid sådana fall.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallade uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

Inga.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Bryman Alan
Social research methods
4. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : xli, 766 s. :
ISBN: 978-0-19-958805-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scientific papers and presentations
Davis Martha, Davis Kaaron J., Dunagan Marion M.
3rd ed. : Amsterdam : Academic Press : 2012. : xviii, 342 p. :
ISBN: 9780123847270
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Learning, Training and Development in Organizations
Kozlowski Steve W. J., Salas Eduardo
London: Routledge, ISBN: 9780415649674, pp. 552 : 2012 :
Obligatorisk

Mankin David
Human resource development
Oxford : Oxford University Press : 2009 : 503 s. :
ISBN: 0199283281
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A selection of additional articles may be added.