"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and ICT in the Workplace I

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-21

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-16

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen fokuserar på pedagogik och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på arbetsplatsen. Kursen visar på olika sammanhang där IKT kan stödja lärande och utveckling samt hur globala och digitala arbetsmiljöer kan ledas och organiseras. Av särskilt intresse är utvecklingen av studentens kritiska förmåga och förmåga till reflektion angående pedagogik och IKT på arbetsplatsen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse

  • beskriva hur utvecklings- och lärandeprocesser kan förstås i digitala miljöer
  • redogöra för relevanta begrepp, teorier och forskningsperspektiv inom fältet lärande på arbetsplatsen 
  • uppvisa grundläggande kunskaper om hur globala och digitala arbetsmiljöer kan ledas och organiseras

Färdighet och förmåga

  • analysera och problematisera pedagogik och IKT på arbetsplatsen utifrån olika teorier och perspektiv på hållbarhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • granska och reflektera över möjligheter och begränsningar avseende lärandeprocesser i organisationer och digitala arbetsmiljöer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen ges som campuskurs med stöd av IKT.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
  • Aktivt deltagande vid tre seminariepresentationer (U/G)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinerande delar bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga hemtentamen är väl godkänd. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Inga.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Reaction – Organizational Learning, Community, and Virtual HRD: Advancing the Discussion
Bennett Elisabeth E., McWhorter Rochell R.
New Horizons in Adult Education & Human Resource Development, 29(3), 19-27 : 2017 :
Obligatorisk

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Virtual teams: a leader's guide
Hunsaker P., Hunsaker J.
Team Performance Management, 14(1/2), 86-101 : 2008 :
Obligatorisk

McWhorter Rochell R.
A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD
Advances in Developing Human Resources, 16(3): 391-401 : 2014 :
Läsanvisning: doi:10.1177/1523422314532126

Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams
Nordbäck E. S., Espinosa J. A.
Journal of Management Information Systems, 36(1), 321-350 : 2019 :
Obligatorisk

Learning to teach in a remote school context – exploring the organisation of teachers’ professional development of digital competence
Pettersson Fanny, Olofsson Anders D.
Ingår i:
NETWORKED PROFESSIONAL LEARNING
[S.l.] : SPRINGER NATURE : 2019 :
Obligatorisk

The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review
Cortellazzo L., Bruni E., Zampieri R.
Frontiers in Psychology 10(1938). Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01938 : 2019 :
Obligatorisk

Därutöver kan 1-2 vetenskapliga artiklar tillkomma.