Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and ICT in the Workplace I

Denna kursplan gäller: 2017-06-26 till 2018-02-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-21

Reviderad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Den första av två kurser om lärande på arbetsplatsen och informations- och kommunikationsteknologi fokuserar olika lärandeprocesser i arbetet. Kursen visar på olika sammanhang där IKT kan stödja lärande på arbetsplatsen och på hur IKT kan implementeras i redan existerande lärprocesser. Av särskilt intresse är utvecklingen av studentens kritiska förmåga och förmåga till reflektion angående IKT och lärande på arbetsplatsen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse
  • uppvisa grundläggande kunskaper om aktuella trender och problem i forskning om lärande på arbetsplatsen
  • beskriva hur lärandeprocesser kan förstås med stöd av IKT
  • redogöra för relevanta begrepp, teorier och forskningsperspektiv inom fältet lärande på arbetsplatsen 
Färdighet och förmåga
  • analysera och problematisera lärande och IKT på arbetsplatsen utifrån olika teorier och perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera över möjligheter och begränsningar avseende IKT som stöd för lärandeprocesser i arbetslivet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.
 

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)

Aktivt deltagande vid två seminariepresentationer (U/G)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinerande delar bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga hemtentamen är väl godkänd. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

Inga.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 26

Bryman Alan
Social research methods
4. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : xli, 766 s. :
ISBN: 978-0-19-958805-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scientific papers and presentations
Davis Martha, Davis Kaaron J., Dunagan Marion M.
3rd ed. : Amsterdam : Academic Press : 2012. : xviii, 342 p. :
ISBN: 9780123847270
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mankin David
Human resource development
Oxford : Oxford University Press : 2009 : 503 s. :
ISBN: 0199283281
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A selection of additional articles may be added.