Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Perception, 7,5 hp

Engelskt namn: Perception

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén, 2007-11-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i kognitionsvetenskap med särskild inriktning mot perception. Perception handlar om hur vi organiserar och förstår sensoriska signaler från omvärlden genom våra sinnen, samt hur kännedom om egenskaper hos ett objekt eller en händelse påverkar vad vi uppfattar. Kursen behandlar hur vi hör och ser och hur vi kan förstå vad människor säger. Frågor som rör relationen mellan egenskaper i världen och hur vi uppfattar vår omgivning diskuteras. I kursen ingår också ett moment för att medvetandegöra studenten om utbildningens användbarhet och förbereda dem för de krav de kommer att möta i dagens och morgondagens arbetsliv.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:

Kunskap och förståelse
 • Kunna redogöra för några grundläggande perceptuella processer.
 • Kunna översiktligt redogöra för den cellulära kommunikationen och det centrala nervsystemets uppbyggnad.
 • Kunna redogöra för hur fysikaliska och kemiska stimuli överförs till biologiska/sensoriska signaler.
 • Kunna översiktligt redogöra för det visuella och auditiva systemets anatomi och funktionella uppbyggnad.
 • Kunna översiktligt redogöra för olika fysiologiska och psykofysiska mätmetoder.
 • Kunna visa förståelse för uppmärksamhetens betydelse för vår uppfattning om omvärlden.
 • Kunna översiktligt redogöra för talsignalens egenskaper och hur den uppfattas och produceras.
 • Kunna översiktligt redogöra för gränssnittsbegreppet och gränssnittsbegreppets roller.

Färdighet och förmåga
 • Kunna översiktligt redogöra för och ha erfarenhet av hur man arbetar laborativt med tal.
 • Kunna översiktligt redogöra för kognitionsvetares arbetsmarknad
 • Kunna redogöra för och diskutera olika filosofiska perceptionsteorier
 • Kunna söka vetenskapliga artiklar och kunna referera rätt till dem

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Obligatoriska inslag är markerade i schemat. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker individuellt dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av seminarier och laborationer. Betyg på kursen sätts först när alla prov och obligatoriska moment är godkända. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Litteratur

Introducing phonetic science
Ashby Michael., Maidment John A.
New York : Cambridge University Press : 2005. : 222 p. :
ISBN: 0-521-80882-0 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Purves Dale
Neuroscience
4th ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer : cop. 2008 : 857 s. + (52 s.) :
ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 3dje upplagan eller senare!

Cognitive psychology
Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
ISBN: 9780077122669 (paperback) :
Se bibliotekskatalogen Album

Janlert Lars-Erik
Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
2., [omarb., utök., uppdaterade] : Studentlitteratur AB : 2015 : 235 s. :
ISBN: 9789144110226
Se bibliotekskatalogen Album

Martin, M.G.F. (1998) Perception. I.A.C. Grayling (red.). Philosophy 1:a guide trough the subject (s 26-43). Oxford: Oxford University Press. Delas ut av lärare. (Obligatorisk) Kompendium om psykofysik om 12 sidor. Tillhandahålls av lärare. (Obligatoriskt)

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.