Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvecklingspsykologi II, med inriktning mot social och emotionell utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Developmental Psychology II, with focus on Social and Emotional Development

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 2PS060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedprogrammet, 2006-11-15

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-01

Innehåll

Innehållet i kursen behandlar barns sociala och emotionella utveckling, från födelse till ungdomsår, och från olika teoretiska utgångspunkter. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar, såsom genetiska och miljömässiga faktorers betydelse för utveckling behandlas. Metoder för att studera och bedöma social och emotionell utveckling presenteras. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kursens innehåll. Tillämpning av teoretiska begrepp till praktiska situationer kommer att presenteras och utövas.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten
Kunskap och förståelse
 • Visa kännedom om grundläggande utvecklingspsykologiska teorier samt deras vetenskapliga förankring inom området social och emotionell utveckling
 • Visa kännedom om metoder inom forskningsområdet social och emotionell utveckling.
Färdighet och förmåga
 • Kunna jämföra hur olika teoretiska perspektiv kan skilja sig åt.
 • Kunna diskutera på vilka sätt arv och miljö kan samspela i social och emotionell utveckling
 • Kunna tillämpa kunskaper om grundläggande teoretiska begrepp på fallbeskrivningar.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • Kunna granska social och emotionell utveckling utifrån kritiska perspektiv.

 

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i logopedprogrammets termin 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

 

Examination

Examination sker genom skriftligt individuellt slutprov och seminarie-uppgifter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Santrock John W.
  A topical approach to life-span development
  Tenth edition : New York : McGraw-Hill : 2020 : 747 sidor med varierande paginering :
  ISBN: 9781260565683
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.

 • Giltig från: 2018 vecka 9

  Berk Laura E.
  Child development
  9th ed. : Boston : Pearson : c2013 (tr. 2012) : xix, 652, [146] p. :
  ISBN: 978-0-205-19766-8 (int. ed.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.