Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete som forskningsfält I, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work as a Field of Research I

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2019-01-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA159

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Innehåll

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som forskningsfält, forskningsfältets historia, och dess relation till andra vetenskapliga discipliner och forskningsfält. Dessutom behandlas olika vetenskapsteoretiska ansatser i fältet. Vikt läggs vid övningar i att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt i att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Vidare behandlas de kunskapsformer och den kunskapsanvändning som aktualiseras såväl i socialt arbete som praktik som i forskning som praktik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1.    visa grundläggande kännedom om socialt arbete som vetenskaplig disciplin och forskningsfält, dess historia och utveckling
2.    visa grundläggande kännedom om olika typer av kunskap och forskning i socialt arbete

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3.    visa grundläggande förmåga att söka, värdera och tillämpa vetenskaplig kunskap
4.    visa grundläggande förmåga att använda kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och vetenskaplig analys


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5.    visa grundläggande förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetensutveckling

 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I kursen ingår övningar med fokus på att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

 

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

•    Individuell skriftlig salstentamen (där studentens faktakunskaper kontrolleras).
•    Individuell inlämningsuppgift (paper) (där studentens färdighetskunskaper kontrolleras).
•    Studentförberett seminarium där en skriftlig gruppuppgift presenteras (där studentens färdighets- och förståelsekunskaper kontrolleras)

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella skriftliga salstentamen, samt den individuella inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På det studentförberedda seminariet samt skriftliga gruppuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga salstentamen samt den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften, samt studentförberedda seminariet och skriftliga gruppuppgiften, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om student har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-4, 6, 8, 10-14

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Dahlgren Lena, Sauer Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
ISBN: 978-91-44-00462-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-5, 10, 11.

Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingar i socialt arbete 1980-2009
Dellgran P, Höjer S
Socialvetenskaplig tidskrift, 18(2) : 2011 :
Obligatorisk

Dellgran P
Vetenskapens mål och mening. Uppfattningar om forskningens uppgifter inom vårdvetenskap, utbilningsvetenskap och socialt arbete
Socionomens forskningssupplement : 2018 :
Obligatorisk

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Urval, 150 s.) Kapitel 6-14.

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Urval, 45 s.) Kapitel 2-3,5

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Urval, 51 s.) Kapitel 4-5, 17.

Reflektionsfrågor och Fallbeskrivningar ur skriften "Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2013 :
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
Obligatorisk