Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Socialt arbete som forskningsfält I, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work as a Field of Research I

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2SA159

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som forskningsfält, forskningsfältets historia, och dess relation till andra vetenskapliga discipliner och forskningsfält. Dessutom behandlas olika vetenskapsteoretiska ansatser i fältet. Vikt läggs vid övningar i att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt i att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Vidare behandlas de kunskapsformer och den kunskapsanvändning som aktualiseras såväl i socialt arbete som praktik som i forskning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1.    visa grundläggande kännedom om socialt arbete som vetenskaplig disciplin och forskningsfält, dess historia och utveckling
2.    visa grundläggande kännedom om olika typer av kunskap och forskning i socialt arbete

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3.    visa grundläggande förmåga att söka, värdera och tillämpa vetenskaplig kunskap
4.    visa grundläggande förmåga att använda kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och vetenskaplig analys


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5.    visa grundläggande förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetensutveckling

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I kursen ingår övningar med fokus på att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

Kursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter och seminarier och avslutas med en individuell skriftlig hemtentamen. 

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För gruppuppgifter och seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). På den individuella skriftliga hemtentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), eller Underkänd (U). 

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon av examinationsuppgifterna, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till en  ersättningsuppgift för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-4, 6, 8, 10-14

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Dahlgren Lena, Sauer Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
ISBN: 978-91-44-00462-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-5, 10, 11.

Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingar i socialt arbete 1980-2009
Dellgran P, Höjer S
Socialvetenskaplig tidskrift, 18(2) : 2011 :
Obligatorisk

Dellgran P
Vetenskapens mål och mening. Uppfattningar om forskningens uppgifter inom vårdvetenskap, utbilningsvetenskap och socialt arbete
Socionomens forskningssupplement : 2018 :
Obligatorisk

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Urval, 150 s.) Kapitel 6-14.

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Urval, 45 s.) Kapitel 2-3,5, 7

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Urval, 51 s.) Kapitel 4-5, 17.

Reflektionsfrågor och Fallbeskrivningar ur skriften "Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2013 :
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
Obligatorisk

Hur man gör litteraturöversikter
Bildtgård T, Tielman-Lindberg S
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete : 2008 :
Obligatorisk

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordaren.