Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utrednings- och utvärderingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Evaluation

Denna kursplan gäller: 2013-01-28 till 2015-01-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO134

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-12-11

Reviderad av: Prefekten, 2013-12-18

Innehåll

Del 1: Det sociala och politiska sammanhanget för bedömning och utvärdering som praktik , 7,5 hp
I del 1 av kursen studeras utvärdering både som ett socialt fenomen och som en praktik och ett hantverk. Frågor som tas upp under denna del av kursen är: Vad är politik och programutvärdering? Hur skiljer sig utvärderingen från forskning? Vilka sociala trender förklarar expansionen av utvärderings- och övervakningssystem? Hur relaterar utvärdering till "evidensdebatten"? Ur en mer praktisk synvinkel, introducerar kursen olika utvärderingsmodeller samt diskuterar hur man designar utvärderingar för särskilda ändamål.

Del 2: Bruk och missbruk av utvärderingar och "utvärderingssamhället", 7,5 hp
I del 2 av kursen behandlas följande frågor: Vilken typ av problem konfronteras professionella utvärderare ofta med i sitt arbete? Hur används utvärderingar? Hur kan vi bedöma kvaliteten på utvärderingarna (metautvärdering)? I kursen ingår även en del på uppgifter som sökkompetens.

Förväntade studieresultat

Del 1: Det sociala och politiska sammanhanget för bedömning och utvärdering som praktik, 7,5 hp
Efter att ha avslutat del 1 av kursen ska studenten kunna:
- Kritiskt analysera utvärderingens roll i samhället, dess förhållande till “evidensdebatten”, och varför denna debatt har blivit så utbredd.
- Kunna tillämpa etiska riktlinjer för bedömare;
- Kunna identifiera olika utvärderingsmodeller och deras relativa styrkor och svagheter;
- Visa färdigheter i att utforma en utvärderingsplan för ett specifikt ändamål;
- Kommunicera utvärderingskunskap till olika målgrupper .

Del 2: Bruk och missbruk av utvärdering och "utvärderingssamhället", 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
- Ha en förståelse för de praktiska problem som professionella utvärderare ofta möter;
- Kunna analysera olika former av utvärderingar.
- Demonstrera färdigheter i informationssökning ;
- Demonstrera färdigheter i metautvärdering;
- Demonstrera oberoende färdigheter i att presentera ett argument i skriftlig och muntlig form.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll sker via föreläsningar, seminarier, grupp- och individuellt arbete. Obligatorisk närvaro krävs i grupparbeten och seminarier. Alla föreläsningar och seminarier hålls på engelska.

Examination

Examinationen på del 1 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar, samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften är att utforma en utvärdering för ett specifikt ändamål. Uppgiften kommer att utföras i par eller i grupp. Uppgiften kommer att presenteras både muntligt och skriftligt. Betyg delas ut för både den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten.

Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslut baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt har denne rätt att prövas på nytt i en form och vid tidpunkt efter överenskommits med examinator.

Examinationen av del 2 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften går ut på att genomföra en skriftlig metautvärdering. I denna metautvärdering ska studenten visa förståelse för kurslitteraturen. Uppgiften ska genomföras individuellt och lämnas in till den berörda kursen handledare i slutet av kursen.

Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslutet baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt, har denne rätt att prövas på nytt i en form och tidpunkt i överenskommelse med examinator

För att få godkänt betyg för 15 hela kursen måste godkänt resultat uppnås på både del 1 och del 2 av kursen. För att tilldelas betyget väl godkänd på hela kursen måste studenten ha väl godkänt på båda delarna. Att få ett godkänt betyg på en del och ett väl godkänd betyg på andra delen leder till ett godkänt betyg på kursen som helhet.

Student har rätt att prövas på nytt upp till fem gånger per kurs. Examination och kompletterande uppgifter baserad på denna kursplan kan garanteras i upp till två år efter kursstart. Student som erhållit underkänt på minst två på varandra följande försök på kursen eller någon av delkurserna har rätt att begära en ny examinator. Studierektor bör konsulteras under sådana omständigheter.

Övriga föreskrifter
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. För ytterligare information om detta kontakta studievägledaren. Se även Umeå universitets regelsamling.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

För att få godkänt betyg på kursen som helhet måste godkänt resultat uppnås i både del 1 och del 2 av kursen. För att tilldelas betyget väl godkänd för hela kursen krävs väl godkänt på båda delarna. Att få ett godkänt betyg på en av modulerna och en väl godkänd betyg i den andra modulen leder till ett godkänt betyg på kursen som helhet .

Student har rätt att prövas på nytt upp till fem gånger per kurs. Examination och kompletterande uppgifter baserad på denna kursplan kan garanteras i upp till två år efter kursstart. Om en elev tilldelas Underkänt på minst två på varandra följande försök, har hon eller han rätt att begära en ny examinator. Studierektor bör konsulteras under sådana omständigheter.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 1

  Part 1: The social and political context of evaluation and evaluation as practice, 7,5 hp

  Dahler-Larsen Peter
  The evaluation society
  Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press : 2012 : x, 265 s. :
  ISBN: 9780804776929
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evaluation : a systematic approach
  Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
  7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
  ISBN: 0-7619-0894-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vedung Evert
  Four Waves of Evaluation Diffusion
  Evaluation, 16(3) 263-277 : 2010 :
  Obligatorisk

  Weiss Carol H.
  Evaluation : methods for studying programs and policies
  2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
  ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weiss Carol H
  Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future
  New Directions for Evaluation. (Special Issue: Progress and Future Directions in Evaluation: Perspectives on Theory, Practice, and Methods). Vol. 1997, no. 76. Winter 1997, pages 41-55 : 1997 :
  Obligatorisk

  What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
  Donaldson Stewart I., Christie Christina A., Mark Melvin M.
  Los Angeles : SAGE : cop. 2009 : xviii, 265 p. :
  ISBN: 9781412957076 (pbk. : acid-free paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  UNAIDS. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
  Basic Terminology and Frameworks for Monitoring and Evaluation
  UNAIDS; Monitoring and Evaluation Fundamentals. : 2010 :
  http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/7_1-Basic-Terminology-and-Frameworks-MEF.pdf

  Frans L. Leeuw
  Reconstructing Program Theories: Methods Available and Problems to be Solved
  Ingår i:
  The American journal of evaluation.
  Stamford, CT : JAI Press : 1998- : 24 : sid. 16 :

  Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.

  Part 2: The use and abuse of evaluation and “the evaluation society”, 7,5hp

  Quality, Context, and Use: Issues in Achieving the Goals of Metaevaluation
  Cooksy Leslie J, Caracelli Valerie J
  American Journal of Evaluation, 2005, 26: 31-44 :
  Obligatorisk

  Dahler-Larsen Peter
  The evaluation society
  Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press : 2012 : x, 265 s. :
  ISBN: 9780804776929
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
  Donaldson Stewart I., Christie Christina A., Mark Melvin M.
  Los Angeles : SAGE : cop. 2009 : xviii, 265 p. :
  ISBN: 9781412957076 (pbk. : acid-free paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evaluation : a systematic approach
  Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
  7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
  ISBN: 0-7619-0894-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stufflebeam Daniel, L.
  The Metaevaluation Imperative
  Ingår i:
  The American journal of evaluation.
  Stamford, CT : JAI Press : 1998- : 22 : sid. 183-209 :
  Obligatorisk

  Weiss Carol H.
  Evaluation : methods for studying programs and policies
  2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
  ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  UNAIDS. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
  Basic Terminology and Frameworks for Monitoring and Evaluation
  UNAIDS; Monitoring and Evaluation Fundamentals. : 2010 :
  http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/7_1-Basic-Terminology-and-Frameworks-MEF.pdf

  Other texts will be included in the obligatory reading list for the course

 • Giltig från: 2013 vecka 5

  Part 1: The social and political context of evaluation and evaluation as practice, 7,5 hp

  Basic Terminology and Frameworks for Monitoring UNAIDS; Monitoring and Evaluation Fundamentals.
  UNAIDS :
  http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/7_1-Basic-Terminology-and-Frameworks-MEF.pdf
  Obligatorisk

  Capturing effects : of projects and programmes
  Turner Brian, Svensson Lennart
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 254 s. :
  ISBN: 9789144093000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The 2004 Claremont Debate: Lipsey vs. Scriven
  Donaldson Stewart I, Christie Christina A
  Determining Causality in Program Evaluation & Applied Research: Should Experimental Evidence Be the Gold Standard? :
  Obligatorisk

  Evaluation : a systematic approach
  Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
  7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
  ISBN: 0-7619-0894-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vedung Evert
  Four Waves of Evaluation Diffusion
  Evaluation, 16(3) 263-277 : 2010 :
  Obligatorisk

  Weiss Carol H.
  Evaluation : methods for studying programs and policies
  2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
  ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weiss Carol H
  Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future
  New Directions for Evaluation. (Special Issue: Progress and Future Directions in Evaluation: Perspectives on Theory, Practice, and Methods). Vol. 1997, no. 76. Winter 1997, pages 41-55 : 1997 :
  Obligatorisk

  Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.

  Part 2: The use and abuse of evaluation and “the evaluation society”, 7,5hp

  Basic Terminology and Frameworks for Monitoring UNAIDS; Monitoring and Evaluation Fundamentals.
  UNAIDS :
  http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/7_1-Basic-Terminology-and-Frameworks-MEF.pdf
  Obligatorisk

  Capturing effects : of projects and programmes
  Turner Brian, Svensson Lennart
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 254 s. :
  ISBN: 9789144093000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Quality, Context, and Use: Issues in Achieving the Goals of Metaevaluation
  Cooksy Leslie J, Caracelli Valerie J
  American Journal of Evaluation, 2005, 26: 31-44 :
  Obligatorisk

  Hanberger Anders
  The real functions of evaluation and response systems
  Ingår i:
  Evaluation
  London : Sage : 17 : sid. 327-349 :
  Obligatorisk

  Evaluation : a systematic approach
  Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
  7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
  ISBN: 0-7619-0894-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stufflebeam Daniel, L.
  The Metaevaluation Imperative
  Ingår i:
  The American journal of evaluation.
  Stamford, CT : JAI Press : 1998- : 22 : sid. 183-209 :
  Obligatorisk

  Weiss Carol H.
  Evaluation : methods for studying programs and policies
  2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
  ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album