Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utrednings- och utvärderingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Evaluation

Denna kursplan gäller: 2019-11-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SO134

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-12-11

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Kursens inriktning
Utvärdering är en forskningsbaserad verksamhet för att värdera policies och programverksamhet. Ökade krav på att policybeslut och beslut om offentlig finansiering ska baseras på evidens, har lett till att utvärdering blir viktigare inom samtliga offentliga områden. Utvärderingens ökande sociala och politiska roll betyder att utvärderingar behöver vara av god kvalitet och informativa.

Med detta som bakgrund, fokuserar kursen på fem centrala frågor: Vad utvärderas? Varför genomförs utvärderingar? Hur ska utvärderingar genomföras? Hur används utvärderingar? Hur kan man bedöma utvärderingars kvalitet? 

Moment 1: Utvärdering som praktik. 7,5 hp
I moment 1 av kursen studeras utvärdering som socialt fenomen och som praktik och hantverk. Frågor som tas upp under denna del av kursen är: Vad är policy och programutvärdering? Hur skiljer sig utvärderingen från forskning? Vilka sociala trender förklarar expansionen av utvärderings- och uppföljningssystem? Hur relaterar utvärdering till "evidensdebatten"? Ur en mer praktisk synvinkel, introducerar kursen olika utvärderingsmodeller samt diskuterar hur man designar utvärderingar för särskilda ändamål.

Moment 2: Utvärderingssamhället och användning av utvärdering. 7,5 hp
I moment 2 av kursen behandlas följande frågor: Vilken typ av problem konfronteras professionella utvärderare ofta med i sitt arbete? Hur används utvärderingar? Hur kan vi bedöma kvaliteten på utvärderingarna (metautvärdering)?

Förväntade studieresultat

Moment 1: Utvärdering som praktik, 7,5 hp
Efter kursen ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
* Kunna beskriva olika utvärderingsmodeller
* Visa förståelse för "evidensdebatten" och varför denna debatt har blivit så utbredd

Efter kursen ska den studerande avseende färdighet och förmåga
* Kunna kritiskt diskutera utvärderingens roll i samhället
* Kritiskt analysera utvärderingens förhållande till "evidensdebatten"
* Kunna analysera utvärderingsmodellernas relativa styrkor och svagheter
* Visa färdigheter i att utforma en utvärderingsplan för ett specifikt ändamål
* Muntligt kommunicera utvärderingskunskap till olika målgrupper

Efter kursen ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
* Kunna tillämpa etiska riktlinjer för utvärderare

Moment 2: "Utvärderingssamhället" och användning av utvärdering, 7,5 hp
Efter kursen ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
* Ha kännedom om programteori som utvärderingsmetod
* Beskriva olika former för användning av utvärdering
* Kunna redogöra för metautvärdering som metod

Efter kursen ska den studerande avseende färdighet och förmåga
* Kunna analysera olika former av användning av utvärderingar
* Demonstrera färdigheter i informationssökning
* Demonstrera färdigheter i metautvärdering
* Demonstrera självständiga färdigheter i att presentera ett argument i skriftlig och muntlig form

Efter kursen ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
* Kunna reflektera över programteorins styrkor och svagheter
* Kunna värdera utvärderingars olika användningsområden
* Kunna bedöma utvärderingars kvalitet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll sker via föreläsningar, seminarier, grupp- och individuellt arbete. Obligatorisk närvaro krävs i grupparbeten och seminarier. Alla föreläsningar och seminarier hålls på engelska.

Examination

Examinationen på moment 1 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar, samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften är att utforma en utvärdering för ett specifikt ändamål. Uppgiften presenteras både muntligt och skriftligt. 
Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslut baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt har denne rätt att prövas på nytt i en form och vid tidpunkt i överenskommelse med examinator.

Examinationen av moment 2 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften går ut på att genomföra en skriftlig metautvärdering. I denna metautvärdering ska studenten visa förståelse för kurslitteraturen. Uppgiften ska genomföras individuellt och lämnas in till den berörda kursens handledare i slutet av kursen.

Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslutet baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt, har denne rätt att prövas på nytt i en form och tidpunkt i överenskommelse med examinator

För att få godkänt betyg för hela kursen måste godkänt resultat uppnås på både moment 1 och moment 2 av kursen. För att tilldelas betyget väl godkänd på hela kursen måste studenten ha väl godkänt på båda delarna. Att få ett godkänt betyg på en del och ett väl godkänd betyg på andra delen leder till ett godkänt betyg på kursen som helhet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 48

Moment 1: Utvärdering som praktik, 7,5 hp

Evaluation : a systematic approach
Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
ISBN: 0-7619-0894-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Weiss Carol H.
Evaluation : methods for studying programs and policies
2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
Donaldson Stewart I., Christie Christina A., Mark Melvin M.
Los Angeles : SAGE : cop. 2009 : xviii, 265 p. :
ISBN: 9781412957076 (pbk. : acid-free paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.

Moment 2: Utvärderingssamhället och användning av utvärdering, 7,5hp

Leeuw Frans
Reconstructing program theories: Methods availabile and problems to be solved. American Journal of Evaluation, 24, 5-20.
2003 :
Obligatorisk

Quality, Context, and Use: Issues in Achieving the Goals of Metaevaluation
Cooksy Leslie J, Caracelli Valerie J
American Journal of Evaluation, 2005, 26: 31-44 :
Obligatorisk

Evaluation : a systematic approach
Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
ISBN: 0-7619-0894-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stufflebeam Daniel, L.
The Metaevaluation Imperative
Ingår i:
The American journal of evaluation.
Stamford, CT : JAI Press : 1998- : 22 : sid. 183-209 :
Obligatorisk

Weiss Carol H.
Evaluation : methods for studying programs and policies
2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.