Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utrednings- och utvärderingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Evaluation

Denna kursplan gäller: 2015-12-14 till 2016-11-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO134

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-12-11

Reviderad av: Prefekten, 2015-12-08

Innehåll

Kursens inriktning

Utvärdering är en forskningsbaserad verksamhet för att värdera policies och programverksamhet. Ökade krav på att policybeslut och beslut om offentlig finansiering ska baseras på evidens, har lett till att utvärdering blir viktigare inom samtliga offentliga områden. Utvärderingens ökande sociala och politiska roll betyder att utvärderingar behöver vara av god kvalitet och informativa.

Med detta som bakgrund, fokuserar kursen på tre centrala frågor: Vad utvärderas? Hur ska utvärderingar genomföras? Varför genomförs utvärderingar?

Moment 1: Utvärdering som praktik. 7,5 hp

I moment 1 av kursen studeras utvärdering som socialt fenomen och som praktik och hantverk. Frågor som tas upp under denna del av kursen är: Vad är policy och programutvärdering? Hur skiljer sig utvärderingen från forskning? Vilka sociala trender förklarar expansionen av utvärderings- och uppföljningssystem? Hur relaterar utvärdering till "evidensdebatten"? Ur en mer praktisk synvinkel, introducerar kursen olika utvärderingsmodeller samt diskuterar hur man designar utvärderingar för särskilda ändamål.


Moment 2: Utvärderingssamhället och användning av utvärdering. 7,5 hp

I moment 2 av kursen behandlas följande frågor: Vilken typ av problem konfronteras professionella utvärderare ofta med i sitt arbete? Hur används utvärderingar? Hur kan vi bedöma kvaliteten på utvärderingarna (metautvärdering)?


 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Utvärdering som praktik, 7,5 hp

Efter att ha avslutat moment 1 av kursen ska studenten kunna:
 • Kritiskt analysera utvärderingens förhållande till “evidensdebatten”, och varför denna debatt har blivit så utbredd.
 • Kunna tillämpa etiska riktlinjer för utvärderare;
 • Kunna identifiera olika utvärderingsmodeller och deras relativa styrkor och svagheter;
 • Visa färdigheter i att utforma en utvärderingsplan för ett specifikt ändamål;
 • Kommunicera utvärderingskunskap till olika målgrupper .
Moment 2: "Utvärderingssamhället" och användning av utvärdering, 7,5 hp

Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Kunna kritiskt analysera utvärderingens roll i samhället
 • Ha en förståelse för de praktiska problem som professionella utvärderare ofta möter;
 • Kunna analysera olika former av användning av utvärderingar.
 • Demonstrera färdigheter i informationssökning ;
 • Demonstrera färdigheter i metautvärdering;
 • Demonstrera självständiga färdigheter i att presentera ett argument i skriftlig och muntlig form.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll sker via föreläsningar, seminarier, grupp- och individuellt arbete. Obligatorisk närvaro krävs i grupparbeten och seminarier. Alla föreläsningar och seminarier hålls på engelska.

Examination

Examinationen på moment 1 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar, samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften är att utforma en utvärdering för ett specifikt ändamål. Uppgiften kommer att utföras i par eller i grupp. Uppgiften kommer att presenteras både muntligt och skriftligt. Betyg delas ut för både den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten.

Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslut baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt har denne rätt att prövas på nytt i en form och vid tidpunkt i överenskommelse med examinator.

Examinationen av moment 2 sker i form av aktivt deltagande på seminarier och i gruppövningar samt via en skriftlig uppgift. Uppgiften går ut på att genomföra en skriftlig metautvärdering. I denna metautvärdering ska studenten visa förståelse för kurslitteraturen. Uppgiften ska genomföras individuellt och lämnas in till den berörda kursens handledare i slutet av kursen.

Betygsskalan för denna del är: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Närvaro vid de obligatoriska seminarierna krävs för att vara berättigad till ett godkänt betyg på kursen som helhet. Betygsbeslutet baseras på en bedömning av den enskilde studentens prestationer. Om en student tilldelas underkänt, har denne rätt att prövas på nytt i en form och tidpunkt i överenskommelse med examinator

För att få godkänt betyg för hela kursen måste godkänt resultat uppnås på både moment 1 och del 2 av kursen. För att tilldelas betyget väl godkänd på hela kursen måste studenten ha väl godkänt på båda delarna. Att få ett godkänt betyg på en del och ett väl godkänd betyg på andra delen leder till ett godkänt betyg på kursen som helhet.

Student har rätt att prövas på nytt upp till fem gånger per kurs. Examination och kompletterande uppgifter baserad på denna kursplan kan garanteras i upp till två år efter kursstart. Student som erhållit underkänt på minst två på varandra följande försök på kursen eller någon av delkurserna har rätt att begära en ny examinator. Studierektor bör konsulteras under sådana omständigheter.

Övriga föreskrifter
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. För ytterligare information om detta kontakta studievägledaren. Se även Umeå universitets regelsamling.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html
För att få godkänt betyg på kursen som helhet måste godkänt resultat uppnås i både moment 1 och moment 2 av kursen. För att tilldelas betyget väl godkänd för hela kursen krävs väl godkänt på båda delarna. Att få ett godkänt betyg på ett av momenten och en väl godkänd betyg i det andra moment leder till ett godkänt betyg på kursen som helhet .

Student har rätt att prövas på nytt upp till fem gånger per kurs. Examination och kompletterande uppgifter baserad på denna kursplan kan garanteras i upp till två år efter kursstart. Om en elev tilldelas Underkänt på minst två på varandra följande försök, har hon eller han rätt att begära en ny examinator. Studierektor bör konsulteras under sådana omständigheter.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 51

Part 1: Evaluation as practice, 7,5 hp

Dahler-Larsen Peter
The evaluation society
Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press : 2012 : x, 265 s. :
ISBN: 9780804776929
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Leeuw Frans
Reconstructing program theories: Methods availabile and problems to be solved. American Journal of Evaluation, 24, 5-20.
2003 :
Obligatorisk

Evaluation : a systematic approach
Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
ISBN: 0-7619-0894-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Weiss Carol H.
Evaluation : methods for studying programs and policies
2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
Donaldson Stewart I., Christie Christina A., Mark Melvin M.
Los Angeles : SAGE : cop. 2009 : xviii, 265 p. :
ISBN: 9781412957076 (pbk. : acid-free paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.

Part 2: The evaluation society and the use of evaluation, 7,5hp

Quality, Context, and Use: Issues in Achieving the Goals of Metaevaluation
Cooksy Leslie J, Caracelli Valerie J
American Journal of Evaluation, 2005, 26: 31-44 :
Obligatorisk

Dahler-Larsen Peter
The evaluation society
Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press : 2012 : x, 265 s. :
ISBN: 9780804776929
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
Donaldson Stewart I., Christie Christina A., Mark Melvin M.
Los Angeles : SAGE : cop. 2009 : xviii, 265 p. :
ISBN: 9781412957076 (pbk. : acid-free paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evaluation : a systematic approach
Rossi Peter Henry, Freeman Howard E., Lipsey Mark W.
7. ed. : Thousand Oaks, CAb Sage,c 2004 : Sage : 2004 : x, 470 s. :
ISBN: 0-7619-0894-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stufflebeam Daniel, L.
The Metaevaluation Imperative
Ingår i:
The American journal of evaluation.
Stamford, CT : JAI Press : 1998- : 22 : sid. 183-209 :
Obligatorisk

Vedung Evert
Four Waves of Evaluation Diffusion
Evaluation, 16(3) 263-277 : 2010 :
Obligatorisk

Weiss Carol H.
Evaluation : methods for studying programs and policies
2., [rev.] ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xii, 372 s. :
ISBN: 0-13-309725-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Other texts will be included in the obligatory reading list for the course.