Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp

Engelskt namn: Collaborative Environmental Governance in the Arctic

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SV061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-11

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-21

Innehåll

Kursen läggs upp kring en kombination av horisontella och vertikala tema. Horisontella tema handlar om globala miljöförändringar, internationella konventioner och europeisk miljöpolitik, flernivåstyrning och förvaltning, ursprungsbefolkningars rättigheter samt urbana-rurala dimensioner. Vertikala tema innefattar miljöpolitikutformning och dess genomförande inom olika sektorer såsom skog, vatten, vilt, naturvård och biologisk mångfald samt mineraler.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat är att:
  • på ett kritiskt och initierat sätt kunna redogöra för centrala statsvetenskapliga frågeställningar rörande styrning för hållbar utveckling inom miljö- och naturresursförvaltning,
  • ha fördjupade kunskaper i miljö- och naturresurspolitik och genomförandeprocesser med särskild tonvikt på förhållanden i Arktis,
  • ha tillgodogjort sig ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till studier och genomförande av miljö- och naturresursförvaltning,
  • kunna muntligt såväl som skriftligt redogöra för olika intresseperspektiv och teoretiska förståelser,
  • presentera egna analyser på ett relevant och övertygande sätt inom angivna tidsramar,
  • självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt sammanhang.

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier eller motsvarande, inklusive självständigt arbete, eller annan utbildning samt yrkeserfarenhet inom området. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier, samt inslag av gästföreläsningar från praktiker/inbjudna forskare. Förutom introduktion till övergripande statsvetenskaplig teori och analytiska frågeställningar inom styrning och samverkan, består kursen av pass som avhandlar politik och förvaltning inom de olika sektorerna. Dessa innefattar dels en föreläsning, dels ett artikelseminarium eller annan form av övning såsom rollspel, postersession eller myndighetsföredragning som leds av studenterna. Studiebesök i fält kan också förekomma som övningsinslag.Sista momentet utgörs av en (lokalt anordnad) internationell konferens som genomförs på engelska. Varje deltagare väljer en avancerad utredningsuppgift i början av kursen, vilket senare resulterar i ett examinationspapper (3000-4000 ord exklusive referenser). Ett eller två handledningstillfällen för detta ges under kursens gång. På konferensen presenteras varje examinationspapper muntligen varvid någon annan av deltagarna fungerar som opponent/kommentator.

Examination

  • Närvaro vid kursens seminarier och övningar är obligatoriska och aktivt deltagande förutsätts. Examinationen sker genom examinationspapperet (70 %), samt oppositionen vid slutseminariet (10 %).
  • Skriftliga uppgifter utgör totalt 20 % av betyget: (två av följande som kan variera över olika terminer: artikelseminarium / poster / presentation för en statlig myndighet).
  • För övriga seminarier och övningar gäller endast aktiv närvaro.
  • För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. För kursen i sin helhet ges betygen U (underkänd), G (Godkänd) och VG (Väl Godkänd).
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Förväntad läsning (studenten förväntas läsa följande litteratur)

Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases
Agrawal A., Ribot J.
Ingår i:
The journal of developing areas [Elektronisk resurs]
2003- : 33 : sid. 473-502 :
Obligatorisk

Contrasting nature, contrasting rights – Concluding remarks
Allard C., Reimerson E., Sandström C.
Ingår i:
Indigenous rights in modern landscapes [Elektronisk resurs]
New York, NY : Routledge : cop. 2017 : 1 online resource (236 pages) : sid. 216-231 :
Obligatorisk

Collaborative Governance in Theory and Practice
Ansell C., Gash A.
Ingår i:
Journal of public administration research and theory [Elektronisk resurs]
2003- : 18 : sid. 543-571 :
Obligatorisk

Political Science and Ecological Restoration
Baker S., Eckerberg K., Zachrisson A.
Ingår i:
Environmental politics [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 2001- : 23 : sid. 509-524 :
Obligatorisk

Bjärstig T.
Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public-Private Partnerships in the Swedish Mountains
Ingår i:
Sustainability [Elektronisk resurs]
2009- : 9 : sid. 1685-1707 :
Obligatorisk

Colchester M.
Conservation policy and indigenous peoples
Ingår i:
Environmental science & policy [Elektronisk resurs]
Exeter : Elsevier Science : 1998-9999 : v. : 7 : sid. 145-153 :
Obligatorisk

Collaborative environmental governance: Are watershed partnerships swimming or are they sinking?
Benson D., Jordan A., Cook H., Smith L.
Ingår i:
Land use policy
Guildford : Butterworth Scientific : 1984- : 30 : sid. 748-757 :
Obligatorisk

Competing pathways to sustainability? Exploring conflicts over mine establishments in the Swedish mountain region
Lindahl K. B., Johansson A., Zachrisson A., Viklund R.
Ingår i:
Journal of environmental management [Elektronisk resurs]
London : Academic Press : 1990- : 218 : sid. 402-415 :
Obligatorisk

Dove M. R.
Indigenous People and Environmental Politics
Ingår i:
Annual review of anthropology..
Palo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc : 1972- : Vol. 1- : 35 : sid. 191-208 :
Obligatorisk

Incentives for collaborative governance: Top-down and bottom-up initiatives in the Swedish mountain region
Eckerberg K., Bjärstig T., Zachrisson A.
Ingår i:
Mountain research and development [Elektronisk resurs]
Boulder, Colo. : International Mountain Society and United Nations University : 1981- : 35 :
Obligatorisk

Refracting (geo)political choices in the Arctic
Eklund N., van der Watt L-M.
Ingår i:
The polar journal [Elektronisk resurs]
2011- : 7 : sid. 86-103 :
Obligatorisk

Bäckstrand Karin
Environmental politics and deliberative democracy [Elektronisk resurs] : examining the promise of new modes of governance
Cheltenham : Elgar : c2010 : 1 online resource (xviii, 240 p.) :
ISBN: 1849806411 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forest governance and management across time : developing a new forest social contract
Mårald Erland, Sandström Camilla, Nordin Annika, Rist Lucy, Sténs Anna, Beland Lindahl Karin, Carlsson-Kanyama Annika, Johansson Johanna, Keskitalo Carina, Laudon Hjalmar, Lidskog Rolf, Lämås Tomas, Lundmark Tomas, Nilsson Urban, Nordström Eva-Maria, Roberge Jean-Michel, Sonesson Johan
London : Routledge : 2017 : xvi, 174 pages :
ISBN: 978-1-317-44591-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Glasbergen Peter
Understanding Partnerships for Sustainable Development Analytically: the Ladder of Partnership Activity as a Methodological Tool
Ingår i:
Environmental policy and governance [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
21 : sid. 1-13 :
Obligatorisk

Governing Large Carnivores : Comparative Insights from Three Different Countries
Hansson-Forman K., Reimerson E., Sjölander-Lindqvist A., Sandström C.
Ingår i:
Society and natural resources [Elektronisk resurs]
1988- : 31 : sid. 837-852 :
Obligatorisk

Hering et al.
The European Water Framework Directive at the Age of 10: A Critical Review of the Achievements with Recommendations for the Future
Ingår i:
The science of the total environment. [Elektronisk resurs]
Amsterdam : Elsevier : 1972- : 408 : sid. 4007-4019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697 s. 4007-4019

In pursuit of sustainable development [Electronisk resurs] : new governance practices at the sub-national level in Europe
Baker Susan, Eckerberg Katarina
London : Routledge : 2008 : xxii, 234 p. :
ISBN: 978-0-203-92816-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduction: Governance, Complexity, and Resilience
Duit Andreas, Galaz Victor, Eckerberg Katarina, Ebbesson Jonas
Ingår i:
Global environmental change
Guildford, Surrey : Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University : 1990- : 20 : sid. 363-368 :
Obligatorisk

From planning to implementation: Top-down and bottom-up approaches for collaborative watershed management
Koontz Tomas M., Newig Jens
Ingår i:
Policy studies journal[Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 2003- : 42 : sid. 416-442 :
Obligatorisk

Governing Towards Sustainability: Conceptualizing Modes of Governance
Lange P., et al
Ingår i:
Journal of environmental policy & planning [Elektronisk resurs]
1999- : 15 : sid. 403-425 :
Obligatorisk

Collaborative Institutions in and Ecology of Games
Lubell Mark, Henry Adam Douglas, McCoy Mike
Ingår i:
American journal of political science
Detroit : Wayne State U.P. : 1973- : Vol. 17- : 54 : sid. 287-300 :

Conceptualizing political opportunity
Meyer D. S., Minkoff D. C.
Ingår i:
Social forces[Elektronisk resurs]
Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press : 2001- : 82 : sid. 1457-1492 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://muse.jhu.edu/journals/social_forces

Meyer D. S.
Protest and political opportunities
Ingår i:
Annual review of sociology.
Palo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc. : 1975- : 30 : sid. 125-145 :
Obligatorisk

Individual and collective responses to large carnivore management: the roles of trust, representation, knowledge spheres, communication and leadership
Sjölander-Lindqvist A., Johansson M., Sandström C.
Ingår i:
Wildlife biology [Elektronisk resurs]
[Rønde] : Nordic Council of Wildlife Research : c1995- : 21 : sid. 175-185 :
Obligatorisk

The Governance of the Wolf-Human Relationship in Europe
Stohr C., Coimbra E.
Ingår i:
Review of European Studies [Elektronisk resurs]
2009- : 5 :
Obligatorisk

The Impact of Local Participation on Community Support for Natural Resource Management: The Case of Mining in Northern Canada and Northern Sweden
Jagers S. C., Matti S., Poelzer G., Yu S.
Ingår i:
Arctic Review on Law and Politics [Elektronisk resurs]
2010- : 9 : sid. 124-147 :
Obligatorisk

Dressel Sabrina
Social-ecological performance of collaborative wildlife governance : the case of Swedish moose management
Uppsala : Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences : 2020 : 157 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789177605782
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Collaborative Governance Regimes [Elektronisk resurs]
Nabatchi Tina, Emerson Kirk
Georgetown University : 2015 :
Obligatorisk

Further readings (specialization if the student wishes to read further about a specific topic)

Arctic Governance Project Report
Arctic Governance in an Era of Transformative Change: Critical Questions, Governance Principles, Ways Forward
Arctic Governance Project : 2010 :
http://www.arcticgovernance.org/

Institutional challenges for mining and sustainability in Peru
Bebbington A. J., Bury J. T.
Ingår i:
Genetics and the origin of species [Elektronisk resurs]
National Academies Press : 106 : sid. 17296-17301 :

Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management
Berkes Fikret, Colding Johan, Folke Carl
Stockholm : Beijer International Institute of Ecological Economics : 1997 : 25 s. :

Gibson R. B.
stainability assessment and conflict resolution: Reaching agreement to proceed with the Voisey's Bay nickel mine
Ingår i:
Journal of cleaner production [Elektronisk resurs]
1995- : 14 : sid. 334-348 :

Handbook of the politics of the Arctic
Jensen Leif Christian, Hønneland Geir
Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2015] : xiii, 617 pages :
ISBN: 978-0-85793-473-4
Se bibliotekskatalogen Album

Stakeholders’ perspectives about proper participation for Regional Forest Programmes in Finland
Leskinen L. A., Hujala T., Tikkanen J., Saarikoski H., Kangas A., Saarinen N.
Ingår i:
Forest policy and economics
Amsterdam : Elsevier : 2000- : sid. 161-180 :

At the Crossroads of Autonomy and Essentialism: Indigenous Peoples in International Environmental Politics
Lindroth M., Sinevaara-Niskanen H.
Ingår i:
International political sociology
2007- : 7 : sid. 275-293 :
Läsanvisning: http://www.blackwell-synergy.com/loi/IPS

Nadasdy P.
Transcending the Debate over the Ecologically Noble Indian: Indigenous Peoples and Environmentalism.
Ingår i:
Ethnohistory
Lubbock, Tex. : American Society for Ethnohistory : 1954- : 52 : sid. 291-331 :

Environmental Policy Integration in Practice [Elektronisk resurs]
Nilsson Mans; Eckerberg, Eckerberg Katarina, Nilsson Mans, Nilsson Måns, Nilsson Mêans A.
2007 :

Governance, politics and the state.
Pierre Jon, Peters B. Guy
Basingstoke : Macmillan ; New York : 2000 : 231 s. :
ISBN: 0-312-23177-6
Se bibliotekskatalogen Album

Exploring the origins of social license to operate in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories
Prno J., Scott Slocombe D.
Ingår i:
Resources policy [Elektronisk resurs]
Guildford : IPC Science and Technology Press : 1974- : 37 : sid. 346-357 :

Reimerson Elsa
Between nature and culture: exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
Ingår i:
Environmental politics [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :

Reimerson Elsa
Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site
Ingår i:
Local environment.
Abingdon : Carfax : 1996- :

Riseth Jan Åge
An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway
Ingår i:
Geographical research [Elektronisk resurs]
[Oxford] : Blackwell Pub. : 2005- : 45 : sid. 177-185 :

Sabatier Paul A.
Swimming upstream : collaborative approaches to watershed management
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2005. : xvi, 327 p. :
ISBN: 0262195208
Se bibliotekskatalogen Album

The Arctic Governance Compendium
http://www.arcticgovernance.org/the-compendium.142455.en.html :
http://www.arcticgovernance.org/the-compendium.142455.en.html