Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp

Engelskt namn: Collaborative Environmental Governance in the Arctic

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SV061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-11

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-21

Innehåll

Kursen läggs upp kring en kombination av horisontella och vertikala tema. Horisontella tema handlar om globala miljöförändringar, internationella konventioner och europeisk miljöpolitik, flernivåstyrning och förvaltning, ursprungsbefolkningars rättigheter samt urbana-rurala dimensioner. Vertikala tema innefattar miljöpolitikutformning och dess genomförande inom olika sektorer såsom skog, vatten, vilt, naturvård och biologisk mångfald samt mineraler.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat är att:
 • på ett kritiskt och initierat sätt kunna redogöra för centrala statsvetenskapliga frågeställningar rörande styrning för hållbar utveckling inom miljö- och naturresursförvaltning,
 • ha fördjupade kunskaper i miljö- och naturresurspolitik och genomförandeprocesser med särskild tonvikt på förhållanden i Arktis,
 • ha tillgodogjort sig ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till studier och genomförande av miljö- och naturresursförvaltning,
 • kunna muntligt såväl som skriftligt redogöra för olika intresseperspektiv och teoretiska förståelser,
 • presentera egna analyser på ett relevant och övertygande sätt inom angivna tidsramar,
 • självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt sammanhang.

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier eller motsvarande, inklusive självständigt arbete, eller annan utbildning samt yrkeserfarenhet inom området. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier, samt inslag av gästföreläsningar från praktiker/inbjudna forskare. Förutom introduktion till övergripande statsvetenskaplig teori och analytiska frågeställningar inom styrning och samverkan, består kursen av pass som avhandlar politik och förvaltning inom de olika sektorerna. Dessa innefattar dels en föreläsning, dels ett artikelseminarium eller annan form av övning såsom rollspel, postersession eller myndighetsföredragning som leds av studenterna. Studiebesök i fält kan också förekomma som övningsinslag.Sista momentet utgörs av en (lokalt anordnad) internationell konferens som genomförs på engelska. Varje deltagare väljer en avancerad utredningsuppgift i början av kursen, vilket senare resulterar i ett examinationspapper (3000-4000 ord exklusive referenser). Ett eller två handledningstillfällen för detta ges under kursens gång. På konferensen presenteras varje examinationspapper muntligen varvid någon annan av deltagarna fungerar som opponent/kommentator.

Examination

 • Närvaro vid kursens seminarier och övningar är obligatoriska och aktivt deltagande förutsätts. Examinationen sker genom examinationspapperet (70 %), samt oppositionen vid slutseminariet (10 %).
 • Skriftliga uppgifter utgör totalt 20 % av betyget: (två av följande som kan variera över olika terminer: artikelseminarium / poster / presentation för en statlig myndighet).
 • För övriga seminarier och övningar gäller endast aktiv närvaro.
 • För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. För kursen i sin helhet ges betygen U (underkänd), G (Godkänd) och VG (Väl Godkänd).
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Förväntad läsning (studenten förväntas läsa följande litteratur)

  Amengual Matthew
  Buying stability : The distributive outcomes of private politics in the Bolivian mining industry
  Ingår i:
  World development. [Elektronisk resurs]
  Oxford : Pergamon P. : 1973- : 104 : sid. 31-45 :
  https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.008
  Obligatorisk

  Competing pathways to sustainability? : Exploring conflicts over mine establishments in the Swedish mountain region
  Beland Lindahl Karin, Johansson Andreas, Zachrisson Anna, Viklund Roine
  Ingår i:
  Journal of environmental management [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1990- : 218 : sid. 402-415 :
  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.063
  Obligatorisk

  Bjärstig T.
  Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public-Private Partnerships in the Swedish Mountains
  Ingår i:
  Sustainability [Elektronisk resurs]
  2009- : 9 : sid. 1685-1707 :
  Obligatorisk

  Butler Richard W.
  Overtourism in Rural Areas
  Palgrave Macmillan, Cham : 2020 :
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-42458-9_3
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sida 27-43

  Understanding Effectiveness in its Broader Context : Assessing Case Study Methodologies for Evaluating Collaborative Conservation Governance
  Clement Sarah, Guerrero Gonzalez Angela, Wyborn Carina
  Ingår i:
  Society & natural resources [Elektronisk resurs].
  New York : Taylor & Francis : 1988- : 33 : sid. 462-483 :
  https://doi.org/10.1080/08941920.2018.1556761
  Obligatorisk

  Governing dual objectives within single policy mixes : an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries
  de Boon A., Sandström C., Arbieu U., Hansen I., Lehnen L., Marino A., Pohja-Mykrä M., Risvoll C., Strand G-H., Rønningen K.
  Ingår i:
  Journal of environmental policy and planning [Elektronisk resurs]
  New York, N.Y. : John Wiley & Sons : c1999- : 23 : sid. 399-413 :
  https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1841614
  Obligatorisk

  Evaluating the outcomes of collaborative wildlife governance : The role of social-ecological system context and collaboration dynamics
  Dressel S., Ericsson G., Johansson M., Kalén C., Pfeffer S.E., Sandström C.
  Ingår i:
  Land use policy
  Guildford : Butterworth Scientific : 1984- : 99 :
  https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105028
  Obligatorisk

  Achieving Social and Ecological Outcomes in Collaborative Environmental Governance : Good Examples from Swedish Moose Management
  Dressel Sabrina, Sjölander-Lindqvist Annelie, Johansson Maria, Ericsson Göran, Sandström Camilla
  Ingår i:
  Sustainability [Elektronisk resurs]
  2009- : 13 :
  https://doi.org/10.3390/su13042329
  Obligatorisk

  Collaborative governance regimes
  Emerson Kirk, Nabatchi Tina
  Washington, D.C. : Georgetown University Press : 2015 : viii, 264 pages :
  ISBN: 9781626162525
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation
  Garnett S. T., et al.
  Ingår i:
  Nature sustainability [Elektronisk resurs]
  2018- : 1 : sid. 369-374 :
  https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6
  Obligatorisk

  Strengthening subnational institutions for sustainable development in resource-rich states : Decentralized land-use planning in Peru
  Gustafsson Maria-Therese, Scurrah Martin
  Ingår i:
  World development
  Oxford : Pergamon P. : 1973- : 119 : sid. 133-144 :
  https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.002
  Obligatorisk

  Hall Colin Michael
  A typology of governance and its implications for tourism policy analysis
  Ingår i:
  Journal of sustainable tourism
  Clevedon : Channel View Books : 1993- : 19 : sid. 437-457 :
  https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346
  Obligatorisk

  Governing Large Carnivores : Comparative Insights from Three Different Countries
  Hansson-Forman K., Reimerson E., Sjölander-Lindqvist A., Sandström C.
  Ingår i:
  Society and natural resources [Elektronisk resurs]
  1988- : 31 : sid. 837-852 :
  Obligatorisk

  Policy change implications for forest water protection in Sweden over the last 50 years
  Hasselquist Eliza Maher, Mancheva Irina, Eckerberg Katarina, Laudon Hjalmar
  Ingår i:
  Ambio [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien : 2000- : 49 : sid. 1341-1351 :
  https://doi.org/10.1007/s13280-019-01274-y
  Obligatorisk

  The Impact of Local Participation on Community Support for Natural Resource Management : The Case of Mining in Northern Canada and Northern Sweden
  Jagers Sverker C., Matti Simon, Poelzer Greg, Yu Stan
  Ingår i:
  Arctic review on law and politics (Online) [Elektronisk resurs]
  2010- : 9 : sid. 124-147 :
  https://doi.org/10.23865/arctic.v9.730
  Obligatorisk

  Participation for effective environmental governance? : Evidence from Water Framework Directive implementation in Germany, Spain and the United Kingdom
  Kochskämper Elisa, Challies Edward, Newig Jens, Jager Nicolas W.
  Ingår i:
  Journal of environmental management.
  London : Academic Press : 1973- : 181 : sid. 737-748 :
  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.007
  Obligatorisk

  Governing Towards Sustainability: Conceptualizing Modes of Governance
  Lange P., et al
  Ingår i:
  Journal of environmental policy & planning [Elektronisk resurs]
  1999- : 15 : sid. 403-425 :
  Obligatorisk

  The Swedish forestry model : More of everything?
  Lindahl Karin B., Sténs Anna, Sandström Camilla, Johansson Johanna, Lidskog Rolf, Ranius Thomas, Roberge Jean-Michel
  Ingår i:
  Forest policy and economics
  Amsterdam : Elsevier : 2000- : 77 : sid. 44-55 :
  https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.012
  Obligatorisk

  Collaborative Institutions in an Ecology of Games
  Lubell Mark, Henry Adam Douglas, McCoy Mike
  Ingår i:
  American journal of political science [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1973- : 54 : sid. 287-300 :
  https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00431.x
  Obligatorisk

  Arctification and the Paradox of Overtourism in Sparsely Populated Areas
  Lundmark Linda, Müller Dieter K., Bohn Dorothee
  Ingår i:
  Dipping in to the north
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : [2020] : 411 pages :
  https://doi.org/10.1007/978-981-15-6623-3_18 
  Obligatorisk

  Forest governance and management across time : developing a new forest social contract
  Mårald Erland, Sandström Camilla, Nordin Annika, Rist Lucy, Sténs Anna, Beland Lindahl Karin, Carlsson-Kanyama Annika, Johansson Johanna, Keskitalo Carina, Laudon Hjalmar, Lidskog Rolf, Lämås Tomas, Lundmark Tomas, Nilsson Urban, Nordström Eva-Maria, Roberge Jean-Michel, Sonesson Johan
  London : Routledge : 2017 : xvi, 174 pages :
  ISBN: 978-1-317-44591-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Utvalda delar.

  The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance : A Framework of Causal Mechanisms
  Newig Jens, Challies Edward, Jager Nicolas W., Kochskaemper Elisa, Adzersen Ana
  Ingår i:
  Policy studies journal[Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2003- : 46 : sid. 269-297 :
  https://doi.org/10.1111/psj.12209
  Obligatorisk

  Nuttall Mark
  Arctic Environments and Peoples
  Ingår i:
  The International Encyclopedia of Anthropology [Elektronisk resurs]
  John Wiley & Sons, Inc. :
  https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea1480
  Obligatorisk

  Enhancing the capacity of water governance to deal with complex management challenges : A framework of analysis
  Pahl-Wostl Claduia, et al.
  Ingår i:
  Environmental science & policy
  Exeter : Elsevier Science : 1998-9999 : v. : 107 : sid. 23-35 :
  https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.02.011
  Obligatorisk

  Mineral extraction in Swedish Sápmi : The regulatory gap between Sami rights and Sweden’s mining permitting practices
  Raitio Kaisa, Allard Christina, Lawrence Rebecca
  Ingår i:
  Land use policy
  Guildford : Butterworth Scientific : 1984- : 99 :
  https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105001
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  International arenas, local space for agency and national discourse as mediator [Elektronisk resurs] : protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi
  London : Routledge : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-110736
  Obligatorisk

  Policy goals and instruments for achieving a desirable future forest : Experiences from backcasting with stakeholders in Sweden
  Sandström C., Kanyama A. C., Räty R., Sonnek K. M., Nordström E. M., Mossing A., Nordin A.
  Ingår i:
  Forest policy and economics
  Amsterdam : Elsevier : 2000- : 111 :
  https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102051
  Obligatorisk

  The European Union’s Arctic policy discourse : green by omission
  Schunz Simon, De Botselier Bram, Piqueres Sofía López
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 30 : sid. 579-599 :
  https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1787041
  Obligatorisk

  Knowledge Claims and Struggles in Decentralized Large Carnivore Governance [Elektronisk resurs] : Insights From Norway and Sweden
  Sjölander-Lindqvist Annelie, Risvoll Camilla, Kaarhus Randi, Lundberg Aase Kristine, Sandström Camilla
  Frontiers Media S.A. : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173493
  Obligatorisk

  Cornered by PAs : Adopting rights-based approaches to enable cost-effective conservation and climate action
  Tauli-Corpuz Vicky, Alcorn Janis, Molnar Augusta, Healy Christina, Barrow Edmund
  Ingår i:
  World development
  Oxford : Pergamon P. : 1973- : 130 :
  https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923
  Obligatorisk

  The need for transformative changes in the use of Indigenous knowledge along with science for environmental decision-making in the Arctic
  Wheeler Helen C., et al.
  Ingår i:
  People and nature [Elektronisk resurs]
  2019- : 2 : sid. 544-556 :
  https://doi.org/10.1002/pan3.10131
  Obligatorisk

  Political opportunity and mobilization [Elektronisk resurs] : The evolution of a Swedish miningsceptical movement
  Zachrisson Anna, Beland Lindahl Karin
  2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-163591
  Obligatorisk

  Perception of Bottlenecks in the Implementation of the European Water Framework Directive
  Zingraff-Hamed A., Schröter B., Schaub S., Lepenies R., Stein U., Hüesker F., Meyer C., Schleyer C., Pusch M.T.
  Ingår i:
  Water Alternatives [Elektronisk resurs]
  2008- : 13 : sid. 458-483 :
  https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/590-a13-3-8/file
  Obligatorisk

  Further readings (specialization if the student wishes to read further about a specific topic)

  Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic
  Koivurova Timo, Broderstad Else Grete, Cambou Dorothée, Dorough Dalee, Stammler Florian
  Routledge : 2020 :
  https://doi.org/10.4324/9780429270451

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Förväntad läsning (studenten förväntas läsa följande litteratur)

  Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases
  Agrawal A., Ribot J.
  Ingår i:
  The journal of developing areas [Elektronisk resurs]
  2003- : 33 : sid. 473-502 :
  Obligatorisk

  Contrasting nature, contrasting rights – Concluding remarks
  Allard C., Reimerson E., Sandström C.
  Ingår i:
  Indigenous rights in modern landscapes [Elektronisk resurs]
  New York, NY : Routledge : cop. 2017 : 1 online resource (236 pages) : sid. 216-231 :
  Obligatorisk

  Collaborative Governance in Theory and Practice
  Ansell C., Gash A.
  Ingår i:
  Journal of public administration research and theory [Elektronisk resurs]
  2003- : 18 : sid. 543-571 :
  Obligatorisk

  Political Science and Ecological Restoration
  Baker S., Eckerberg K., Zachrisson A.
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 23 : sid. 509-524 :
  Obligatorisk

  Bjärstig T.
  Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public-Private Partnerships in the Swedish Mountains
  Ingår i:
  Sustainability [Elektronisk resurs]
  2009- : 9 : sid. 1685-1707 :
  Obligatorisk

  Colchester M.
  Conservation policy and indigenous peoples
  Ingår i:
  Environmental science & policy [Elektronisk resurs]
  Exeter : Elsevier Science : 1998-9999 : v. : 7 : sid. 145-153 :
  Obligatorisk

  Collaborative environmental governance: Are watershed partnerships swimming or are they sinking?
  Benson D., Jordan A., Cook H., Smith L.
  Ingår i:
  Land use policy
  Guildford : Butterworth Scientific : 1984- : 30 : sid. 748-757 :
  Obligatorisk

  Competing pathways to sustainability? Exploring conflicts over mine establishments in the Swedish mountain region
  Lindahl K. B., Johansson A., Zachrisson A., Viklund R.
  Ingår i:
  Journal of environmental management [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1990- : 218 : sid. 402-415 :
  Obligatorisk

  Dove M. R.
  Indigenous People and Environmental Politics
  Ingår i:
  Annual review of anthropology..
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc : 1972- : Vol. 1- : 35 : sid. 191-208 :
  Obligatorisk

  Incentives for collaborative governance: Top-down and bottom-up initiatives in the Swedish mountain region
  Eckerberg K., Bjärstig T., Zachrisson A.
  Ingår i:
  Mountain research and development [Elektronisk resurs]
  Boulder, Colo. : International Mountain Society and United Nations University : 1981- : 35 :
  Obligatorisk

  Refracting (geo)political choices in the Arctic
  Eklund N., van der Watt L-M.
  Ingår i:
  The polar journal [Elektronisk resurs]
  2011- : 7 : sid. 86-103 :
  Obligatorisk

  Bäckstrand Karin
  Environmental politics and deliberative democracy [Elektronisk resurs] : examining the promise of new modes of governance
  Cheltenham : Elgar : c2010 : 1 online resource (xviii, 240 p.) :
  ISBN: 1849806411 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forest governance and management across time : developing a new forest social contract
  Mårald Erland, Sandström Camilla, Nordin Annika, Rist Lucy, Sténs Anna, Beland Lindahl Karin, Carlsson-Kanyama Annika, Johansson Johanna, Keskitalo Carina, Laudon Hjalmar, Lidskog Rolf, Lämås Tomas, Lundmark Tomas, Nilsson Urban, Nordström Eva-Maria, Roberge Jean-Michel, Sonesson Johan
  London : Routledge : 2017 : xvi, 174 pages :
  ISBN: 978-1-317-44591-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Glasbergen Peter
  Understanding Partnerships for Sustainable Development Analytically: the Ladder of Partnership Activity as a Methodological Tool
  Ingår i:
  Environmental policy and governance [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  21 : sid. 1-13 :
  Obligatorisk

  Governing Large Carnivores : Comparative Insights from Three Different Countries
  Hansson-Forman K., Reimerson E., Sjölander-Lindqvist A., Sandström C.
  Ingår i:
  Society and natural resources [Elektronisk resurs]
  1988- : 31 : sid. 837-852 :
  Obligatorisk

  Hering et al.
  The European Water Framework Directive at the Age of 10: A Critical Review of the Achievements with Recommendations for the Future
  Ingår i:
  The science of the total environment. [Elektronisk resurs]
  Amsterdam : Elsevier : 1972- : 408 : sid. 4007-4019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697 s. 4007-4019

  In pursuit of sustainable development [Electronisk resurs] : new governance practices at the sub-national level in Europe
  Baker Susan, Eckerberg Katarina
  London : Routledge : 2008 : xxii, 234 p. :
  ISBN: 978-0-203-92816-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduction: Governance, Complexity, and Resilience
  Duit Andreas, Galaz Victor, Eckerberg Katarina, Ebbesson Jonas
  Ingår i:
  Global environmental change
  Guildford, Surrey : Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University : 1990- : 20 : sid. 363-368 :
  Obligatorisk

  From planning to implementation: Top-down and bottom-up approaches for collaborative watershed management
  Koontz Tomas M., Newig Jens
  Ingår i:
  Policy studies journal[Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2003- : 42 : sid. 416-442 :
  Obligatorisk

  Governing Towards Sustainability: Conceptualizing Modes of Governance
  Lange P., et al
  Ingår i:
  Journal of environmental policy & planning [Elektronisk resurs]
  1999- : 15 : sid. 403-425 :
  Obligatorisk

  Collaborative Institutions in and Ecology of Games
  Lubell Mark, Henry Adam Douglas, McCoy Mike
  Ingår i:
  American journal of political science
  Detroit : Wayne State U.P. : 1973- : Vol. 17- : 54 : sid. 287-300 :

  Conceptualizing political opportunity
  Meyer D. S., Minkoff D. C.
  Ingår i:
  Social forces[Elektronisk resurs]
  Chapel Hill, NC : University of North Carolina Press : 2001- : 82 : sid. 1457-1492 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://muse.jhu.edu/journals/social_forces

  Meyer D. S.
  Protest and political opportunities
  Ingår i:
  Annual review of sociology.
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc. : 1975- : 30 : sid. 125-145 :
  Obligatorisk

  Individual and collective responses to large carnivore management: the roles of trust, representation, knowledge spheres, communication and leadership
  Sjölander-Lindqvist A., Johansson M., Sandström C.
  Ingår i:
  Wildlife biology [Elektronisk resurs]
  [Rønde] : Nordic Council of Wildlife Research : c1995- : 21 : sid. 175-185 :
  Obligatorisk

  The Governance of the Wolf-Human Relationship in Europe
  Stohr C., Coimbra E.
  Ingår i:
  Review of European Studies [Elektronisk resurs]
  2009- : 5 :
  Obligatorisk

  The Impact of Local Participation on Community Support for Natural Resource Management: The Case of Mining in Northern Canada and Northern Sweden
  Jagers S. C., Matti S., Poelzer G., Yu S.
  Ingår i:
  Arctic Review on Law and Politics [Elektronisk resurs]
  2010- : 9 : sid. 124-147 :
  Obligatorisk

  Dressel Sabrina
  Social-ecological performance of collaborative wildlife governance : the case of Swedish moose management
  Uppsala : Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences : 2020 : 157 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789177605782
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Collaborative Governance Regimes [Elektronisk resurs]
  Nabatchi Tina, Emerson Kirk
  Georgetown University : 2015 :
  Obligatorisk

  Further readings (specialization if the student wishes to read further about a specific topic)

  Arctic Governance Project Report
  Arctic Governance in an Era of Transformative Change: Critical Questions, Governance Principles, Ways Forward
  Arctic Governance Project : 2010 :
  http://www.arcticgovernance.org/

  Institutional challenges for mining and sustainability in Peru
  Bebbington A. J., Bury J. T.
  Ingår i:
  Genetics and the origin of species [Elektronisk resurs]
  National Academies Press : 106 : sid. 17296-17301 :

  Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management
  Berkes Fikret, Colding Johan, Folke Carl
  Stockholm : Beijer International Institute of Ecological Economics : 1997 : 25 s. :

  Gibson R. B.
  stainability assessment and conflict resolution: Reaching agreement to proceed with the Voisey's Bay nickel mine
  Ingår i:
  Journal of cleaner production [Elektronisk resurs]
  1995- : 14 : sid. 334-348 :

  Handbook of the politics of the Arctic
  Jensen Leif Christian, Hønneland Geir
  Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2015] : xiii, 617 pages :
  ISBN: 978-0-85793-473-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stakeholders’ perspectives about proper participation for Regional Forest Programmes in Finland
  Leskinen L. A., Hujala T., Tikkanen J., Saarikoski H., Kangas A., Saarinen N.
  Ingår i:
  Forest policy and economics
  Amsterdam : Elsevier : 2000- : sid. 161-180 :

  At the Crossroads of Autonomy and Essentialism: Indigenous Peoples in International Environmental Politics
  Lindroth M., Sinevaara-Niskanen H.
  Ingår i:
  International political sociology
  2007- : 7 : sid. 275-293 :
  Läsanvisning: http://www.blackwell-synergy.com/loi/IPS

  Nadasdy P.
  Transcending the Debate over the Ecologically Noble Indian: Indigenous Peoples and Environmentalism.
  Ingår i:
  Ethnohistory
  Lubbock, Tex. : American Society for Ethnohistory : 1954- : 52 : sid. 291-331 :

  Environmental Policy Integration in Practice [Elektronisk resurs]
  Nilsson Mans; Eckerberg, Eckerberg Katarina, Nilsson Mans, Nilsson Måns, Nilsson Mêans A.
  2007 :

  Governance, politics and the state.
  Pierre Jon, Peters B. Guy
  Basingstoke : Macmillan ; New York : 2000 : 231 s. :
  ISBN: 0-312-23177-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Exploring the origins of social license to operate in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories
  Prno J., Scott Slocombe D.
  Ingår i:
  Resources policy [Elektronisk resurs]
  Guildford : IPC Science and Technology Press : 1974- : 37 : sid. 346-357 :

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :

  Reimerson Elsa
  Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site
  Ingår i:
  Local environment.
  Abingdon : Carfax : 1996- :

  Riseth Jan Åge
  An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway
  Ingår i:
  Geographical research [Elektronisk resurs]
  [Oxford] : Blackwell Pub. : 2005- : 45 : sid. 177-185 :

  Sabatier Paul A.
  Swimming upstream : collaborative approaches to watershed management
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2005. : xvi, 327 p. :
  ISBN: 0262195208
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Arctic Governance Compendium
  http://www.arcticgovernance.org/the-compendium.142455.en.html :
  http://www.arcticgovernance.org/the-compendium.142455.en.html