Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Occupational Health

Denna kursplan gäller: 2015-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 3EM006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för hållbar hälsa

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2011-04-27

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2015-06-02

Innehåll

Kursen syftar till att ge inblick i fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsliv och hälsa. Relationer mellan arbete och hälsa belyses på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. En introduktion ges till arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. Kursen ska även ge inblick i de stöd och kontrollsystem som kringgärdar arbetsliv och hälsa, vilka akötrer som verkar i området samt hur arbetsmiljön kan värderas och mätas ur olika aspekter.

Förväntade studieresultat

  • Tillämpa teorier om hur arbetet påverkar människors hälsa/ohälsa och organisationens produktivitet
  • Redogöra för grunderna i hur arbete och hälsa kan värderas och mätas ur olika aspekter
  • Analysera komplexa problemställningar inom arbete och hälsa, identifiera adekvata åtgärdsförslag samt motivera det preventiva förhållningssättet, även med begränsad information
  • Muntligen och skriftligen ge skäl för teamets betydelse och utmaningar i hanteringen av komplexa arbetsmiljöproblem
  • Träna färdighet i hantering av den komplexa interaktionen mellan arbetsgivare, anställd och andra samhällsaktörer inom arbete och hälsa
  • Göra bedömningar utifrån vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter inom arbetsliv och hälsa
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom arbete och hälsa och om aktörernas ansvar för hur den används

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp, varav 15 hp självständigt arbete.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs både på campus vid två sammankomster och nätbaserat. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med webkamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling. Vid sammankomsterna på campus sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den nätbaserade delen av kursen innehåller framför allt grupparbeten, med bland annat nätbaserade gruppmöten och inlämning av obligatoriska uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och gruppövningar är obligatoriska. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

Kursen examineras både på campus och via nätet genom både individuella och gruppbaserade uppgifter som sker muntligt alternativt skriftligt. Mer specifikt, så examineras kursen via: 1) ett antal obligatoriska, nätbaserade inlämningsuppgifter, både i grupp och individuellt, 2) ett antal obligatoriska gruppövningar och seminarium på campus.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "godkänd" krävs att samtliga uppgifter på kursen fått omdömet godkänd. För betyget "väl godkänt" på hela kursen krävs dessutom att studenten fått detta omdöme på kursens sista, obligatoriska inlämningsuppgift som är individuell och sker skriftligen.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inlämnas till studierektor.

Övriga föreskrifter


 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 28

Obligatorisk litteratur

Edling Christer
Arbets- och miljömedicin
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 391 s. :
ISBN: 978-91-44-05399-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Framgångsrik företagshälsovård : möjligheter och metoder : studiehandbok
Stockholm : Fritze : 2011 : 174 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 978-91-38-23626-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 590 s. :
ISBN: 978-91-44-07135-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Conrad Peter
The medicalization of society : on the transformation of human conditions into treatable disorders
Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press : cop. 2007 : xiv, 204 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006033235.html
ISBN: 0-8018-8585-X (pbk.) : No price
Se bibliotekskatalogen Album

Hallerstedt Gunilla
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
Göteborg : Daidalos : 2006 : 128 s. :
ISBN: 91-7173-238-1
Se bibliotekskatalogen Album

Hälsans styrning av arbetet [Elektronisk resurs]
Holmqvist Mikael, Maravelias Christian
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 234 s. :
Omslag och förlagets beskrivning
ISBN: 978-91-44-06257-0
Se bibliotekskatalogen Album

Fourth European working conditions survey : résumé
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities : 2006 : 11 s. :
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/78/en/1/ef0678en.pdf
ISBN: 92-897-0963-4
Se bibliotekskatalogen Album

Ageing and employment policies. [Elektronisk resurs] : [a synthesis report] Live longer, work longer
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) : 2006 : 146 s. :
Tillgänglig via OECD, kan endast läsas, ej kopieras

Transforming Disability into Ability Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People [Elektronisk resurs]
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development :

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Se bibliotekskatalogen Album

Theorell Töres
I spåren av 90-talet
Stockholm : Karolinska institutet University Press : 2006 : 144 s. :
ISBN: 91-85565-01-6
Se bibliotekskatalogen Album