Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30 hp

Engelskt namn: Leadership and professional supervision in nursing

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 till 2017-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM299

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-12-17

Innehåll

Kursen omfattar en ledarskapsutbildning för handledning inom yrkesmässig handledning i omvårdnad. Kursen innehåller fördjupade studier i sjuksköterskeprofessionens utveckling, omvårdnadshandledning som pedagogisk process (teori och modell); värdegrund, etik och metod, kommunikation (teori och metod), samspel i grupp (grupprocesser, gruppdynamik, konflikt) samt ledarskapsteori. I kursen ingår färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning), handledning av egna grupper samt efterhandledning. Kursen är utformad i enlighet med Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässighandledning i omvårdnad, fastställda av Riksföreningen för handledning i Omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförening, reviderad 2009.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  • reflektera och analysera över sjuksköterskeprofessionens utveckling, ansvar och mål i förhållande till samhället 
  • värdera och reflektera över hur handledning i omvårdnad kan stödja personlig och professionell växt
  • förstå och tillämpa teorier om olika pedagogiska och gruppdynamiska processer, handledningsmodeller och ledarskap.
  • värdera och reflektera över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor samt kritiskt granska det egna handledarskapet 
  • visa förmåga att självständigt planera, organisera, genomföra och utvärdera handledning i omvårdnad utifrån deltagarnas behov och förutsättningar  
  • reflektera och problematisera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt förhållningssätt inom ämnesområdet ledarskap och handledning

 

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 3 år heltid. Eng A/5 och Sv för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag från språkkravet kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och läses som kvartsfartsstudier under 4 terminer med övervägande nätbaserade sammankomster. I kursen tillämpas ett studentaktivt arbetssätt innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning), handledning av egna grupper samt efterhandledning kommer att ske via nätet med undantag av en handledningsgrupp förlagd till campus Karlstad. Föreläsningar och seminarier sker över internet och studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se), där motsvarande teknik kan användas.

Examination

En tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U) används. Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter, individuell tentamen, seminarium och tillämpningsövningar. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Kurslitteratur

Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
ISBN: 978-91-44-07556-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hilmarsson Hilmar Thór
Samtalet med känslomässig intelligens
4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
ISBN: 978-91-44-08226-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moxnes Paul
Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv
2., rev. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 341 s. :
ISBN: 91-27-08252-0 (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
ISBN: 978-91-44-01983-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.