"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30 hp

Engelskt namn: Leadership and professional supervision in nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM299

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-12-17

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-01-31

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i professionens utveckling, omvårdnadshandledning som pedagogisk process (teori och modell); värdegrund, etik och metod, kommunikation (teori och metod), samspel i grupp (grupprocesser, gruppdynamik, konflikt) samt ledarskapsteori. I kursens progression ingår färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning 80 timmar), handledning av egna grupper (40 timmar) samt handledning på handledning (efterhandledning 40 timmar). Dessutom ingår reflektion över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor relaterat till vetenskapliga och intersektionella aspekter inom ämnesområdet ledarskap och handledning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • reflektera och analysera över professionens utveckling, ansvar och mål i förhållande till samhället 
  • förstå och reflektera över olika teorier om pedagogik, kommunikation, gruppdynamik och ledarskap 

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att självständigt planera, organisera, genomföra och utvärdera handledning i omvårdnad utifrån deltagarnas behov och förutsättningar
  • analysera och tillämpa teorier om olika processer inom pedagogik, gruppdynamik, handledningsmodeller och ledarskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera och reflektera över hur handledning i omvårdnad kan stödja personlig och professionell utveckling
  • värdera och reflektera över kommunikationens betydelse i mötet mellan människor samt kritiskt granska det egna handledarskapet 
  • reflektera över och problematisera vetenskapliga, intersektionella, samhälleliga och etiska aspekter samt förhållningssätt inom ämnesområdet ledarskap och handledning

Behörighetskrav

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska/ röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och läses som kvartsfartsstudier under fyra terminer med övervägande nätbaserade sammankomster samt med fysiska träffar på studieorten. I kursen tillämpas ett studerandeaktivt lärande innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Kursen bygger på litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Undervisning på engelska kan förekomma. Obligatoriska moment är arbete i grupper, seminarier och färdighetsträning i form av deltagande i handledningsgrupp (egenhandledning termin 1 och 2), handledning av egna grupper (ledarträning termin 3 och 4) deltagande i handledning på handledning (termin 3 och 4) samt fysiska träffar på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget G på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG på hel kurs krävs därtill betyget VG på individuella skriftliga examinationer.

Termin 1 examineras med skriftliga uppgifter i grupp (G-U) och med individuella skriftliga reflektioner (VG-U).

Termin 2 examineras med skriftlig uppgift i grupp (G-U) samt skriftliga individuella uppgifter (VG-U).

Termin 3 examineras med individuell muntlig examination (G-U) samt individuella skriftliga reflektionsuppgifter (G-U).

Termin 4 examineras med skriftlig uppgift i grupp (G-U) och individuell skriftlig uppgift (VG-G) samt individuella skriftliga reflektionsuppgifter (G-U).

Vid skriftlig examination kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering. Frånvaro vid obligatoriskt moment kan ersättas med skriftlig uppgift.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående ledarträning, i verksamheten, i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under färdighetsträningen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin färdighetsträning i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta färdighetsträningen samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till totalt två färdighetsträningsperioder under kursen, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
Andersen Tom, Weine Bengt, Hopstadius Kerstin
5., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 237 s. :
ISBN: 978-91-44-07556-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bruland Vråle Gry
Veiledning når det røyner på
ISBN/EAN: 9788205484313 : 2015 :
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Tverrfaglige-emner/Veiledning-naar-det-roeyner-paa
Obligatorisk

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
ISBN: 978-91-44-05331-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hilmarsson Hilmar Thór
Samtalet med känslomässig intelligens
4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
ISBN: 978-91-44-08226-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144091785
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv
Moxnes Paul, Karlsson Mona C.
Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 341 s. :
ISBN: 9789127144057
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.