"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life II

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2018-01-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM336

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-04-06

Innehåll

Kursen omfattar psykiatrisk omvårdnad, vanligt förekommande psykisk ohälsa bland vuxna samt lagstiftning inom psykiatrisk vård. Kursens innehåll och jämlikhet i vården problematiseras ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen innehåller tre perioder med VFU om vardera fyra veckor. VFU-perioderna görs inom primärvård samt psykiatrisk respektive somatisk vård. Under alla tre VFU-perioderna ingår att träna på, att identifiera och stödja individens, patientens samt närståendes resurser. Under VFU ska de studerande utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, självständigt under handledning identifiera behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa. Utifrån detta planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras omvårdnaden.

Under VFU inom psykiatrisk omvårdnad ges möjlighet att träna på att göra riskbedömningar. VFU inom somatisk slutenvård ger möjlighet att träna kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt. I VFU inom primärvård ingår prevention, stöd och undervisning samt BVC. Varje VFU-period följs upp med yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHIO).

Objective structured clinical examination, OSCE-examination genomförs på kliniska färdigheter avseende innehåll, ordningsföljd, noggrannhet, flyt, integration och omvårdande förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för omvårdnad, funktionsbedömning, behandling, återhämtning, rehabilitering och prevention relaterat till psykiska och somatiska ohälsotillstånd
  • redogöra för gällande lagstiftning inom psykiatrisk vård 

Färdighet och förmåga

  •  utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, självständigt genomföra riskbedömning, identifiera patienters och närståendes resurser och behov relaterat till psykisk och somatisk ohälsa
  • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt självständigt agera i interprofessionella team och med andra vårdgivare
  • ge hälsostöd, stöd vid livsstilsförändringar och ge egenvårdsråd utifrån ordination och egen bedömning visa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  •  identifiera och reflektera över etiska problem i samband med vård av patient med psykisk och somatisk ohälsa
  • analysera och reflektera över organisationens och vårdmiljöns betydelse för omvårdnad
  • uppträda på ett professionellt och respektfullt sätt i samband med vård och behandling
  • analysera och värdera betydelse av eget förhållningssätt i omvårdnad

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1-2, genomgången kurs i termin 3 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och VFU. VFU genomförs inom psykiatrisk vård, primärvård och somatisk slutenvård vid institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges, i vissa fall utanför avtalsområdet. Obligatoriskt moment i kursen är YHIO.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

För distansstudenter ingår det i denna kurs två sammankomster om tre-fem dagar på studieorten.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G)  och Underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen (G-U) och seminarium i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (G-U). I kursen examineras kliniska färdigheter vid en OSCE-examination (G-U). Under de tre VFU-perioderna sätts separata betyg utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Bedömningen görs av klinisk lärare i samråd med handledare inom verksamheten utifrån fastställda kriterier (G-U). För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar samt att obligatoriska moment är genomförda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Allgulander Christer
Klinisk psykiatri
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
ISBN: 9789144083285
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skärsäter Ingela
Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 533 s. :
Inloggning till bokens digitala del
ISBN: 9789144095387
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst