Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Engelskt namn: Nursing Science - Research Methods and Theories Integrating with Practice

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM339

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-05-11

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen är indelad i två delar, del 1 - vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp och del 2 - examensarbete, 15 hp.

Del 1 omfattar en fördjupning i kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. Kursen fokuserar framför allt på analytiskt, kritiskt, kreativt och forskningsetiskt tänkande. Intersektionella perspektiv i forskning ingår.

Del 2 omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde, omvårdnad. Arbetet utgör en fördjupning i huvudområdet omvårdnad och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig teori och metod.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • förklara forskningsprocessens steg med fokus på metoder för design, datainsamling och analys
 • visa fördjupad förståelse för deskriptiv statistik och statistiska hypotestest samt olika kvalitativa analysmetoder
 • visa kunskap och förståelse för huvudområdet omvårdnad och dess vetenskapliga grund samt fördjupad förståelse inom den del av området som omfattas av examensarbetet
 • identifiera och avgränsa ett för yrkesutövningen relevant forskningsområde samt beskriva empiriskt nuläge
 • beskriva relevanta begrepp och teorier relaterat till examensarbetets område
 Färdighet och förmåga
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar, såväl kvalitativa som kvantitativa, relevanta för huvudområdet omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning
 • inom givna tidsramar ta ansvar för att planera, genomföra och producera ett examensarbete
 • systematiskt genomföra litteratursökning/datainsamling samt kritiskt analysera och presentera ett resultat som svarar på examensarbetets syfte samt diskutera detta i relation till aktuell forskning och relevanta teorier för omvårdnad
 • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete samt kritiskt granska och diskutera andra examensarbeten relaterade till omvårdnad
 • uttrycka sig i en vetenskaplig text 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • värdera examensarbetets vetenskapliga betydelse för klinisk praxis
 • reflektera över relevanta etiska, samhälleliga och intersektionella aspekter
 • reflektera över det egna lärandet och identifiera behov av ytterligare kunskap och framtida forskning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1-3, genomgångna kurser i termin 4 samt godkänd VFU i termin 4.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar. Genomgående ska kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap. Ett obligatoriskt projekt/urvalsseminarium (litteraturstudie) alternativt projekt/designseminarium (empirisk studie) samt ett obligatoriskt rapportseminarium (del 2) ingår. Undervisning på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen.

Den handledning studenten har rätt till under examensarbetet erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. 

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av (del 1) en individuell webbaserad tentamen (VG-U) samt ett examinerande seminarium (G-U). För betyget VG på del 1 krävs VG på webbtentamen samt G på seminariet. Del 2 examineras i form av ett examensarbete som bedöms av en betygskommitté sammansatt av disputerade lärare (VG-U) samt i ett seminarium med opponentskap och respondentskap (G-U) som utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer görs.

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer i del 1 och 2 samt att studenten uppfyllt kriterierna för de obligatoriska seminarierna. För betyget VG på hel kurs krävs därtill väl godkänt examensarbete och väl godkänd webbaserad tentamen.
 
För betyget VG på del 2 krävs VG på examensarbetet, G på opponentskap och respondentskap samt att studenten uppfyllt kriterierna för de obligatoriska seminarierna.
 
För betyget VG på hel kurs krävs VG på del 1 och 2.
För betyget G på hel kurs krävs G på del 1 och 2.
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11579-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147140312
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
9. ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer : cop. [2017], 2018 : xxii, 442 s. :
ISBN: 978-1-4963-5129-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Öhman Anna
Genusperspektiv på vårdvetenskap
Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 :
https://www.genus.se/nyhet/ny-skrift-om-genus-vard-omsorg-och-rehabilitering-2/pub_-genusperspektiv-pa-vardvetenskap/
Obligatorisk