Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Reproductive and Perinatal Health

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM422

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-12-17

Innehåll

Kursen inleder barnmorskeprogrammet och är av professionsintroducerande karaktär. Barnmorskeprofessionen samt kvinnors livsvillkor och hälsa introduceras och belyses ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Kursen introducerar relevanta regelverk och styrdokument inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Introduktion till barnmorskans forskningsfält, genusbegrepp, genusperspektiv och hur transkulturella och intersektionella faktorer relaterar till sexuell och reproduktiv hälsa genomförs. Även hållbarhetsaspekter som främjar hälsosam och hållbar livsmiljö behandlas. Vidare behandlas de reproduktiva organens anatomi, fysiologi och endokrinologi samt embryologi och fosterutveckling under graviditeten. Två dagars observerande auskultation görs på valfri arbetsplats inom barnmorskans yrkesområde.
 
Kursen är indelad i två delar:
 
Del 1 omfattar barnmorskans profession, forskningsfält samt kvinnors livsvillkor och hälsa (3 hp):
 • Obligatoriskt seminarium om livsvillkor och lagstiftning
 • Auskultation två dagar inom barnmorskans yrkesområde
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift med tillhörande seminarium med fokus på barnmorskans professionella förhållningssätt, etik och kommunikation
 
Del 2 omfattar de reproduktiva organens anatomi, fysiologi och endokrinologi samt embryologi och fosterutveckling under graviditeten (4,5hp):
 • Individuell skriftlig tentamen

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi och fysiologi
 • redogöra för hur endokrinologisk funktion inverkar på reproduktion och hälsa i ett livscykelperspektiv
 • beskriva och förklara embryots tillväxt och fostrets utveckling
Färdighet och förmåga
 • redogöra för och tillämpa relevanta regelverk och styrdokument inom området sexuell och reproduktiv hälsa
 • med adekvata begrepp söka, kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och kunskap
 • identifiera problemområden, analysera och argumentera för relevanta åtgärder med beaktande av genus-, etik-, transkulturella och intersektionella aspekter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera barnmorskans profession och kompetensområde i ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
 • reflektera över barnmorskans förhållningssätt och kommunikation i vårdmöten, med utgångspunkt i professionens etiska kod

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen, med sammankomster på studieorten, och motsvarar heltidsstudier.
 
Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, basgruppsarbete samt individuellt arbete där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier. Seminarium och auskultation är obligatoriskt.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium (del 1) samt individuell skriftlig hemtentamen (del 2). För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Innehållet i kursen 3OM422 överlappar helt med innehållet i 3OM343. Kursen 3OM422 ersätter kursen 3OM343.
 
För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga, speciellt betr rapporter som utkommer på årlig basis. Kurslitteratur märkt med * återkommer i flera kurser inom programmet. För området relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020 [Elektronisk resurs]
2020 :
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2020
Obligatorisk

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Graviditetsregistrets årsrapport - senaste upplaga
Graviditetsregistret :
https://www.medscinet.com/gr/dokumentarkiv.aspx
Obligatorisk

Heise Löwgren Camilla
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården 2020, Upplaga 51
Liber, ISBN 978-914713828-9 : 2020 :
Obligatorisk

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - senaste version
Svenska Barnmorskeförbundet :
https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2020/04/Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-barnmorska.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Motiverande samtal om sexuell hälsa
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The handbook of Midwifery Research
Steen M, Roberts T
John Wiley & Sons, First edition : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: E-bok, tillgänglig via inloggning på Universitetsbiblioteket *

Embryologi : en kortfattad lärobok
Ulfig Norbert, Wilhelms Daniel B.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 181 s. :
Instuderingsfrågor, länkar till videofilmer
ISBN: 9789144071152
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Visible body (Ovid), Databas för anatomi i 3D
x :
https://www.ub.umu.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: Via universitetsbiblioteket.