"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Komplex analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Complex Analysis

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5MA077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-11-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-11-06

Innehåll

Kursen är en introduktion till komplex analys i en variabel. I kursen behandlas komplexa tal och topologi i det komplexa talplanet, analytiska och harmoniska funktioner, Cauchy-Riemanns ekvationer, komplex integration, Cauchys integralformel, potensserier och Laurentserier, nollställen och singulariteter, residueteori med Cauchys residuesats, argumentprincipen samt konforma avbildningar – i synnerhet Möbiusavbildningar. I kursen behandlas även någon eller några tillämpningar av den teori som gås igenom.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen analytisk funktion och harmonisk funktion samt för betydelsen av Cauchy–Riemanns ekvationer
  • redogöra för och tillämpa Cauchys integralformel samt några av dess konsekvenser
  • redogöra för potensseriers konvergensegenskaper samt utveckla analytiska funktioner i Taylor- eller Laurentserier i ett givet område
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos analytiska funktioners singulariteter och nollställen samt beräkna residuer och använda residueteknik för att beräkna integraler
  • redogöra för konforma avbildningar och dess samband med analytiska funktioner samt använda Möbiusavbildningar för konforma avbildningar

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurser i matematik om minst 60hp eller minst två års sammanlagda universitetsstudier inkluderande Flervariabelanalys 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan därefter ej examineras för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Fundamentals of complex analysis : engineering, science, and mathematics
Saff Edward B., Snider Arthur David
3. ed. : Harlow [England] : Pearson : c2014 : 516 s. :
ISBN: 9781292023755 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst