"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp

Engelskt namn: Philosophy of Science and Scientific Method

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 6PE134

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2013-11-04

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-26

Innehåll

I kursen studeras vetenskapsteori och vetenskaplig metod med relevans för utbildningsvetenskap och pedagogisk praktik. I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp, vetenskapliga perspektiv, teori som analytiskt verktyg, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsetik och forskningsprocessens grundläggande steg. I relation till den studerandes kunskapsintresse och pedagogiska sammanhang bearbetas och tillämpas vetenskapliga metoder med såväl kvalitativ som kvantitativ inriktning. Det beaktas att vetenskapligt arbete kan ha olika karaktär och att studier kan genomföras utifrån flera vetenskapliga perspektiv. Kursen är indelad i följande tre moduler: 

Modul 1: Vetenskapsteori 5 hp
[Philosophy of Science 5 credits 

Modulen handlar om grundläggande vetenskapsteori med relevans för utbildningsvetenskap. I modulen behandlas ontologi, epistemologi, metodologi, metod, data, tolkning, analys, teori och etik i relation till vetenskapligt arbete. I modulen behandlas även forskningsprocessens grundläggande steg, vetenskapligt förhållningssätt, kunskapsintresse samt utformning av forskningsproblem och forskningsfrågor med betydelse för den studerandes pedagogiska sammanhang. 

Modul 2: Vetenskaplig metod med kvalitativ inriktning 5 hp
[Qualitatively Oriented Research Methods 5 credits]

I modulen behandlas olika metodologiska inriktningar inom kvalitativ forskning i utbildningsvetenskap. Till innehållet hör frågor om metodval och urval i relation till forskningsfrågor, genomförande av insamling, bearbetning och analys av data, kvalitet och trovärdighet samt etiska ställningstaganden vid kvalitativa studier.

Modul 3: Vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning, 5 hp
[Quantitatively Oriented Research Methods 5 credits]

Modulen handlar om hur den kvantitativa forskningsmetodiken används för att beskriva, jämföra eller för att hitta samband mellan olika företeelser. I modulen behandlas kvantitativ forskningsmetodik med fokus på forskningsdesign, urval och metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa data, samt hur resultat och analyser ska tolkas.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och visa förståelse för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och utgångspunkter
 • uppvisa kunskap om forskningsprocessens grundläggande steg
 • uppvisa kännedom om en teoris funktion i vetenskapligt arbete

Färdighet och förmåga

 • uppvisa färdighet att resonera med hjälp av grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
 • uppvisa förmåga att identifiera, formulera och motivera kunskapsintresse, forskningsproblem och forskningsfrågor med relevans för utbildningsvetenskap

Värdering och förhållningsätt

 • exemplifiera och kritiskt reflektera över olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter med relevans för utbildningsvetenskap
 • diskutera betydelsen av forskningsetik och vetenskapligt förhållningssätt

Modul 2
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddrag i kvalitativa metoder, som exempelvis observation, intervju och textanalys.

Färdighet och förmåga

 • tillämpa kvalitativ metod för insamling och analys av data 
 • utifrån en forskningsfråga kunna motivera och designa ett upplägg av en kvalitativ studie 

Värdering och förhållningsätt

 • kritiskt diskutera kvalitativa metoder och beakta forskningsetik

Modul 3
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för innebörden i de vanligaste forskningsdesignerna, urvalsmetoderna, datainsamlingsmetoderna och analysmetoderna, samt deras olika förutsättningar, möjligheter och begränsningar inom kvantitativ forskningsmetodik

Färdighet och förmåga

 • simulera en forskningsstudie som förutsätter användning av kvantitativa metoder, utifrån en given frågeställning

Värdering och förhållningsätt

 • kritiskt värdera och diskutera lämpligheten i olika forskningsdesigner och urvalsmetoder, i olika metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa data, samt i hur resultat och analyser tolkas

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, webb-seminarier och inspelade föreläsningar. Under kursen används Umeå universitets lärplattformar för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av modul 1 sker med inlämningsuppgifter i form av individuella, skriftliga redovisningar, redovisning i from av text, bild och inspelat ljud samt forumdiskussioner.

Examination av modul 2 sker i form av tillämpande övningar, individuell muntlig och skriftlig opponering samt skriftliga inlämningsuppgifter.  

Examination av modul 3 sker med en datoradministrerad hemtentamen, en skriftlig rapport, en skriftlig opponering samt muntliga presentationer av rapporten och opponeringen via videokonferens. Alla examinationer i modul 3 är individuella. 

Modul 1, 2 och 3 bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera utifrån flera perspektiv och med stöd av teoretiska begrepp. 

Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att betyget Godkänd erhållits i alla tre moduler. 
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs minst att betyget Väl godkänd erhållits i två av modulerna samt att betyget Godkänd erhållits i en tredje modul.  

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid. 11-15, sid. 17-47, sid. 83-86

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2017 :
  God forskningssed
  Obligatorisk

  Grix Jonathan
  Introducing Students to the Generic Terminology of Social Research
  Politics : 2002 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid. 103-258, sid. 267-293, sid. 295-319

  Research methods in education
  Check Joseph W., Schutt Russell K.
  Thousand Oaks, Calif. : SAGE : cop.2012. : xviii, 421 p. :
  ISBN: 978-1-4129-4009-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1. Science, Schooling and Educational Research. Sid 3-16.

  Svensson Peter
  Teorins roll i kvalitativ forskning
  Ingår i:
  Handbok i kvalitativa metoder
  Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. : sid. 182-193 :
  Obligatorisk

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid. 5-122

  Därutöver tillkommer annat elektroniskt publicerat material samt artiklar.

  Referens- och valbar litteratur

  Bacchi Carol Lee
  Analysing policy : what's the problem represented to be?
  Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson : cop. 2009 : 297 p. :
  ISBN: 9780733985751 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yin Robert K.
  Case study research : design and methods
  5. ed. : London : SAGE : cop. 2014 : xxviii, 282 s. :
  ISBN: 9781452242569
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yanow Dvora
  Conducting interpretive policy analysis
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2000 : xi, 103 s. :
  ISBN: 0-7619-0826-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dataskyddsförordningen (GDPR)
  Datainspektionen :
  https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

  Deltagande observation
  Fangen Katrine, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
  ISBN: 91-47-07512-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den europeiska kodexen för forskningens integritet
  Reviderad utgåva : Berlin : ALLEA - All European Academies : [2018] : 19 sidor :

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Designing and conducting mixed methods research
  Creswell John W., Plano Clark Vicki L.
  Third Edition. : Los Angeles : SAGE : [2017] : xxvii, 492 p. :
  ISBN: 9781483344379
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Åsberg Rodney
  Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
  Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja

  Larsson Staffan
  Ethnography in action : How ethnography was established in Swedish educational research
  Ingår i:
  Ethnography and education [Elektronisk resurs].
  London : Routledge : c2006- : 1 : sid. 177-195 :
  Ladda ner pdf

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyvbjerg Bent
  Five Misunderstandings About Case-Study Research
  Ingår i:
  Qualitative inquiry [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks, CA : Sage Publications : 1999- : 12 : sid. 219-245 :
  Ladda ner pdf

  Forskning som involverar människan
  Ingår i:
  Codex
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 :
  http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml

  För ytterligare information om forskningsetik

  Regler och riktlinjer för forskning

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2011 :
  God forskningssed

  How to do educational ethnography
  Delamont Sara, Walford Geoffrey
  London : Tufnell Press : cop. 2008 : viii, 186 s. :
  ISBN: 9781872767925 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 3.

  Stake Robert E.
  Multiple case study analysis
  New York : The Guilford Press : cop. 2006 : 342 s. :
  ISBN: 9781593852481
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kozinets Robert V.
  Netnography : redefined
  2nd edition : Thousand Oaks, CA : Sage Publications Ltd : 2015 : 305 pages :
  ISBN: 9781446285756
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Badersten Björn
  Normativ metod : att studera det önskvärda
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 215 s. :
  ISBN: 91-44-04313-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Policy actors: doing policy work in schools
  Ball Stephen, Maguire Meg, Braun Anette, Hoskins Kate
  Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education : 2011 :
  Fulltext

  Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
  Ritchie Jane, Lewis Jane
  London : SAGE : 2003 : xv, 336 s. :
  ISBN: 0-7619-7109-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Creswell John W.
  Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
  3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2009 : xxviii, 260 s. :
  ISBN: 978-1-4129-6557-6 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods in education
  Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith
  7. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] : Routledge : cop. 2011 : xxii, 758 s. :
  ISBN: 9780415583350 (hard cover)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Sage handbook of social media research methods.
  Los Angeles : Sage Publications : 2017. :
  ISBN: 1473916321
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smithson Janet
  Using and analysing focus groups : limitations and possibilities
  Ingår i:
  International journal of social research methodology [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 3 : sid. 103-119 :
  Ladda ner pdf

  Därutöver tillkommer annat elektroniskt publicerat material samt artiklar.

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Deltagande observation
  Fangen Katrine, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2005 : 314 s. :
  ISBN: 91-47-07512-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2017 :
  God forskningssed
  Obligatorisk

  Grix Jonathan
  Introducing Students to the Generic Terminology of Social Research
  Politics : 2002 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 357 sidor :
  ISBN: 9789147126972
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods in education
  Check Joseph W., Schutt Russell K.
  Thousand Oaks, Calif. : SAGE : cop.2012. : xviii, 421 p. :
  ISBN: 978-1-4129-4009-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1. Science, Schooling and Educational Research. Sid 3-16.

  Svensson Peter
  Teorins roll i kvalitativ forskning
  Ingår i:
  Handbok i kvalitativa metoder
  Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. : sid. 182-193 :
  Obligatorisk

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Därutöver tillkommer annat elektroniskt publicerat material samt artiklar.

  Referens- och valbar litteratur

  Bacchi Carol Lee
  Analysing policy : what's the problem represented to be?
  Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson : cop. 2009 : 297 p. :
  ISBN: 9780733985751 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yin Robert K.
  Case study research : design and methods
  5. ed. : London : SAGE : cop. 2014 : xxviii, 282 s. :
  ISBN: 9781452242569
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yanow Dvora
  Conducting interpretive policy analysis
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2000 : xi, 103 s. :
  ISBN: 0-7619-0826-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dataskyddsförordningen (GDPR)
  Datainspektionen :
  https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

  Den europeiska kodexen för forskningens integritet
  Reviderad utgåva : Berlin : ALLEA - All European Academies : [2018] : 19 sidor :

  Designing and conducting mixed methods research
  Creswell John W., Plano Clark Vicki L.
  Third Edition. : Los Angeles : SAGE : [2017] : xxvii, 492 p. :
  ISBN: 9781483344379
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Åsberg Rodney
  Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
  Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja

  Larsson Staffan
  Ethnography in action : How ethnography was established in Swedish educational research
  Ingår i:
  Ethnography and education [Elektronisk resurs].
  London : Routledge : c2006- : 1 : sid. 177-195 :
  Ladda ner pdf

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyvbjerg Bent
  Five Misunderstandings About Case-Study Research
  Ingår i:
  Qualitative inquiry [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks, CA : Sage Publications : 1999- : 12 : sid. 219-245 :
  Ladda ner pdf

  Forskning som involverar människan
  Ingår i:
  Codex
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 :
  http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml

  För ytterligare information om forskningsetik

  Regler och riktlinjer för forskning

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2011 :
  God forskningssed

  How to do educational ethnography
  Delamont Sara, Walford Geoffrey
  London : Tufnell Press : cop. 2008 : viii, 186 s. :
  ISBN: 9781872767925 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 3.

  Stake Robert E.
  Multiple case study analysis
  New York : The Guilford Press : cop. 2006 : 342 s. :
  ISBN: 9781593852481
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kozinets Robert V.
  Netnography : redefined
  2nd edition : Thousand Oaks, CA : Sage Publications Ltd : 2015 : 305 pages :
  ISBN: 9781446285756
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Badersten Björn
  Normativ metod : att studera det önskvärda
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 215 s. :
  ISBN: 91-44-04313-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Policy actors: doing policy work in schools
  Ball Stephen, Maguire Meg, Braun Anette, Hoskins Kate
  Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education : 2011 :
  Fulltext

  Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
  Ritchie Jane, Lewis Jane
  London : SAGE : 2003 : xv, 336 s. :
  ISBN: 0-7619-7109-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Creswell John W.
  Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
  3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2009 : xxviii, 260 s. :
  ISBN: 978-1-4129-6557-6 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods in education
  Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith
  7. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] : Routledge : cop. 2011 : xxii, 758 s. :
  ISBN: 9780415583350 (hard cover)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Sage handbook of social media research methods.
  Los Angeles : Sage Publications : 2017. :
  ISBN: 1473916321
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smithson Janet
  Using and analysing focus groups : limitations and possibilities
  Ingår i:
  International journal of social research methodology [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 3 : sid. 103-119 :
  Ladda ner pdf

  Därutöver tillkommer annat elektroniskt publicerat material samt artiklar.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Moment 1, Vetenskapsteori

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Research methods in education
  Check Joseph W., Schutt Russell K.
  Thousand Oaks, Calif. : SAGE : cop.2012. : xviii, 421 p. :
  ISBN: 978-1-4129-4009-2 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1. Science, Schooling and Educational Research. Sid 3-16.

  Grix Jonathan
  Introducing Students to the Generic Terminology of Social Research
  Politics : 2002 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel: Introduktion sid 9-14 och Vad är vetenskap? sid 15-37

  Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  3., [kompletterade och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 310 s. :
  ISBN: 9789147098804
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Del IV: Paradigm och vetenskapstraditioner - en sammanfattning, sid 233-258

  Svensson Peter
  Teorins roll i kvalitativ forskning
  Ingår i:
  Handbok i kvalitativa metoder
  Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
  Obligatorisk

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompletterande texter kan introduceras och tillhandahållas vid momentets inledning.

  Moment 2, Vetenskaplig metod med kvalitativ inriktning

  Constructing Mystery: Empirical Matters in Theory Development
  Alvesson Mats, Kärreman Dan
  The Academy of Management Review : 2007 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Vol 32. No 4, sid 1265-1281.

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Bergström Göran, Boréus Kristina
  3., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 536 s. :
  kompletterande material (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 978-91-44-07476-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel: 1, 2 och 9.

  Research methods in education
  Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith
  6. ed. : London : Routledge : 2007 : 638 s. :
  ISBN: 978-0-415-37410-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Inför kursintroduktion läses: Kapitel 1, 2, 3.

  Resurser för samtliga

  Creswell John W.
  Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
  3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2009 : xxviii, 260 s. :
  ISBN: 978-1-4129-6557-6 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hermerén Göran
  God forskningssed
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-189-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För ytterligare information om forskningsetik

  Regler och riktlinjer för forskning

  Valbar fördjupningslitteratur beroende på typ av studie

  Bacchi Carol Lee
  Analysing policy : what's the problem represented to be?
  Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson : cop. 2009 : 297 p. :
  ISBN: 9780733985751 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Badersten Björn
  Normativ metod : att studera det önskvärda
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 215 s. :
  ISBN: 91-44-04313-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Policy actors: doing policy work in schools
  Ball Stephen, Maguire Meg, Braun Anette, Hoskins Kate
  Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education : 2011 :
  Fulltext

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Bergström Göran, Boréus Kristina
  3., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 536 s. :
  kompletterande material (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 978-91-44-07476-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods in education
  Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith
  7. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] : Routledge : cop. 2011 : xxii, 758 s. :
  ISBN: 9780415583350 (hard cover)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: urval av kapitel beroende av studentens val

  Flyvbjerg Bent
  Five Misunderstandings About Case-Study Research
  Ingår i:
  Qualitative inquiry [Elektronisk resurs].
  Thousand Oaks, CA : Sage Publications : 1999- : 12 : sid. 219-245 :
  Ladda ner pdf

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05598-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Staffan
  Ethnography in action : How ethnography was established in Swedish educational research
  Ingår i:
  Ethnography and education [Elektronisk resurs].
  London : Routledge : c2006- : 1 : sid. 177-195 :
  Ladda ner pdf

  Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
  Ritchie Jane, Lewis Jane
  London : SAGE : 2003 : xv, 336 s. :
  ISBN: 0-7619-7109-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smithson Janet
  Using and analysing focus groups : limitations and possibilities
  Ingår i:
  International journal of social research methodology [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 3 : sid. 103-119 :
  Ladda ner pdf

  How to do educational ethnography
  Delamont Sara, Walford Geoffrey
  London : Tufnell Press : cop. 2008 : viii, 186 s. :
  ISBN: 9781872767925 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1 och 3.

  Yanow Dvora
  Conducting interpretive policy analysis
  Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2000 : xi, 103 s. :
  ISBN: 0-7619-0826-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst