"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämneslärare som profession (UK), 6 hp

Engelskt namn: Secondary School Teacher as Profession

Denna kursplan gäller: 2023-09-25 och tillsvidare

Kurskod: 6PE185

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2023-05-15

Innehåll

Kursen behandlar ämneslärares professionella uppdrag och ger en introduktion till akademiska studier. Begreppet profession introduceras och problematiseras liksom vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares yrkesutövning. Vidare studeras lärarprofessionens utvecklig i relation till skolväsendets historia och organisation. 

Didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv på lärares arbete introduceras, vilket bland annat innefattar en analys av faktorer som möjliggör och begränsar pedagogisk verksamhet. Relevanta författningar studeras och särskilt betonas läroplanens upplägg och innehåll. Vidare belyses innebörden av att ämneslärare är myndighetsutövare. Reflektionens betydelse för lärarstudentens lärande behandlas.

Innebörder av begreppet pedagogiskt ledarskap diskuteras. Sociala relationers betydelse i det pedagogiska arbetet behandlas och lärares kommunikativa förmågor - talet, skrivandet, lyssnandet och kroppsspråket - uppmärksammas, tränas och analyseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för och diskutera huvuddragen i ämneslärares yrkesuppdrag och det som kommer till uttryck i olika styrdokument
 • Identifiera, beskriva och reflektera över faktorer som påverkar pedagogisk verksamhet
 • Redogöra för huvuddragen i skolväsendets historia och nuvarande organisation

Färdigheter och förmåga

 • Jämföra och diskutera olika perspektiv på lärares ledarskap och sociala relationer i skolan
 • Visa grundläggande kommunikativa och reflexiva förmågor av betydelse för fortsatta studier och framtida lärararbetet
 • Identifiera enklare juridiska problem relaterade till ämneslärares yrkesutövning samt diskutera och föreslå lösningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt i lektioner, seminarier och tillämpningsövningar där kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur och föreläsningar tillämpas i seminarier och gruppövningar på ett sätt som stödjer de studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • Två individuellt muntliga seminarier (U/G)
 • En individuellt muntlig workshop (U/G)
 • En muntlig gruppredovisning (U/G)
 • Ett individuellt digitalt quizz (U/G)
 • En skriftlig individuell reflektionsuppgift (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den skriftliga individuella reflektionsuppgiften samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 39

Aspelin Jonas
Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
ISBN: 9789147129065
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindqvist Per
Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1(1) : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 61-74

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
[Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327784
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Thornberg Robert
Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
ISBN: 9789147132058
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för gymnasieskolan, Gy11
Skolverket : 2017 :
Skolverket
Obligatorisk