Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildning: Undervisning och lärande i en internationell kontext, 7,5 hp

Engelskt namn: Education: Teaching and Learning in an International Context

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE193

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen fokuserar förändringar och utveckling inom internationella utbildning, och granskar skolsystem ur ett internationellt perspektiv. Den multikulturella skolan diskuteras och problematiseras ur olika synvinklar, inklusive ökande migration och rörlighet i globala miljöer. Aktuella trender såsom utvärdering av utbildning problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva förändringar och utveckling i nationell och internationell skolpolitik
  • beskriva och diskutera förutsättningar och möjligheter för skolan i ett samhälle  förändring

Färdighet och förmåga
  • identifiera och analysera utmaningar för skolsystem i ett samhälle i förändring

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och reflektera över underliggande värderingar, argument och politiska initiativ som drivkrafter som påverkar utbildningspolitik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Inga förkunskaper i svenska krävs då kursen ges på engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och work-shops.
 

Examination

Studenten examineras genom deltagande i seminarier och genom en skriftlig uppgift i ett valt ämne, som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar.

För betyget godkänt krävs att alla examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga uppgiften är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Slutbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studierektor vid institutionen kontaktas vid sådana fall.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallade uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Hargreaves Andy
Second international handbook of educational change
Dordrecht : Springer : 2010 : 1077 p. :
ISBN: 9789048126590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett urval av artiklar från boken kommer att användas och ytterligare artiklar kan tillkomma.