Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i förskolan (VFU), 10 hp

Engelskt namn: Teaching in Preschool

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6PE251

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2021-01-27

Innehåll

I kursen omsätts kunskaper från genomgångna kurser genom att delta aktivt i befintlig pedagogisk verksamhet. Studenten planerar, genomför och utvärderar, under handledning, undervisning i förskolan. I kursen fokuseras på förskolans uppdrag där lek, lärande och omsorgen om barn belyses och övas. Studenten ska observera, dokumentera och reflektera över barns utveckling och lärande i olika undervisningssituationer, såväl planerade som informella och spontant uppkomna. En del av kursen förläggs i förskoleklass, där studenten deltar och observerar undervisningen och förskollärarens uppdrag i förskoleklass. Dessutom ingår reflektion som metod för yrkesutveckling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • med stöd i forskning och beprövad erfarenhet redogöra för hur omsorg och lek kan bidra till att ge barn möjlighet att lära och utvecklas
 • redogöra för förskollärares uppdrag, roll och ansvar avseende utbildningen i förskoleklass
Färdighet och förmåga
 • med stöd planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i syfte att stimulera barns lärande och utveckling
 • tillämpa sådan förskoledidaktik och metodik som krävs för att leda barn i grupp
 • skapa relationer, kommunicera och samarbeta med barn/barngrupp/arbetslag/vårdnadshavare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • beskriva och reflektera över det egna förhållningssättets inverkan på barns lärande och utveckling samt med stöd identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Barns lärande och omsorg, modul 1: Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 10 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola, varav tre dagar är högskoleförlagda. Detta innebär att studenten under handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans respektive förskoleklassens arbetsuppgifter. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Av kursens verksamhetsförlagda del genomförs tre till fem dagar i förskoleklass och resterande dagar i förskola.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 5

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Didaktik i förskolan
  Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
  ISBN: 9789151101026
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
  ISBN: 9789127458185
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Frelin Anneli
  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09998-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindgren Anne-Li
  Etik, integritet och dokumentation i förskolan
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 165 sidor :
  ISBN: 9789151103396
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Litteratur från tidigare kurser

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Didaktik i förskolan
  Hjälmeskog Karin, Andersson Kristina, Gullberg Annica, Lagrell Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 207 sidor :
  ISBN: 9789151101026
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans
  Essén Gunilla, Björklund Erika, Olsborn Björby Leicy
  Andra upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 139 sidor :
  ISBN: 9789127458185
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Frelin Anneli
  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09998-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation
  Svenning Bente, Lindelöf Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2011 : 110 s. :
  ISBN: 978-91-44-06648-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Wehner-Godée Christina
  Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD, bok
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-7656-673-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Litteratur från tidigare kurser