"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolans digitalisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Digitalization in School

Denna kursplan gäller: 2021-11-15 och tillsvidare

Kurskod: 6PE274

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-16

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen introduceras skolans uppdrag relativt skolans pågående digitalisering. Vidare analyseras och problematiseras skolans digitalisering i relation till skolan som organisation samt lärarens uppdrag. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Förväntade studieresultat

Skolans digitalisering, 7.5 hp
Digitalization in school, 7.5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och diskutera skolans uppdrag avseende digitalisering
  • redogöra för hur skolans digitalisering påverkar skolan som organisation samt lärarens uppdrag

Färdigheter och förmåga

  • diskutera och analysera möjligheter och utmaningar med skolans digitalisering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera hur digitalisering påverkar skolan som organisation samt lärarens uppdrag
  • reflektera över etiska ställningstaganden i relation till skolans digitalisering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Två skriftliga seminarier (U/G)
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts i den individuellt skriftliga hemtentamen. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2­.553­-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen
Nygårds Karin, Raymond Terese
2016 : 128 sidor :
ISBN: 9789188149152
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bates Tony
Teaching in a digital age : guidelines for designing teaching and learning for a digital age
Vancouver : BC Open Textbooks : 2015 : 1 online resource (501 s.) :
Fritt tillgänglig för läsning online eller nedladdning i följande format: epub, PDF, mobi, XHTML, WXR.
ISBN: 9780995269217
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools
Lindberg J. Ola, Olofsson Anders D.
International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning, 14(2) : 2018 :
https://journals.hioa.no/index.php/seminar/
Obligatorisk

Gustafsson Ulrika
Taking a step back for a leap forward: policy formation for the digitalisation of schools from the views of Swedish national policymakers
Education Inquiry, 12:4, 329-346, DOI: 10.1080/20004508.2021.1917487 : 2021 :
Obligatorisk

Pettersson Fanny
Fjärrundervisningens organisatoriska förutsättningar
Stockholm : 2019 : 6 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-164228
Obligatorisk

Pettersson Fanny
Review of On the issues of digital competence in educational contexts : a review of literature
Ingår i:
Education and Information Technologies
1997- : 23 : sid. 1005-1021 :
Obligatorisk

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koheler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
Obligatorisk

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence - Between Values, Knowledge and Skills
Higher Education Studies, 7(2), 43–50 : 2017 :
https://doi.org/10.5539/hes.v7n2p43
Obligatorisk

Krumsvik Rune Johan
Teacher educators’ digital competence
Ingår i:
Scandinavian journal of educational research
London : Taylor & Francis : 2000- : 58 : sid. 269-280 :
Obligatorisk

Därutöver kan 3-4 vetenskapliga artiklar tillkomma.