"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällskunskap 3, 30 hp

Innehåll

Moment 1. Internationell ekonomi, 7,5 hp
International Economics

Momentet behandlar den ekonomiska utvecklingen ur ett internationellt och globalt perspektiv. Den historiska utvecklingen belyses särskilt med fokus på handelns internationalisering och globalisering. Den internationella handelns reglering respektive avreglering analyseras från olika teorier och förklaringar. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv behandlas hur olika länders handelspolitik kan förklaras med hjälp av handelsteorier. Här lyfts också handelns och de ekonomiska flödenas förändringar fram utifrån tillkomsten av modern teknik och internet i en allt mer globaliserad värld. Momentet behandlar även frågor kring ekonomisk konvergens och divergens samt vilken roll institutioner har för länders långsiktiga ekonomiska utveckling.

I kursmomentet behandlas didaktiska frågor som relaterar till momentets innehåll. Med hjälp av olika teoretiska begrepp fördjupas samhällskunskapsdidaktiska frågor om innehåll, metod och bedömning. Andelen ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarar 20% av momentets innehåll.

Moment 2. Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
Methods of the social sciences

Momentet ger en introduktion till samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. Under momentet behandlas övergripande aspekter kring utformning av en undersökning, formulering av forskningsfrågor och teoretiska perspektiv. Momentet innehåller fördjupningar inom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen tar upp olika aspekter kring att beskriva och analysera data. Det ingår också övningar i hur man använder statistikprogram. Den kvalitativa delen tar upp aspekter kring att samla in och analysera kvalitativa material. Där ingår också övningar i hur man i praktiken kan gå till väga för att samla in och genomföra analyser av kvalitativa material. 
 
Moment 3. Självständigt arbete, 15 hp
Independent study

Momentet behandlar vetenskaplig forskningspraktik och därtill hörande analytiska och syntetiska arbetsmoment. Studenterna skriver en vetenskapligt grundad uppsats med tillgång till handledning. Undervisning relaterad till val av uppsatsämne, problematisering, teorianknytning och skrivstrategi introduceras tidigt genom särskild undervisning parallellt med föregående kursmoment. Det självständiga arbetet avslutas med för kursen gemensamma uppsatsseminarier.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Internationell ekonomi

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • diskutera betydelsen av handel för den ekonomiska utvecklingen och från detta kunna föra resonemang baserad på ekonomisk teori, historiska exempel och utvecklingsmönster från olika länder.
 • redogöra för grunderna i tillväxtteori
 • redogöra för institutionell ekonomisk teori och hur den kan användas för att förklara skillnader i ekonomisk tillväxt.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • söka, sammanställa och kritiskt granska data och information om ett enskilt lands ekonomiska förhållanden idag och tidigare
 • transformera de teoretiska kunskaperna kring internationell ekonomi till undervisning i skolämnet samhällskunskap.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • analysera och förstå sambanden bakom olika ekonomiska drivkrafter och samhällsförändringar

Moment 2. Samhällsvetenskapliga metoder

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för vetenskapliga förhållningssätt
 • redogöra för samhällsvetenskaplig forskningsmetodik

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • tillämpa och välja lämpliga forskningsdesigner
 • kunna beskriva data i tabeller och figurer
 • förstå och tillämpa grundläggande statistiska metoder
 • bedöma val av metod för insamling av data
 • tillämpa källkritiska principer
 • tillämpa grundläggande textanalys

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • tillämpa och avgöra val av lämplig metod för att studera ett samhällsvetenskapligt problem

Moment 3. Självständigt arbete

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • självständigt välja, formulera och analysera en samhällsvetenskaplig problemställning

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • självständigt författa och försvara en vetenskaplig uppsats
 • tillämpa relevanta teorier och modeller inom det valda området

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • självständigt analysera och diskutera vetenskapliga uppsatser på vetenskapliga grunder
 • dra rimliga och relevanta slutsatser från den genomförda studien

Behörighetskrav

Univ: Samhällskunskap 2, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Dessutom kan tillkomma s.k. lärarfria timmar där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även studentföreläsningar och olika debattövningar förekommer. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro kan vara obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande kan tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Moment 1. Internationell ekonomi

Kursen examineras med

 • seminarier med muntlig redovisning, betyg U-G
 • salstenta, betyg U-VG
 • individuell skriftlig uppgift, betyg U-VG
 • examinerande didaktiska seminarium, betyg U-G
 • skriftliga, didaktiska uppgifter, betyg U-G

Alla obligatoriska delar ska vara godkända för att studenten ska bli godkänd på momentet. Betyg sätts efter det totala antal poäng man fått på salstentan och den skriftliga uppgiften. Momentets didaktiska innehåll examineras genom obligatoriska seminarier och skriftliga uppgifter. Betygsskalan för dessa seminarier och skriftliga uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G).
 
Moment 2. Samhällsvetenskapliga metoder

 • Individuella skriftliga uppgifter, betyg U-VG
 • Examinerande seminarier, betyg U-G

Alla obligatoriska delar ska vara godkända för att studenten ska bli godkänd på momentet. Betyg sätts efter det totala antal poäng man fått på examinerande delar med betyg U-VG.

Moment 3. Självständigt arbete

 • Individuell uppsats (U/G/VG)
 • Seminarium med muntligt försvar av den egna uppsatsen och opposition på annan students uppsats (U/G)

För godkänt på momentet krävs G på den individuella uppsatsen och G på seminariet. För väl godkänt på momentet krävs VG på den individuella uppsatsen och G på seminariet.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institutionen genomför innan höstterminens början.

I de fall komplettering inte är möjlig gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Handledning under moment 3 ges enbart under den första termin som studenten är registrerad på kursen.

Kursen avslutas med skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

MOMENT 1: INTERNATIONELL EKONOMI

Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Berg Claes
Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2012 : 555 s. :
ISBN: 9789186949082
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
ISBN: 9789147111442
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.

MOMENT 2: SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA METODER

Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material kommer även att tillhandahållas av ansvariga lärare. Artiklar tillkommer.

MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

Litteratur med relevans för det självständiga arbetet.