Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2014-12-22 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SH013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2011-04-07

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-22

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete. Studenten ska i samband med detta få fördjupad kunskap på ett eller flera samhällsvetenskapliga och/eller samhällsdidaktiska forskningsområden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • kunna granska vetenskapliga artiklar och andra examensarbeten samt sätta in dessa analyser i vidare teoretiska perspektiv och kunskapssyner
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en ambitiös samhällsvetenskaplig eller
  • samhällsdidaktisk frågeställning
  • utarbeta en noga övervägd analysram som är tydligt grundad i samhällsvetenskaplig teori och metod
  • genomföra en studie genom att tillämpa ändamålsenliga metoder och anknyta till relevant
  • teoribildning
  • författa en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap och forskning på området
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över den egna uppsatsens styrkor och svagheter

Behörighetskrav

Inriktning mot gymnasiet: VFU 1, VFU 2, UK 1, UK 2 och minst 150 hp i de två undervisningsämnen som skall ingå i examen samt minst 75 hp i det ämne som studenten skriver examensarbete i.
 
Inriktning mot år 7-9: VFU 1, VFU 2, UK 1, UK 2 och minst 120 hp i de tre undervisningsämnen som skall ingå i examen samt minst 60 hp i ingångsämnet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs huvudsakligen som eget och självständigt arbete i nära samarbete med en vetenskaplig handledare. Till stöd för studentens arbete kan undervisningen också innehålla deltagande i seminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett egenhändigt författad arbete. Detta bedöms efter hur väl den uppfyller de förväntade studieresultaten och att den i övrigt är välformulerad och väl strukturerad. Dessutom ingår i kursen att studenten fullgör en kritisk och konstruktiv granskning av andra examensarbeten.

Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i förhållande till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 52

Moment 1

Kurslitteratur

Ways of knowing : competing methodologies in social and political research
Moses Jonathon Wayne, Knutsen Torbjørn L.
2., [rev. and expanded] ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2012 : 348 s. :
ISBN: 9780230360693 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
Ritchie Jane, Lewis Jane, McNaughton Nicholls Carol, Ormston Rachel
2. ed. : xxiv, 430 pages :
ISBN: 9781446209110 (hbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rethinking social inquiry : diverse tools, shared standards
Brady Henry E., Collier David
2., [rev.] ed. : Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers : c2010 : xviii, 410 p. :
ISBN: 9781442203433 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

CODEX - regler och riktlinjer för forskning:http://codex.vr.se/ Artiklar och utdelat material tillkommer. Litteratur med relevans för det självständiga arbetet tillkommer.