Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SH013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2011-04-07

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av ett forskningsområde inom Samhällskunskap och/eller systematiskt studium av undervisning och lärande i ämnet Samhällskunskap. Detta omfattar planering och genomförande av en vetenskaplig studie samt dokumentation och redovisning av denna i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet.

Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen inleds med en översikt om vetenskapligt förhållningssätt och forskningsprocessen med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Vidare behandlas begreppsanvändning och källkritiska överväganden samt orientering i internationell forskning och litteratur inom för arbetet relevanta områden.

Kursen består av två moment.
 
Moment 1. Forskningsplanering, 7,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området Samhällskunskap och/eller undervisning och lärande i ämnet Samhällskunskap samt utarbetande av en forskningsplan för den planerade studien.

Till forskningsfrågorna ska fogas en preliminär diskussion av lämpliga teoretiska utgångspunkter och metoder för den planerade undersökningen i vilken etiska aspekter ska beaktas.

Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift samt examensarbete, 22,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på metoder för insamling och analys av material liksom presentation av resultat och diskussion utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Vidare ingår utformning av examensarbetet, vilket ska utformas enligt forskningsområdets konventioner. I momentet ingår opposition på annans examensarbete samt försvar av det egna arbetet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom ämnesområdet/ämnet och grundläggande förståelse av teoretiska nyckelbegrepp
 • uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av primär- och sekundärkällor
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet 
 • bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i examensarbetet redogöra för detta 
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument
 • kritiskt och konstruktivt granska eget och andras examensarbete 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga kunna:
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i vetenskapliga studier, däribland den egna
 • diskutera det egna arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna.

Behörighetskrav

Inriktning mot år 7-9: Samtliga kurser inom UK 1 och UK 2 samt kurserna Att vara lärare (VFU I), Att undervisa i Samhällskunskap (VFU II) med godkänt resultat, samt minst 120 hp i de tre undervisningsämnen som skall ingå i examen varav minst 60 hp i Samhällskunskap.

Inriktning mot gymnasiet: Samtliga kurser inom UK 1 och UK 2 samt kurserna Att vara lärare (VFU I), Att undervisa i Samhällskunskap (VFU II) med godkänt resultat, samt minst 150 hp i de två undervisningsämnen som skall ingå i examen varav minst 75 hp i Samhällskunskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier samt handledning. Under första momentet genomförs ett antal seminarier som behandlar vetenskaplig problemformulering samt sökning av nationella och internationella publikationer inom det aktuella området. Under senare del av kursen genomförs seminarier kring vetenskaplig teori och metod, analys av olika typer av empiriskt material samt områdets konventioner för utformning av vetenskapliga uppsatser.

Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Under kursens gång genomförs ett antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och diskuteras.

Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination

Examinationen av moment 1 görs genom bedömning av inlämnad forskningsplan. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt resultat på moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på moment 2.

Examinationen av moment 2 görs genom bedömning av det färdiga examensarbetet samt opposition av annat examensarbete och försvar av det egna. Vid examinationen av detta moment används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på momentet vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moment 2.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Statsvetenskapliga institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Handledning ges enbart under den första termin som studenten är registrerad på kursen.

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Codex : regler och riktlinjer för forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 :
http://www.codex.uu.se
Obligatorisk

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
Boréus Kristina, Bergström Göran
Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
ISBN: 9789144117928
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur med relevans för det egna examensarbetet tillkommer.